An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Soláthar poiblí

Iarratais ar Thairiscintí

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, éilítear ar an Ombudsman Eorpach conarthaí a chur amach ar thairiscint phoiblí chun earraí agus seirbhísí a cheannach.

Tá faisnéis ar fáil ar an leathanach seo faoi ghlaonna ar thairiscintí a d'eisigh an tOmbudsman Eorpach, faoi chonarthaí ar luach íseal a phleanáil, liostaí bliantúla de na conarthaí agus na coinníollacha ginearálta a bhaineann le gach conradh ar luach íseal.

Conarthaí ar a bhfuil luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000

Tugtar conarthaí ar luach íseal ar chonarthaí ar a bhfuil luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000 sa Rialachán Airgeadais. Maidir leis na conarthaí sin, is féidir iarratais ar thairiscint a sheoladh, mar chuid de nós imeachta srianta, chuig líon teoranta tairgeoirí a léirigh suim acu iontu i ndiaidh d'Oifig an Ombudsman teagmháil a dhéanamh leo. Is féidir le hOifig an Ombudsman tairiscint a lorg ó sholáthraithe eile a léirigh suim sa tairiscint agus a mheastar mar fhóirsteanach di. Ionas go gcuirfear ar chumas na soláthraithe sin a gcuid suime a léiriú, foilseofar faisnéis go córasach, in am trátha, faoi chonarthaí ar luach íseal ar láithreán gréasáin an Ombudsman.

Baineann an fhaisnéis atá sa tábla thíos le conarthaí ar luach íseal arna bhfoilsiú ag an Ombudsman Eorpach i gcomhréir le pointe 3.1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais (Rialachán (AE) 2018/1046). 

Liosta bliantúil de chonarthaí

Sa chuid seo atá liosta de chonraitheoirí, de réir bliana, maidir le conarthaí ar luach níos mó ná EUR 15 000 agus níos lú ná EUR 144 000. Sonraítear sa liosta seo ábhar agus luach ar gach conradh a dámhadh. Cuirtear an roinn seo ar fáil i gcomhréir le pointe 3.3 a) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais (Rialachán (AE) 2018/1046). 

Liosta bliantúil de chonarthaí sonracha (nó foirmeacha ordaithe), bunaithe ar chreatchonradh

Cuimsítear sa rannán seo liosta a leagtar amach de réir bliana de chonarthaí sonracha/orduithe ceannaigh ar shínigh an tOmbudsman Eorpach iad ar bhonn creatchonarthaí, i gcomhréir le pointe 3.3 e) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais (Rialachán (AE) 2018/1046).

Coinníollacha ginearálta a bhaineann le gach conradh ar luach íseal

Baineann na coinníollacha ginearálta mar seo a leanas le gach conradh ar luach íseal a dhéanann an tOmbudsman Eorpach:

Ráiteas Príobháideachais maidir le nósanna imeachta soláthair phoiblí

Tá feidhm ag an ráiteas príobháideachais a leanas maidir leis na conarthaí uile a ndéanann an tOmbudsman Eorpach iad: