An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Ról an Ombudsman Eorpaigh

Tá an tOmbudsman Eorpach ina chomhlacht neamhspleách neamhchlaon a choimeádann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh cuntasach agus a chuireann dea-riarachán chun cinn. Cabhraíonn an tOmbudsman le daoine, le gnólachtaí agus le heagraíochtaí a bhfuil fadhbanna acu le riarachán AE trí imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a rinneadh faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí AE, ach freisin trí shaincheisteanna sistéamacha níos leithne a imscrúdú go réamhghníomhach.

Ár Straitéis

In 2020, dhréachtaigh an Oifig straitéis nua – ‘I dTreo 2024’ – chun sainordú reatha an Ombudsman Eorpaigh a threorú. Cuireann sé leis an straitéis rathúil ‘I dTreo 2019’ a raibh sé mar aidhm aici tionchar, infheictheacht agus ábharthacht na hoifige a mhéadú.

Leagtar amach sa straitéis misean an Ombudsman mar chomhoibriú le hinstitiúidí an AE chun riarachán níos trédhearcaí, níos eiticiúla agus níos éifeachtaí a chruthú.

Luaitear sa straitéis an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn an Oifig, go háirithe mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus an chaoi ar mhúnlaigh an phaindéim tuiscint an phobail ar cad is dea-riarachán ann.

Tarraingítear léi aird ar na mórcheisteanna beartais atá os comhair an AE – amhail déileáil leis hathrú aeráide, géarchéim na himirce, agus fadhbanna a bhaineann le riail an dlí san AE – agus tugtar d’aire an tábhacht a bhaineann le hardchaighdeáin eiticiúla a choimeád laistigh d’institiúidí AE ionas go mbeidh muinín ag saoránaigh as na cinntí agus na dlíthe a thagann chun cinn sna blianta atá amach romhainn.

Tá sé mar aidhm ag an straitéis ceithre chuspóir a bhaint amach:

  • Tionchar dearfach marthanach ar riarachán an AE – áirítear ar na tosaíochtaí obair leantach níos córasaí agus níos substaintiúla a fhorbairt ar obair an Ombudsman, agus comhoibriú agus idirphlé le hinstitiúidí AE a neartú.
  • Ábharthacht fíorshaoil leanúnach d’obair an Ombudsman – áirítear ar na tosaíochtaí treochtaí córasacha sa riarachán poiblí a aithint, ar an leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta, agus measúnú a dhéanamh ar a n-impleachtaí do dhaonlathas na hEorpa.
  • Feasacht na saoránach ar obair an Ombudsman a mhéadú – áirítear ar na tosaíochtaí cur chuige rannpháirteach a fhorbairt le páirtithe leasmhara agus le hiolraitheoirí, amhail eagraíochtaí na sochaí sibhialta, na meáin, gnólachtaí, agus eagraíochtaí eile.
  • Éifeachtúlacht a mhéadú tuilleadh maidir le hobair na hOifige – áirítear ar na tosaíochtaí struchtúrú na hoifige, próisis oibre agus for-rochtain ar bhealach solúbtha oiriúnaitheach.

 

D’fhonn na cuspóirí a bhaint amach, déanfar gníomhaíochtaí nithiúla a phleanáil agus a mheasúnú ar bhonn bliantúil.

Léigh tuilleadh faoinár straitéis

Is féidir leat breathnú freisin ar ár Straitéis roimhe: ‘I dTreo na Bliana 2019’