• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

An dlí riaracháin

Samhailrialacha ar Nósanna Imeachta Riaracháin an AE

Ar 1 Meán Fómhair 2014, d'fhoilsigh an Líonra Taighde ar Dhlí Riaracháin an AE (ReNEUAL) sraith Samhailrialacha ar Nósanna Imeachta Riaracháin an AE. Tá siad ar fáil ar shuíomh gréasáin ReNEUAL: www.reneual.eu.

Thacaigh an tOmbudsman Eorpach leis an tionscadal ReNEUAL thar roinnt blianta. Tar éis cruinniú a bheith aige leis an gCoiste Stiúrtha ReNEUAL in 2010, d'óstáil an tOmbudsman comhdháil i Márta 2012, inar mhínigh baill de chuid ReNEUAL an smaoineamh a bhí acu dréachtú a dhéanamh ar rialacha a mbeadh ciall leo mar thogra reachtach agus mar shintéis áititheach de phrionsabail atá le fáil sa dlí atá ann cheana féin. De réir mar a chuaigh an tionscadal chun cinn, chuir baill foirne de chuid an Ombudsman faisnéis ar fáil, rinne siad trácht ar dhréachtaí agus ghlac siad páirt ghníomhach in dhá chomhdháil a bhí ar siúl in 2013.

Chuir ReNEUAL torthaí a chuid oibre i láthair ag an dara comhchomhdháil leis an Ombudsman i mí Bhealtaine 2014. Ina dhiaidh sin, thug foireann ReNEUAL téacs na Samhailrialacha chun críche, agus na díospóireachtaí comhdhála á gcur san áireamh aici.

Sna ráitis deiridh uaithi ag comhdháil mhí Bhealtaine 2014, dúirt an tOmbudsman an méid seo:

De bharr na hoibre ollmhóire atá glactha ar lámh agus curtha i gcrích ag an Líonra Taighde maidir le Dlí riaracháin an Aontais Eorpaigh sna cúig bliana ó thráth a bhunaithe, is níos sofheicthe agus níos sothuigthe é an creat riaracháin trína gcuireann institiúidí an AE i gcrích a gcuid feidhmeanna. Tá mé cinnte go bhféadfadh an obair sin tionchar fadtéarmach nach beag a imirt maidir le cuidiú le hinstitiúidí an AE feidhmiú ar an tslí is fearr is féidir leo trí ghníomhú dóibh ar bhealach cóir, trédhearcach, éifeachtach agus ar bhealach atá oscailte do rannpháirtíocht na leasanna a ndéantar difear dóibh agus do rannpháirtíocht saoránach i gcoitinne.

Beidh Samhailrialacha RENEUAL ina bhfoinse luachmhar spreagtha agus an tOmbudsman ag leanúint ar aghaidh leis an misean atá aici freastal ar an daonlathas trí bheith ag obair le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh chun riarachán níos éifeachtaí, níos cuntasaí, níor trédhearcaí agus níos eiticiúla a chruthú.