An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Earcaíocht

Nós imeachta

Líontar folúntais maidir le poist bhuana i rúnaíocht an Ombudsman Eorpaigh trí aistriú nó ardú céime inmheánach, aistriú nó iasacht de oifigigh ó institiúidí nó comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh, nó earcú ó liostaí ionadaithe a bhunaítear i ndiaidh comórtas oscailte a eagraíodh ag Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) nó ag institiúid nó comhlacht an AE.

Déantar folúntais i ndáil le poist shealadacha a fhógairt go hinmheánach, chun forbairt gairme na foirne atá ann cheana féin a spreagadh, nó déantar iad a fhógairt ar láithreán gréasáin an Ombudsman Eorpaigh. Is gnách freisin go gcuireann an tOmbudsman institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh ar an eolas faoi fholúntais den sórt sin. I gcás próifílí a theastaíonn ar bhonn níos rialta in Oifig an Ombudsman, féadfaidh an tOmbudsman a chinneadh fógraí folúntais neamhiata a fhoilsiú d’fhonn liosta iarrthóirí a chur le chéile lena ngairm chun trialacha agus agallaimh a dhéanamh i gcás ina dtagann folúntas chun cinn.

Na hiarrthóirí sin ar éirigh leo i gceann amháin nó níos mó de na nósanna imeachta roghnúcháin agus a bhfuil spéis ar leith acu in obair a dhéanamh d’Oifig an Ombudsman Eorpaigh, moltar dóibh dul i dteagmháil le hAonad Pearsanra, Riaracháin agus Buiséid an Ombudsman.

Fógraí folúntais

Tá na fógraí folúntais seo a leanas ar oscailt faoi láthair:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha

Naisc sheachtracha

Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra (EPSO) - Bunaíodh Oifig na gComhphobal Eorpach um Roghnú Pearsanra ar an 26 Iúil 2002. Is é a misean ná comórtais oscailte a eagrú chun baill foirne ardcháilithe a roghnú chun iad a earcú ar mhaithe le gach institiúid den Aontas Eorpach, is é sin, Parlaimint na hEorpa, An Chomhairle, An Coimisiún Eorpach, An Chúirt Bhreithiúnais, An Chúirt Iniúchóirí, An Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiun agus an tOmbudsman Eorpach. Bhí EPSO ag feihmiú go hiomlán faoin 1 Eanáir 2003.

Cúrsaí Traenála

Rialacha

Cuireann an tOmbudsman oiliúintí ar fáil dhá uair sa bhliain, go príomha do chéimithe ollscoile nó a gcoibhéis. Tosaíonn siad ar an 1 Meán Fómhair agus an 1 Eanáir gach bliain. Foilsítear go bliantúil, de ghnáth ar an 1 Feabhra, Fógra Cúrsa Oiliúna ag tabhairt cuireadh ar iarratais don dá thréimhse oiliúna. Sonraíonn an Fógra na próifílí atá ag teastail uainn an bhliain sin. Is féidir daoine faoi oiliúint a bheith bunaithe i Strasbourg nó sa Bhruiséil de réir riachtanais na hOifige.

Ní mór go bhfuil eolas an-mhaith ag ábhair oiliúna in Oifig an Ombudsman ar an mBéarla. Mar sin, caithfear iarratais a chur isteach as Béarla. Ar na cúiseanna céanna, níl na doiciméid a bhaineann le hiarratais um chúrsaí oiliúna ar fáil ach i mBéarla.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Tá an spriocdháta d’iarratais éagtha