An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Toegang van het publiek tot documenten van de Europese Ombudsman

De Ombudsman probeert transparantie en publieke verantwoording niet alleen te bevorderen als kernprioriteiten binnen het bestuur van de EU, maar neemt deze begrippen ook als leidraad bij het werk van het Bureau van de Europese Ombudsman.

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 15) hebben burgers en rechtspersonen die in de EU verblijven, recht op toegang tot alle documenten die in het bezit zijn van vrijwel alle EU-instellingen. Dit is ook als grondrecht vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 42). Dit recht van toegang is van toepassing op schriftelijke documenten (in fysieke en elektronische vorm) en audio(visuele) opnamen in verband met beleid, activiteiten of besluiten van de EU-instellingen.

Op grond van de EU-regels inzake de toegang van het publiek tot documenten (Verordening (EG) nr. 1049/2001) kunnen burgers contact opnemen met de instellingen om toegang te vragen tot specifieke documenten (wanneer zij op de hoogte zijn van het bestaan ervan) of om de instelling te verzoeken documenten te identificeren over een specifiek onderwerp waartoe zij toegang wensen. De instelling kan uitsluitend toegang weigeren in uitzonderlijke gevallen, wanneer de openbaarmaking van de documenten zou leiden tot ondermijning van bepaalde in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde belangen.

Toegang tot documenten die in het bezit zijn van de Europese Ombudsman

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 moeten de instellingen een openbaar documentenregister openstellen. Om hieraan te voldoen publiceert de Ombudsman documenten betreffende hoofdactiviteiten in de online rubriek Zaken op onze website, alsook alle documenten die zijn aangenomen met betrekking tot strategie, beleid en management. Deze documenten worden gepubliceerd op basis van het Besluit over archiefbeheer en het document archiveringsplan van de Ombudsman.

Als u toegang wilt vragen tot documenten die in het bezit zijn van de Europese Ombudsman, kunt u een verzoek om toegang tot documenten indienen in een van de officiële talen van de EU:

 • per post:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • via het contactformulier op onze website;
 • of per fax: +33 388179062.

Wanneer kan ik een antwoord op mijn verzoek verwachten?

 • Verzoeken om toegang tot documenten moeten onmiddellijk worden behandeld. Wij bevestigen de ontvangst van het verzoek en zullen binnen 15 werkdagen na registratie ervan de toegang tot het document geven of weigeren en de redenen voor ons besluit toelichten.
 • Als een verzoek betrekking heeft op een zeer groot aantal documenten of ingewikkelder is, wordt de termijn voor behandeling van de aanvraag mogelijk met nog eens 15 werkdagen verlengd. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Wat als ik niet tevreden ben met het resultaat?

Als u niet tevreden bent met het besluit inzake uw verzoek, kunt u een herziening van ons besluit aanvragen (een zogenaamd “confirmatief verzoek”). De secretaris-generaal zal het verzoek opnieuw beoordelen en zal binnen 15 werkdagen na de registratie van uw verzoek reageren. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij de termijn met nog eens 15 werkdagen verlengen. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Indien wij de toegang tot het document weigeren en u tegen dit besluit in beroep wilt gaan, kunt u beroep instellen bij het Gerecht onder de in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gespecificeerde voorwaarden (artikel 263).

 

Jaarverslag over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie