An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

1 - 20 de 119 toradh á dtaispeáint

Cinneadh maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) le hiarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid arna nochtadh aige i ndiaidh iarratas ar dhoiciméid roimhe sin (cás 4/2022/SF)

Dé hAoine | 09 Meán Fómhair 2022

D’iarr an gearánach, ar iriseoir é, rochtain phoiblí ar na doiciméid uile a bhí nochta ag Frontex, tar éis iarrataí ar rochtain phoiblí, sa tréimhse ó 2016 go 2018, agus ó mhí na Samhna 2020 go dtí lá a iarrata i mí na Nollag 2021. D’iarr sé rochtain freisin ar na hiarratais a rinneadh.

Bhreithnigh Frontex an t‑iarratas toirtiúil agus mhol sé don ghearánach an t‑iarratas a roinnt ina iarratais aonair éagsúla chun déileáil leo i ndiaidh a chéile. Dhiúltaigh an gearánach don Ombudsman agus d’iompaigh sé chuig an Ombudsman.

Le linn an fhiosrúcháin chuir an gearánach teorainn lena iarratas chuig na doiciméid a nochtadh cheana féin, a tharchuir Frontex chuige, cé go raibh moill éigin ann. Dá bhrí sin, agus cé nach bhfuil an tOmbudsman cinnte de go raibh an chaoi ar dhéileáil Frontex leis an iarratas ag teacht leis na caighdeáin a bhfuil saoránaigh i dteideal a bheith ag súil leo ó údaráis an Aontais, chinn sí an cás a dhúnadh. Mar sin féin, d’iarr sí ar Frontex tuairisc a thabhairt di maidir le conas amach anseo a chuirfidh sé doiciméid ar fáil ina chlár poiblí a nochtadh tar éis iarrataí ar rochtain phoiblí.

Cinneadh maidir le diúltú Chomhairle an Aontais Eorpaigh rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le socruithe neamhfhoirmiúla le tíortha nach tíortha den Aontas iad faoi imircigh atá ag filleadh (comhaontuithe maidir le hathligean isteach) (cás 815/2022/MIG)

Déardaoin | 01 Meán Fómhair 2022

Bhain an cás le hiarraidh ó bheirt thaighdeoirí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a bhaineann leis na comhaontuithe neamhfhoirmiúla maidir le filleadh agus athligean isteach imirceach neamhrialta atá tugtha i gcrích ag an Aontas le sé thír nach tíortha den Aontas iad. Dhiúltaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh rochtain a thabhairt orthu, agus d’áitigh sí go bhféadfadh nochtadh an bonn a bhaint de chaidreamh idirnáisiúnta.

Rinne foireann fiosrúcháin an Ombudsman iniúchadh ar na doiciméid atá i gceist agus fuair siad mínithe breise ón gComhairle, lena n‑áirítear faisnéis rúnda. Bunaithe ar an méid sin agus i bhfianaise na lánrogha fairsinge atá ag institiúidí an Aontais i gcás ina measann siad go bhfuil an tslándáil phoiblí agus caidreamh idirnáisiúnta i mbaol, chinn an tOmbudsman nach raibh cinneadh na Comhairle an rochtain a dhiúltú mícheart go soiléir. Ós rud é nach féidir leas poiblí eile a mheastar a bheith níos tábhachtaí a chur in ionad an leasa phoiblí atá i gceist, chinn an tOmbudsman an cás a dhúnadh agus nach raibh aon drochriarachán i gceist. Bíodh sin mar atá, ba cheart gach iarracht a dhéanamh chun a chur ina luí ar an bpobal go bhfuil cearta bunúsacha na n‑imirceach á n‑urramú agus go bhfuil coimircí leordhóthanacha i bhfeidhm sa phróiseas sin.

Cinneadh maidir le diúltú an Choimisiúin Eorpaigh rochtain phoiblí a thabhairt ar shocrú neamhfhoirmiúil leis an nGaimbia maidir le himircigh atá ag filleadh (cás 1271/2022/MIG)

Déardaoin | 01 Meán Fómhair 2022

Bhain an cás le hiarraidh ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a bhaineann le comhaontú neamhfhoirmiúil maidir le filleadh agus athligean isteach imirceach neamhrialta a thug an tAontas i gcrích leis an nGaimbia. Dhiúltaigh an Coimisiún rochtain a thabhairt, agus d’áitigh sé go bhféadfadh a nochtadh an bonn a bhaint den chaidreamh idirnáisiúnta.

