An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

97

25 %

Cultúr seirbhíse

95

24 %

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n-áirítear nósanna imeachta sáraithe)

67

17 %

Urraim ar chearta nós imeachta

59

15 %

Earcaíocht

51

13 %

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra

42

11 %

Urraim ar chearta bunúsacha

38

10 %

Bainistíocht fhónta airgeadais

24

6 %

Eile

11

3 %

Eitic

10

3 %

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

7

2 %

Sceithireacht

3

1 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.