An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман
Година Предприети проверки Приключени проверки
2011 г. 396 318
2012 г. 465 390
2013 г. 350 461
2014 г. 342 400
2015 г. 261 277
2016 г. 245 291
2017 г. 447 363
2018 г. 490 545
2019 г. 458 560
2020 г. 370 394