Rinne foireann fiosrúcháin an Ombudsman iniúchadh ar an doiciméad atá i gceist chomh maith le, i gcomhthéacs fiosrúcháin chomhthreomhair, cúig chomhaontú chomhchosúla le tíortha eile nach tíortha den Aontas iad agus doiciméid ghaolmhara. Bunaithe ar an méid sin agus i bhfianaise na lánrogha fairsinge atá ag institiúidí an Aontais i gcás ina measann siad go bhfuil an tslándáil phoiblí agus caidreamh idirnáisiúnta i mbaol, chinn an tOmbudsman nach raibh cinneadh an Choimisiúin an rochtain a dhiúltú mícheart go soiléir. Ós rud é nach féidir leas poiblí eile a mheastar a bheith níos tábhachtaí a chur in ionad an leasa phoiblí atá i gceist, chinn an tOmbudsman an cás a dhúnadh agus nach raibh aon drochriarachán i gceist. Thug sí dá haire, áfach, gur cheart gach iarracht a dhéanamh chun a chur ina luí ar an bpobal go bhfuil cosaint leordhóthanach á n‑urramú do chearta bunúsacha na n‑imirceach agus go bhfuil coimircí leordhóthanacha i bhfeidhm sa phróiseas sin.

Cinneadh maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an Coimisiún Eorpach le hiarratas ar rochtain phoiblí ar ríomhphoist óna ionadaithe atá lonnaithe sa Ghréig maidir le staid na himirce in dhá theophointe (cás 211/2022/TM)

Dé Máirt | 28 Meitheamh 2022

D’iarr an gearánach rochtain ón gCoimisiún Eorpach ar ríomhphoist óna ionadaithe atá lonnaithe sa Ghréig maidir le staid na himirce in dhá theophointe. Bunaithe ar na ríomhphoist sin agus ar fhaisnéis eile, dréachtaíonn an Coimisiún ‘tuarascálacha laethúla’ agus ‘tuarascálacha bainistíochta imirce’. Mar fhreagra ar iarratas an ghearánaigh, chuir an Coimisiún rochtain leathan ar fáil ar na tuarascálacha laethúla agus ar na tuarascálacha bainistíochta imirce ach níor mheas sé go raibh na ríomhphoist óna ionadaithe ar an láthair laistigh de raon feidhme an iarratais.

Le linn an fhiosrúcháin, shoiléirigh an Coimisiún nár mheas sé gurb ionann na ríomhphoist atá i gceist agus ‘doiciméid’ de réir bhrí reachtaíocht AE maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Níor mheas an Coimisiún ach oiread gur chomhlíon na ríomhphoist na critéir maidir le taifeadadh ina chóras bainistíochta doiciméad. Dheimhnigh an Coimisiún freisin nach ann a thuilleadh do na ríomhphoist a d’iarr an gearánach, toisc gur scriosadh iad i gcomhréir leis an mbeartas coinneála is infheidhme.

Ós rud é gur ‘doiciméid’ iad na ríomhphoist a d’iarr an gearánach de réir bhrí reachtaíocht AE maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid, ba cheart don Choimisiún a shainaithint agus a mheasúnú an bhféadfaí rochtain phoiblí a thabhairt ar na doiciméid a bhí fós ann tráth an iarratais ar rochtain. Ós rud é nach ndearna an Coimisiún amhlaidh, bhí drochriarachán i gceist.

Ós rud é gur chuir an Coimisiún in iúl don Ombudsman nach ann do na doiciméid atá i gceist a thuilleadh, ní bheadh aon fheidhm úsáideach le moladh lena n-iarrtar ar an gCoimisiún iad a shainaithint agus a mheas anois agus níl aon údar le tuilleadh fiosrúchán a dhéanamh ar an ábhar.

Iarrann an tOmbudsman ar an gCoimisiún gach doiciméad a thagann faoi raon feidhme aon iarratais amach anseo a shainaithint agus a mheas i gcomhréir le reachtaíocht an AE maidir le rochtain ar dhoiciméid agus i bhfianaise a cuid torthaí sa chás seo.

