An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Tuarascáil bhliantúil

Is féidir leat ár dtuarascálacha bliantúla a fháil anseo - áit a dtarraingítear aird ar an obair a rinneamar sa bhliain roimhe.

1 - 10 de 61 toradh á dtaispeáint

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Máirt | 18 Bealtaine 2021

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach. Bliain thragóideach do chuid mhór daoine ar fud na cruinne ba ea an bhliain 2020, ar lena linn a cailleadh daoine muinteartha de dheasca phaindéim COVID-19 agus a bhí a lán daoine eile, agus atá siad go fóill, thíos le tinneas trom. Meabhraíodh dúinn le linn na bliana freisin cé chomh tábhachtach agus atá riaracháin phoiblí ar féidir linn iontaoibh a ...

Looking Back - The impact of the European Ombudsman in 2020

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Máirt | 18 Bealtaine 2021

The core work of the European Ombudsman is to help people, businesses and organisations that face problems with the EU’s administration by dealing with the complaints they submit. Read here our web story highlighting the most relevant cases in 2020, and the impact of our work.

Tuarascáil Bhliantúil 2019

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Luain | 04 Bealtaine 2020

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach. © picture alliance/Philipp von Ditfurth Is mór an pléisiúr dom an obair a rinne Oifig an Ombudsman Eorpaigh in 2019 a chur i láthair sa Tuarascáil Bhliantúil seo. Is é déileáil le gearáin príomhghnó Oifig an Ombudsman. In 2019, fuaireamar líon mór gearán ó bhaill den phobal, an tsochaí shibhialta, gnólachtaí agus na meáin. Creidim nár cheart glacadh l...

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Máirt | 14 Bealtaine 2019

 Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach Is mór an phléisiúir dom Tuarascáil Bhliantúil 2018 oifig an Ombudsman Eorpaigh a chur i láthair. Tá méadú mór tagtha ar líon na ngearán, a thagann faoi scáth mo shainordaithe féin, atá faighte ó shaoránaigh, ón tsochaí shibhialta, ó ghnólachtaí agus ó na meáin. Is dóigh liom go n-eascraíonn sé seo, ní as caighdeáin riaracháin a bheith ag dul chun do...

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Tuarascáil Bhliantúil - Déardaoin | 17 Bealtaine 2018

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach Is pléisiúr mór dom ár dTuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 a chur i láthair. Arís eile, bhí bliain an-ghnóthach an-táirgiúil againn, ina soláthraíodh torthaí dearfacha i roinnt mhaith réimsí atá ríthábhachtach do na daoine a bhfreastalaímid orthu. Arís eile fós, bhaineamar an-leas inár gcuid oibre as an tacaíocht a fuarthas ó Pharlaimint na hEorpa ...

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Máirt | 16 Bealtaine 2017

Réamhrá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach Is cúis mhór áthais dom ár dTuarascáil Bhliantúil 2016 a chur i láthair. Bliain chorrach don Aontas Eorpach (AE) a bhí inti agus leanfar leis na dúshláin atá romhainn. Mar gheall ar dhúshláin amhail an ghéarchéim dífhostaíochta, an ghéarchéim leanúnach imirce, cinneadh na Ríochta Aontaithe éirí as an Aontas agus ábhair imní a bhaineann leis an tionchar...

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Tuarascáil Bhliantúil - Dé Máirt | 03 Bealtaine 2016

Réamhrá Is cúis mhór áthais dom ár dTuarascáil Bhliantúil 2015 a chur faoi do bhráid. Bliain speisialta a bhí ann d’oifig an Ombudsman Eorpaigh agus an 20 bliain atá caite ó bunaíodh í á gceiliúradh. Tá 48 840 gearán láimhseáilte ag an oifig ón mbliain 1995. Níorbh fhada go ndeachaigh an neamhspleáchas agus an neamhchlaonadh — na prionsabail a bhí mar bhun agus mar thaca le cur chuige na hoifige ó...