An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Soláthar poiblí

Iarratais ar Thairiscintí

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, éilítear ar an Ombudsman Eorpach conarthaí a chur amach ar thairiscint phoiblí chun earraí agus seirbhísí a cheannach.

Tá faisnéis ar fáil ar an leathanach seo faoi ghlaonna ar thairiscintí a d'eisigh an tOmbudsman Eorpach, faoi chonarthaí ar luach íseal a phleanáil, liostaí bliantúla de na conarthaí agus na coinníollacha ginearálta a bhaineann le gach conradh ar luach íseal.

Conarthaí ar a bhfuil luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000

Tugtar conarthaí ar luach íseal ar chonarthaí ar a bhfuil luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000 sa Rialachán Airgeadais. Maidir leis na conarthaí sin, is féidir iarratais ar thairiscint a sheoladh, mar chuid de nós imeachta srianta, chuig líon teoranta tairgeoirí a léirigh suim acu iontu i ndiaidh d'Oifig an Ombudsman teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir le hOifig an Ombudsman tairiscint a lorg ó sholáthraithe eile a léirigh suim sa tairiscint agus a mheastar mar fhóirsteanach di. Ionas go gcuirfear ar chumas na soláthraithe sin a gcuid suime a léiriú, foilseofar faisnéis go córasach, in am trátha, faoi chonarthaí ar luach íseal ar láithreán gréasáin an Ombudsman.

Baineann an fhaisnéis sa tábla thíos le conarthaí ar luach íseal a d'fhoilsigh an tOmbudsman Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 124(1)(b) de na Rialacha maidir le Cur i bhFeidhm an Rialacháin Airgeadais
(Rialachán (AE) Uimh 966/2012).

Liosta bliantúil de chonarthaí

Sa chuid seo atá liosta de chonraitheoirí, de réir bliana, maidir le conarthaí ar luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000. Sonraítear sa liosta seo ábhar agus luach ar gach conradh a dámhadh. Tá an chuid seo curtha ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 124(4) de rialacha cur chun feidhme an Rialacháin Airgeadais maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Privacy Statement relating to public procurement procedures

The following privacy statement apply to all contracts entered into by the European Ombudsman:

Coinníollacha ginearálta a bhaineann le gach conradh ar luach íseal

Baineann na coinníollacha ginearálta mar seo a leanas le gach conradh ar luach íseal a dhéanann an tOmbudsman Eorpach: