An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

1 - 20 de 566 toradh á dtaispeáint

Cinneadh maidir leis an gceist cibé an mbailíonn an Coimisiún Eorpach faisnéis leordhóthanach chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na hÉireann de Rialachán AE Ginearálta maidir le Chosaint Sonraí (RGCS) (Cás 97/2022/PB)

Dé Luain | 19 Nollaig 2022

Tá ról speisialta ag Éirinn i gcur chun feidhme an Rialacháin Ghinearálta ar Chosaint Sonraí (RGCS) toisc go bhfuil sí ina hóstach ar an gcuid is mó de na cuideachtaí ‘teicneolaíochta móra’ san Aontas Eorpach. Is minic a bhraitheann údaráis mhaoirseachta Ballstát eile ar obair an Choimisiúin um Chosaint Sonraí na hÉireann chun dul i ngleic le saincheisteanna sonraí pearsanta a bhaineann le saoránaigh a dtíre féin.

Dá bharr sin tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfeadh an Coimisiún Eorpach é féin ar an eolas go leordhóthanach maidir le cibé an gcuirtear an RGCS i bhfeidhm i gceart in Éirinn maidir le cuideachtaí ‘teicneolaíochta móra’.

Thuairiscigh raon comhlachtaí poiblí agus eagraíochtaí sochaí sibhialta, lena n-áirítear an gearánach, go raibh cur i bhfeidhm an RGCS in Éirinn neamhleor.

D’oscail an tOmbudsman fiosrúchán chun scrúdú a dhéanamh ar cibé an mbailíonn an Coimisiún Eorpach dóthain faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an RGCS in Éirinn.

I bhfiosrúchán an Ombudsman, tugadh chun solais cleachtas seanbhunaithe de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun scrúdú a dhéanamh ar fhorbhreathnú rialta ar chásanna ón gCoimisiún Éireannach um Chosaint Sonraí maidir leis an gcaoi ar láimhseáil sé cásanna ‘ardteicneolaíochta’. Chinn sí go bhfuil an cleachtas seo oiriúnach agus ag teacht le dea-riarachán. Mheas sí, áfach, go bhféadfaí roinnt feabhsuithe teicniúla a dhéanamh, agus rinne sí moltaí chuige sin.

Cinneadh maidir le saincheisteanna a bhain leis an gcaoi a ndéanann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) cumarsáid le saoránaigh maidir lena tairseach rochtana ar dhoiciméid (Cásanna Comhcheangailte 1261/2020 agus 1361/2020)

Déardaoin | 15 Nollaig 2022

Bhain an cás go príomha le cinneadh Frontex gan cumarsáid a dhéanamh trí ríomhphost a thuilleadh le daoine aonair a iarrann rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Cuireann Frontex iallach ar iarratasóirí a thairseach rochtana ar líne a úsáid. Cruthaíonn sé sin fadhbanna d’iarratasóirí, arbh fhéidir iad a sheachaint go héasca, chomh maith le hardáin trédhearcachta ar líne a bhunaigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun cabhrú le haidhm an Aontais Eorpaigh oibriú ar bhealach chomh hoscailte agus is féidir a chur chun cinn.

Níorbh fhéidir leis an Ombudsman fírinniú a fháil do chinneadh Frontex. D’eisigh sí moladh gur cheart do Frontex ligean d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh leis trí ríomhphost, gan dul i muinín a thairseach reatha um rochtain ar dhoiciméid. D’iarr sí freisin ar Frontex í féin a chur ar an eolas faoin dea-chleachtas a d’aithin an Coimisiún Eorpach ina leith sin dá thairseach nua rochtana poiblí, agus an dea-chleachtas sin a chur chun feidhme a luaithe is féidir.

Mhol an tOmbudsman freisin gur cheart do Frontex na hacmhainní a thiomnú chun déileáil leis an líon mór iarrataí rochtana is dócha a gheobhaidh sé ar bhonn rialta amach anseo. Mhol sí freisin gur cheart do Frontex lámhleabhar mionsonraithe a dhréachtú faoin gcaoi a láimhseálann sé iarratais rochtana poiblí, agus an lámhleabhar sin a fhoilsiú.

Dhiúltaigh Frontex do mholadh an Ombudsman ligean d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh leis trí ríomhphost. Níor fhreagair Frontex ach go substainteach don mholadh go gcuirfeadh sé é féin ar an eolas faoi dhea-chleachtas gaolmhar an Choimisiúin Eorpaigh agus go gcuirfí i bhfeidhm é.

Dúnann an tOmbudsman an fiosrúchán le cinneadh de dhrochriarachán.

Maidir le moltaí eile an Ombudsman, dúirt Frontex go raibh post páirtaimseartha breise sannta aige le déanaí chun iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a láimhseáil, agus d’fhógair sé go ndréachtódh sé lámhleabhar mar a mhol an tOmbudsman. Níos luaithe san fhiosrúchán, chuir Frontex moltaí an Ombudsman chun feidhme chun a ráiteas cóipchirt a athbhreithniú agus chun doiciméid ina chuntais rochtana poiblí a chur ar fáil ar feadh dhá bhliain. Chomhaontaigh sé freisin seoladh ríomhphoist tiomnaithe a thabhairt isteach chun achomhairc a chur isteach.

Cinneadh maidir leis an gcaoi a ndearna an Coimisiún Eorpach measúnú ar thionchair ar chearta an duine sular thug sé tacaíocht do thíortha na hAfraice chun cumais faireachais a fhorbairt (cás 1904/2021/MHZ)

Dé Luain | 28 Samhain 2022

Bhí imní ar na gearánaigh, ar grúpa eagraíochtaí sochaí sibhialta iad, nach ndearna an Coimisiún Eorpach measúnú ar rioscaí cearta daonna sular thug sé tacaíocht do thíortha san Afraic chun cumais faireachais a fhorbairt, go háirithe i gcomhthéacs Chiste Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic (EUTFA). D’áitigh na gearánaigh, sular aontaigh sé tacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhféadfadh impleachtaí faireachais a bheith acu, amhail bunachair shonraí bithmhéadracha nó teicneolaíochtaí faireacháin fón póca, gurb cheart don Choimisiún measúnuithe riosca agus tionchair a dhéanamh roimh ré chun a áirithiú nach sáruithe ar chearta an duine a bheadh mar thoradh ar na tionscadail (amhail an ceart chun príobháideachta).

Bunaithe ar an bhfiosrúchán, bhain an tOmbudsman de thátal as nár leor na bearta a bhí i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfaí measúnú ceart ar thionchar thionscadail EUFTA ar chearta an duine. Chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a d’aithin sí, rinne an tOmbudsman moladh maidir le feabhsú chun a chinntiú, do thionscadail Chiste Iontaobhais an Aontais Eorpaigh amach anseo, go bhfuil measúnú tionchair ar chearta an duine déanta roimh ré.