 

Cinneadh i gcás OI/5/2020/MHZ maidir le feidhmiú shásra gearán na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) i leith sáruithe líomhnaithe ar chearta bunúsacha agus i leith ról an Oifigigh um Chearta Bunúsacha

Dé Céadaoin | 08 Meitheamh 2022

D’oscail an tOmbudsman fiosrúchán ar a tionscnamh féin chun iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a ndéileálann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) le sáruithe líomhnaithe ar chearta bunúsacha trína ‘sásra gearán’ agus chun aghaidh a thabhairt ar ról agus neamhspleáchas Oifigeach Frontex um Chearta Bunúsacha chuige sin.

I gcomhthéacs fiosrúchán roimhe, mhol an tOmbudsman go gcruthófaí sásra neamhspleách le haghaidh déileáil le gearáin faoi oibríochtaí Frontex. Cheadaigh reachtóirí AE an sásra gearán, a tháinig i mbun oibre sa bhliain 2016.

Tríd an sásra gearán, déileálann Frontex le gearáin ó dhaoine aonair a gcreideann gur sáraíodh a gcearta bunúsacha i gcomhthéacs oibríochtaí Frontex. Is é ról an Oifigigh um Chearta Bunúsacha déileáil go díreach le gearáin faoi ghníomhartha bhaill foirne Frontex agus a áirithiú go ndéileálann na húdaráis ábhartha i gceart le gearáin faoi bhaill foirne na n-údarás náisiúnta a bhfuil baint acu le hoibríochtaí Frontex.

Bhí sé mar aidhm leis an bhfiosrúchán sin measúnú a dhéanamh ar an dóigh a ndearna Frontex cur chun feidhme ar rialacha nua maidir leis an sásra gearán agus leis an Oifigeach um Chearta Bunúsacha, ar rialacha iad a tháinig in éifeacht i mí na Samhna 2019. Féachadh ann freisin le héifeachtacht fhoriomlán an tsásra gearán a mheasúnú, i bhfianaise ábhair imní a bheith ag an bpobal faoi sháruithe ar chearta bunúsacha i gcomhthéacs oibríochtaí Frontex.

Óna chruthú go dtí seo, dhéileáil an sásra gearán le líon an-íseal gearán, agus níor bhain aon ghearáin go dtí seo le gníomhartha bhaill foirne Frontex. Idir an bhliain 2016 agus mí Eanáir 2021, fuair an tOifigeach um Chearta Bunúsacha 69 ngearán, ar ghearáin inghlactha iad 22 cheann díobh. Ós rud é go bhfuil na hoibríochtaí comhdhéanta de bhaill foirne ó chomhlachtaí difriúla atá freagrach d’údaráis dhifriúla, bíonn sé doiligh do ghearánaigh fhéideartha in amanna déantóirí líomhnaithe coire a shainaithint agus tuiscint a ghnóthú ar cén dóigh ar féidir leo sáruithe líomhnaithe a thuairisciú agus ar cé dó ar féidir leo na sáruithe sin a thuairisciú agus sásamh a lorg trí na cainéil iomchuí.

San fhiosrúchán seo, rinne an tOmbudsman athbhreithniú ar ghearáin ar dhéileáil an sásra gearán leo agus shainaithin sí easnaimh fhéideartha éagsúla a d’fhéadfadh a fhágáil go mbeadh sé níos doilí do dhaoine aonair sáruithe líomhnaithe ar chearta bunúsacha a thuairisciú agus sásamh a lorg. Sainaithníodh i bhfiosrúchán an Ombudsman freisin gur chuir Frontex moill ar a oibleagáidí nua a chur chun feidhme maidir leis an sásra gearán agus leis an Oifigeach um Chearta Bunúsacha.

Bunaithe ar an bhfiosrúchán sin, leag an tOmbudsman sraith moltaí le haghaidh feabhais amach do Frontex d’fhonn feabhas a chur ar inrochtaineacht an tsásra gearán do dhaoine a d’fhéadfadh sáruithe ar chearta bunúsacha a fhulaingt agus d’fhonn cur le cuntasacht oibríochtaí Frontex agus le cuntasacht gach duine a ghlacann páirt iontu. Áirítear leo sin moltaí maidir le cén dóigh ar féidir cabhrú le daoine a d’fhéadfadh sáruithe ar chearta bunúsacha a fhulaingt teacht ar an eolas faoi fhéidearthachtaí sásaimh agus maidir le cén dóigh ar féidir cabhrú leo teagmhais a thuairisciú, mar aon le moltaí maidir le cén dóigh ar féidir feabhas a chur ar an dóigh a ndéileáiltear le gearáin agus a ndéantar gníomhaíocht leantach ina leith.