An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Topaicí na hoibre straitéisí in 2020

Topaicí na hoibre straitéisí in 2020

Fiosrúcháin straitéiseacha
  • An chaoi a ndéileálann an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex) le gearáin faoi sháruithe líomhnaithe ar chearta bunúsacha tríd an ‘Sásra um Ghearáin’ dá cuid
  • Trédhearcacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh le linn na géarchéime COVID-19
  • An chaoi ar bhailigh an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú faisnéis le linn na géarchéime COVID-19 agus an chaoi a ndearna sé measúnú ar an bhfaisnéis sin
Tionscnaimh straitéiseacha (iarratais ar shoiléiriú, ní fiosrúcháin fhoirmiúla)
  • Trédhearcacht ról an Choimisiúin Eorpaigh i bhfreagairt an AE ar an ngéarchéim COVID-19
  • Trédhearcacht bhearta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta mar fhreagairt ar an ngéarchéim COVID-19
  • Ról na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí agus a ‘tascfhórsa paindéime’ le linn na géarchéime COVID-19
  • Trédhearcacht fhreagairt an AE ar an ngéarchéim COVID-19
  • Úsáid theangacha oifigiúla AE ag riarachán AE
  • An chaoi a bhfreastalaíonn an Coimisiún Eorpach ar riachtanais na mball foirne faoi mhíchumas i gcomhthéacs na géarchéime COVID-19