An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cuardach téacs

Cineál cáipéise

Institiúid ábhartha

Cineál socraíocht

Cásuimhir

Teanga

Raon dátaí

Eochairfhocail

Mainneachtain a bheith trédhearcach go réamhghníomhach i gcinnteoireacht AE

Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

1 - 20 de 267 toradh á dtaispeáint

Cinneadh i gcás 640/2019/TE maidir le trédhearcacht phróiseas cinnteoireachta Chomhairle an Aontais Eorpaigh as a leanfar glacadh le rialacháin bhliantúla lena socraítear cuótaí iascaireachta

Dé Céadaoin | 29 Aibreán 2020

Bhain an gearán le trédhearcacht an phróisis cinnteoireachta i gComhairle an Aontais Eorpaigh, rud a d’fhág gur glacadh leis na rialacháin bhliantúla lena socraítear gabhálacha iomlána is incheadaithe (TACanna) de stoic áirithe éisc san Atlantach Thoir Thuaidh do 2017, 2018 agus 2019. Chuir an eagraíocht dlí comhshaoil ClientEarth an gearán isteach.

Bhí imní ar an ngearánach (1) gur theip ar an gComhairle seasaimh na mBallstát a thaifeadadh, a cuireadh in iúl i ‘gcomhlachtaí ullmhúcháin’ na Comhairle comhdhéanta de státseirbhísigh náisiúnta agus Ambasadóirí, chomh maith le cruinnithe de Chomhairle na nAirí, (2) gur theip ar an gComhairle a thaifeadadh go tráthúil rochtain ar dhoiciméid reachtacha, go réamhghníomhach agus arna iarraidh sin, agus (3) go raibh clár neamhiomlán doiciméad i bhfeidhm ag an gComhairle atá deacair a úsáid.

Bhí an tOmbudsman den tuairim gur ‘doiciméid reachtacha’ iad na doiciméid atá i gceist, mar a shainmhínítear i rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Ina theannta sin, tá ‘faisnéis chomhshaoil’ sna doiciméid de réir bhrí Rialachán Aarhus. Ba cheart rochtain níos leithne agus níos tráthúla a dheonú ar dhoiciméid den sórt sin. D’aimsigh an tOmbudsman freisin nár léirigh an Chomhairle go ndéanfadh nochtadh na ndoiciméad difear mór don phróiseas cinnteoireachta, ná go ndéanfaí é a fhadú ná é níos casta.

Mar sin mhol an tOmbudsman gur cheart don Chomhairle doiciméid a chur ar fáil go réamhghníomhach a bhaineann le glacadh an Rialacháin TAC an tráth a scaiptear iad chuig na Ballstáit nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin.

Dhiúltaigh an Comhairle moladh an Ombudsman a leanúint. Is cúis díomá é seo. Ina theannta sin, tugann sé le tuiscint gur theip ar an gComhairle tuiscint iomlán a fháil ar an nasc criticiúil idir an daonlathas agus trédhearcacht na cinnteoireachta maidir le hábhair a bhfuil tionchar suntasach acu ar an bpobal i gcoitinne. Tá sé sin níos tábhachtaí fós nuair a bhaineann an chinnteoireacht le cosaint an chomhshaoil.

Is cosúil gurb é seasamh na Comhairle ná príomhchaighdeán daonlathach, is é sin gur chóir - trédhearcacht reachtach - a íobairt ar mhaithe leis an rud is fearr dar léi, comhaontú a bhaint amach ar shaincheist pholaitiúil.

Deimhníonn an tOmbudsman a cinneadh de dhrochriarachán agus a moladh.