An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cuardaigh fiosrúcháin

Cuardach téacs

Cineál cáipéise

Institiúid ábhartha

Cineál socraíocht

Cásuimhir

Teanga

Raon dátaí

Eochairfhocail

Nó bain triail as sean-eochairfhocail (Roimh 2016)

Ábhair institiúideacha, bheartais, agus eile

1 - 20 de 791 toradh á dtaispeáint

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Déardaoin | 27 Meitheamh 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Cinneadh Ombudsman na hEorpa ina fiosrúchán straitéiseach OI/4/2016/EA maidir leis an dóigh a gcaitheann an Coimisiún Eorpach le daoine faoi mhíchumais faoin gComhscéim Árachais Breoiteachta do bhaill foirne uile AE

Déardaoin | 04 Aibreán 2019

In 2015, fuair Coiste na Náisiún Aontaithe nach gcomhlíonadh an scéim árachais breoiteachta do bhaill foirne AE, an Chomhscéim Árachais Breoiteachta (JSIS), Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (UNCRPD). Mhol an coiste go ndéanfaí athbhreithniú ar an JSIS chun clúdach cuimsitheach a chur ar fáil le haghaidh riachtanas sláinte a bhaineann le míchumas.

I ndiaidh di gearáin a fháil ó bhaill foirne, a raibh deacracht acu maidir le cúiteamh iomlán a fháil i gcomhair a gcostas leighis nó i gcomhair chostais leighis a dteaghlaigh, stiúir an tOmbudsman fiosrúchán straitéiseach. Fuair sí gurb ionann mainneachtain an Choimisiúin Eorpaigh beart éifeachtach ar bith a dhéanamh mar fhreagairt ar mholadh an choiste agus míriarachán. Mhol sí, dá réir sin, go ndéanfadh an Coimisiún na rialacha lena rialaítear an JSIS a athbhreithniú. Thug sí roinnt moltaí don Choimisiún chomh maith i ndáil leis an dóigh a gclúdaítear riachtanais daoine faoi mhíchumais faoin JSIS, agus i ndáil leis an ngá atá ann le hoiliúint a chur ar bhaill foirne agus dul i gcomhairle mar is cuí le páirtithe leasmhara lena áirithiú go dtagann an JSIS le riachtanais daoine faoi mhíchumais.

D’fhreagair an Coimisiún, ag sonrú go ndéanfaidh sé na rialacha lena rialaítear an JSIS a athbhreithniú agus go ndéanfaidh sé beart chun iarmheasúnú a dhéanamh ar fhormhór mholtaí an Ombudsman.

Ós rud é gur ghlac an Coimisiún a moladh, dhún an tOmbudsman a fiosrúchán straitéiseach. Agus tábhacht na ceiste á cur san áireamh, d’iarr sí ar an gCoimisiún tuairisc a chur chuici gach sé mhí maidir leis an moladh a chur chun feidhme. Dearbhaíonn an tOmbudsman a moladh chomh maith maidir leis an ngá atá ann go ndéanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar a rialacha 2004 maidir le freastal ar riachtanais ball foirne faoi mhíchumas.

Cinneadh i gcás 747/2016/PL maidir leis an úsáid a bhaineann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia as Tairseach Bhaol na Tocsaineachta

Dé Luain | 17 Nollaig 2018

Bhain an cás le conas a úsáideann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) Tairseach Bhaol na Tocsaineachta (TTC). Is uirlis measúnaithe riosca é TTC atá bunaithe ar an bprionsabal gur ann do leibhéil nochta atá chomh híseal sin nach gcruthaíonn ceimiceáin riosca suntasach do shláinte an duine.

In 2014, reáchtáil EFSA agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) ceardlann saineolaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar an eolaíocht atá mar bhonn le coincheap TTC. Bhí conclúidí na ceardlainne faoi réir comhairliúchán poiblí agus foilsíodh iad i mí Márta 2016.

Chuir an gearánach, ENR, ceisteanna maidir leis an úsáid atá á baint ag EFSA as coincheap TTC mar gur mheas sé nach raibh sé ag teacht leis an bhfianaise eolaíochta atá ann faoi láthair. Dúradh freisin go raibh coinbhleachtaí leasa ag go leor de na saineolaithe a ghlac páirt sa cheardlann.

Ní comhlacht eolaíochta é Oifig an Ombudsman Eorpaigh agus ní féidir léi tuairim a bhunú ar fhiúntas uirlis measúnaithe riosca ar leith, TTC mar shampla. Ar bhonn an athbhreithnithe a rinneadh sa chás seo, d’aimsigh an tOmbudsman go raibh na míniúcháin a thug EFSA maidir le húsáid TTC réasúnach.

I dtaca leis na saineolaithe a ghlac páirt sa cheardlann, chinn an tOmbudsman, sa chás áirithe seo, nach raibh sé d’oibleagáid ar EFSA scagadh a dhéanamh le haghaidh coinbhleachtaí leasa ós rud é go raibh sé réasúnach go mbeadh sé ag brath ar réamh-scagadh a bheadh déanta ag EDS ar na saineolaithe seo.

Chinn an tOmbudsman nach raibh aon drochriarachán i gceist leis an méid a rinne EFSA.

Mhol an tOmbudsman, áfach, go ndéanfadh EFSA cinnte nach bhfuil aon choinbhleachtaí leasa ag saineolaithe a ghlacann páirt i gcomhdhálacha nó i gcruinnithe, sa chás go n-eagraítear an chomhdháil nó an cruinniú — cosúil leis an gceann faoi chaibidil — ar mhaithe le heolas a chur ar fáil do phróiseas cinnteoireachta EFSA, nó go mbeadh an méid sin á thabhairt le tuiscint.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Dé Luain | 03 Nollaig 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Dé Céadaoin | 23 Bealtaine 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.