An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cás
Raon dátaí
Eochairfhocail
Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

1 - 20 de 223 toradh á dtaispeáint

Cinneadh maidir leis an gcaoi ar dhéileáil an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) le hiarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a bhaineann le togra chun srian a chur le luaidhe in armlón (cás 2124/2021/MIG)

Dé Luain | 14 Samhain 2022

Bhain an cás le hiarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid atá i seilbh an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (EFSA) maidir le luaidhe in armlón. Thóg sé breis agus seacht mí ar EFSA chun déileáil leis an iarratas, rud a chuir síneadh leis an spriocdháta ar ócáidí éagsúla, agus a chuir cosc ar an ngearánach na doiciméid a úsáid chun ranníocaíocht a ullmhú do chomhairliúchán poiblí arna eagrú ag gníomhaireacht eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Chuir an tOmbudsman tús le fiosrúchán agus chinn sé go raibh drochriarachán ann maidir leis an gcaoi ar dhéileáil EFSA le hiarratas ón ngearánach ar rochtain agus, go sonrach, maidir lena mhainneachtain cloí leis na teorainneacha ama atá leagtha amach i reachtaíocht an Aontais maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid. Mhol sí gur cheart do EFSA deireadh a chur lena chleachtas maidir leis na teorainneacha ama forordaithe a shíneadh thar 30 lá oibre agus ‘réiteach cothrom’ á mholadh aige. Mhol sí freisin gur cheart do EFSA liosta de na doiciméid a shainaithníonn sé ina bhfuil iarratas rochtana a fhoirmliú i dtéarmaí leathana a sholáthar d’iarratasóirí ag céim luath.

Thug EFSA freagra dearfach ar mholtaí an Ombudsman, ag gealladh go n-athródh sé a rialacha agus a chleachtais chun a chinntiú go ndéanfar iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a phróiseáil go tapa. Dhún an tOmbudsman an fiosrúchán, ag cur fáilte roimh fhreagra dearfach EFSA agus na céimeanna atá glactha aige cheana féin agus a bheartaíonn sé a ghlacadh chun a moltaí a chur chun feidhme.

Moladh maidir le diúltú Chomhairle an Aontais Eorpaigh rochtain iomlán phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann leis an gcaibidlíocht maidir leis an ‘dréacht-Ionstraim um Margaí Digiteacha’ (cás 1499/2021/SF)

Dé Luain | 27 Meitheamh 2022

D’iarr an gearánach, líonra iriseoirí ó roinnt tíortha Eorpacha, rochtain phoiblí ar thuairimí tosaigh na mBallstát agus ar cheisteanna maidir leis an togra reachtach don Ionstraim um Margaí Digiteacha. Dhiúltaigh an Chomhairle rochtain iomlán phoiblí a thabhairt ar na doiciméid a sainaithníodh agus d’áitigh sí go gcuirfí próiseas leanúnach cinnteoireachta i mbaol dá nochtfaí go hiomlán iad.

Thug an tOmbudsman dá haire gur riachtanas dlíthiúil é an pobal a choinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn na nósanna imeachta reachtacha. Tá rochtain thráthúil ar dhoiciméid reachtacha ríthábhachtach do shaoránaigh chun a gceart atá bunaithe ar chonarthaí a fheidhmiú maidir le páirt a ghlacadh i saol daonlathach an AE.

Sa chás sin, chinn an tOmbudsman nár léirigh an Chomhairle go leordhóthanach go mbeadh tionchar tromchúiseach ar a próiseas cinnteoireachta, go gcuirfí síneadh leis nó go ndéanfaí an próiseas casta dá nochtfaí na doiciméid a iarradh. Dá bhrí sin, bhí sí den tuairim gurbh ionann diúltú an Choimisiúin rochtain phoiblí a thabhairt sa chás seo agus drochriarachán. Mhol sí go dtabharfadh an Chomhairle rochtain iomlán phoiblí ar na doiciméid reachtacha a iarradh.

Mar fhreagra, thug an Chomhairle rochtain iomlán phoiblí ar na doiciméid a iarradh. Fáiltíonn an tOmbudsman roimh fhreagra dearfach na Comhairle ar a moladh. Is oth léi, áfach, an t-am atá glactha ag an gComhairle rochtain phoiblí a thabhairt. Tugann sí dá haire, de thairbhe go ndeachaigh breis agus bliain thart ó rinneadh an t-iarratas, nach bhfuil úsáid le baint a thuilleadh as na doiciméid a nochtadh chun na críche a bhí beartaithe ag an ngearánach, is é sin chun saoránaigh a chur ar an eolas faoi phróiseas reachtach leanúnach. Dá bhrí sin, dheimhnigh an tOmbudsman a cinneadh go raibh drochriarachán i gceist.

Iarrann an tOmbudsman ar an gComhairle doiciméid reachtacha a chur ar fáil tráth a chuirfidh ar chumas an phobail páirt éifeachtach a ghlacadh sa díospóireacht.