An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Conas is féidir leis an Ombudsman cabhrú?

Déanann an tOmbudsman Eorpach imscrúdú ar ghearáin ó dhaoine aonair, ó ghnólachtaí agus ó eagraíochtaí faoi dhrochriarachán ag institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.Tarlaíonn drochriarachán má loiceann institiúid nó comhlacht gníomhú i gcomhréir leis an dlí nó leis na prionsabail de dhea-riaracháin, nó má sháraíonn siad cearta an duine.

D’fhéadfadh mírialtachtaí riaracháin, míchothromas, idirdhealú nó mí-úsáid cumhachta a bheith i gceist i ndáil le drochriarachán, mar shampla i gcistí AE, beartais soláthair nó beartais earcaíochta a bhainistiú. Cuimsíonn sé freisin an loiceadh freagra a thabhairt, nó an diúltú nó moill nach gá maidir le rochtain a thabhairt ar fhaisnéis atá i leas an phobail. Ní gá do ghearánaigh bheith thíos leis an tsaincheist/na saincheisteanna a bhfuiltear ag déanamh gearán fúithi/fúthu.

Ní féidir leis an Ombudsman Eorpach gearáin a imscrúdú i gcoinne riarachán náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil sna Ballstáit, fiú sna cásanna ina ndéantar na gearáin faoi chúrsaí AE. Ní mór gearán a dhéanamh laistigh de dhá bhliain ón dáta a cuireadh an duine lena mbaineann ar an eolas faoi na fíricí. Ní mór don ghearánach teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an institiúid i gceist agus iarracht a dhéanamh an t-ábhar a réiteach. Ní féidir leis an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar chúrsaí atá faoi réir imeachtaí dlíthiúla.