An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

1 - 20 de 653 toradh á dtaispeáint

Cinneadh maidir le saincheisteanna a bhain leis an gcaoi a ndéanann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) cumarsáid le saoránaigh maidir lena tairseach rochtana ar dhoiciméid (Cásanna Comhcheangailte 1261/2020 agus 1361/2020)

Déardaoin | 15 Nollaig 2022

Bhain an cás go príomha le cinneadh Frontex gan cumarsáid a dhéanamh trí ríomhphost a thuilleadh le daoine aonair a iarrann rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Cuireann Frontex iallach ar iarratasóirí a thairseach rochtana ar líne a úsáid. Cruthaíonn sé sin fadhbanna d’iarratasóirí, arbh fhéidir iad a sheachaint go héasca, chomh maith le hardáin trédhearcachta ar líne a bhunaigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun cabhrú le haidhm an Aontais Eorpaigh oibriú ar bhealach chomh hoscailte agus is féidir a chur chun cinn.

Níorbh fhéidir leis an Ombudsman fírinniú a fháil do chinneadh Frontex. D’eisigh sí moladh gur cheart do Frontex ligean d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh leis trí ríomhphost, gan dul i muinín a thairseach reatha um rochtain ar dhoiciméid. D’iarr sí freisin ar Frontex í féin a chur ar an eolas faoin dea-chleachtas a d’aithin an Coimisiún Eorpach ina leith sin dá thairseach nua rochtana poiblí, agus an dea-chleachtas sin a chur chun feidhme a luaithe is féidir.

Mhol an tOmbudsman freisin gur cheart do Frontex na hacmhainní a thiomnú chun déileáil leis an líon mór iarrataí rochtana is dócha a gheobhaidh sé ar bhonn rialta amach anseo. Mhol sí freisin gur cheart do Frontex lámhleabhar mionsonraithe a dhréachtú faoin gcaoi a láimhseálann sé iarratais rochtana poiblí, agus an lámhleabhar sin a fhoilsiú.

Dhiúltaigh Frontex do mholadh an Ombudsman ligean d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh leis trí ríomhphost. Níor fhreagair Frontex ach go substainteach don mholadh go gcuirfeadh sé é féin ar an eolas faoi dhea-chleachtas gaolmhar an Choimisiúin Eorpaigh agus go gcuirfí i bhfeidhm é.

Dúnann an tOmbudsman an fiosrúchán le cinneadh de dhrochriarachán.

Maidir le moltaí eile an Ombudsman, dúirt Frontex go raibh post páirtaimseartha breise sannta aige le déanaí chun iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a láimhseáil, agus d’fhógair sé go ndréachtódh sé lámhleabhar mar a mhol an tOmbudsman. Níos luaithe san fhiosrúchán, chuir Frontex moltaí an Ombudsman chun feidhme chun a ráiteas cóipchirt a athbhreithniú agus chun doiciméid ina chuntais rochtana poiblí a chur ar fáil ar feadh dhá bhliain. Chomhaontaigh sé freisin seoladh ríomhphoist tiomnaithe a thabhairt isteach chun achomhairc a chur isteach.

Decision on how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluates tenders in procurement procedures for the provision of translation services (case 1841/2021/ABZ)

Dé Céadaoin | 09 Samhain 2022

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.