An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Přístup veřejnosti k dokumentům evropského veřejného ochránce práv

Transparentnost a odpovědnost vůči veřejnosti jsou hlavními prioritami, které se evropský veřejný ochránce práv snaží prosazovat ve správě EU, řídí se jimi však také práce samotného úřadu evropského veřejného ochránce práv.

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 15) mají občané a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v EU právo na přístup k veškerým dokumentům v držení téměř všech orgánů EU. Jedná se rovněž o základní právo, které je uznáno v Listině základních práv Evropské unie (článek 42). Právo na přístup k dokumentům se týká písemných dokumentů (fyzických i elektronických) a zvukových/audiovizuálních záznamů souvisejících s politikami, činnostmi nebo rozhodnutími orgánů EU.

Podle pravidel EU pro přístup veřejnosti k dokumentům (nařízení č. 1049/2001) se může kdokoli obrátit na orgány EU s žádostí o přístup ke konkrétním dokumentům (za předpokladu, že si je daná osoba vědoma jejich existence) nebo požádat orgán, aby určil, které dokumenty se týkají konkrétní záležitosti, a k nimž chce tedy mít přístup. Orgány mohou přístup odepřít pouze za výjimečných okolností, kdy by zpřístupnění dokumentů ohrozilo určité zájmy stanovené v nařízení č. 1049/2001.

Přístup k dokumentům v držení evropského veřejného ochránce práv

Podle nařízení č. 1049/2001 by orgány a instituce měly vytvořit veřejný rejstřík dokumentů. Za tímto účelem veřejný ochránce práv zveřejňuje dokumenty týkající se jeho hlavní činnosti v sekci on-line případy jeho internetových stránek, jakož i veškeré dokumenty přijaté v souvislosti se strategií, politikou a vedením. Postupuje při tom podle Rozhodnutí o správě záznamů a plán ukládání dokumentů veřejného ochránce práv.

Pokud chcete požádat o přístup k dalším dokumentům v držení evropského veřejného ochránce práv, můžete podat žádost o přístup k dokumentům v kterémkoli z úředních jazyků EU:

 • poštou na adrese:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách evropského veřejného ochránce práv,
 • nebo faxem: +33 388179062.

Kdy lze očekávat odpověď na mou žádost?

 • Žádosti o přístup k dokumentům je třeba vyřizovat bez prodlení. Zašleme vám potvrzení o obdržení žádosti a do 15 pracovních dnů od její registrace buď poskytneme přístup k požadovanému dokumentu, nebo přístup odepřeme, přičemž vysvětlíme důvody našeho rozhodnutí.
 • Pokud se žádost týká velmi velkého počtu dokumentů nebo je složitější, je pravděpodobné, že budeme muset prodloužit lhůtu pro zpracování žádosti o dalších 15 pracovních dnů. V takovém případě vás o tom uvědomíme.

Co když mě výsledek neuspokojil?

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím o vaší žádosti, můžete nás požádat, abychom rozhodnutí přezkoumali (tzv. potvrzující žádost). Generální tajemník provede nové posouzení a odpoví vám do 15 pracovních dnů od registrace vaší žádosti. Ve výjimečných případech můžeme lhůtu prodloužit o dalších 15 pracovních dnů. V takovém případě vás o tom uvědomíme.

Pokud přístup odepřeme a budete chtít toto rozhodnutí napadnout, připomínáme, že můžete podat žalobu k Tribunálu za podmínek stanovených ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 263).

 

Výroční zpráva o provádění nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům