An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Emily O'Reilly

Oibríonn Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach, le hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun an caighdeán is airde is féidir a bhaint amach i gcleachtais riaracháin le leas shaoránaigh na hEorpa. Déanann sí amhlaidh trí aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a chuireann daoine in iúl sna gearáin a dhéanann siad lena hOifig. Déanann sí amhlaidh freisin ar a tionscnamh féin trína hobair straitéiseach. Tá an tOmbudsman den tuairim go bhfuil ardchaighdeáin riaracháin socraithe ag an Aontas Eorpach cheana féin. Tá sí den tuairim freisin, áfach, nach mór dó an t-órchaighdeán a shocrú i dtaca le riarachán poiblí agus lena chaidreamh le saoránaigh. Dá bhrí sin, tacaíonn sí le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh trí thuairimí agus moltaí a thabhairt maidir le dóigheanna ar féidir leo a gcuid oibre a fheabhsú.

Tá sé ina uaillmhian agam tacú le hinstitiúidí an AE ionas go mbeidh siad níos éifeachtaí, níos trédhearcaí agus níos cuntasaí, trí mhéadú straitéiseach a dhéanamh ar infheictheacht agus ar thionchar obair an Ombudsman Eorpaigh.

Emily Ní Raghallaigh, an 30 Meitheamh, 2014

Ról

Tá an tOmbudsman Eorpach ina chomhlacht neamhspleách agus neamhchlaonta a choimeádann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh freagrach as a ngníomhartha agus a chuireann dea-riarachán chun cinn. Cabhraíonn an tOmbudsman le daoine, le gnólachtaí agus le heagraíochtaí a bhfuil fadhbanna acu le riarachán AE trí imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a rinneadh faoi dhrochriarachán ag institiúidí agus comhlachtaí AE, ach freisin trí shaincheisteanna sistéamacha níos leithne a imscrúdú go réamhghníomhach.

Beathaisnéis

Toghadh Emily O’Reilly mar Ombudsman Eorpach in Iúil 2013 agus chuaigh sí i mbun oifige ar 1 Deireadh Fómhair 2013. Atoghadh í i mí na Nollag 2014 le haghaidh téarma cúig bliana. Roimhe sin, bhí sí ar an gcéad bhean a bhí i seilbh na bpost mar Ombudsman agus mar Choimisinéir Faisnéise in Éirinn, poist ar ceapadh í chucu sa bhliain 2003. Ceapadh í mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil ó 2007 amach. Is údar í Emily O’Reilly agus d’oibrigh sí roimhe seo mar iriseoir agus mar chraoltóir. Tá an-aitheantas tugtha di ina tír féin agus go hidirnáisiúnta mar gheall ar a cuid oibre.
Eitic agus iompar

Chun go mbeidh muinín iomlán ag an bpobal astu, tá Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach, den tuairim láidir gur gá d’institiúidí an Aontais Eorpaigh feidhmiú mar sheirbhís atá áisiúil don saoránach, cuntasach agus trédhearcach agus gur gá dóibh cloí leis na caighdeáin eiticiúla is airde. Tá Oifig an Ombudsman tiomanta do phrionsabail an ionracais agus na cuntasachta, i measc prionsabail eile, a urramú inár ngníomhaíochtaí go léir. Chomh maith leis an gCód Iompair don Ombudsman a ghlacadh i mí Feabhra 2015, is é an aidhm atá leis an ábhar sa rannán Eitic agus iompar den suíomh Gréasáin an tiomantas sin a chomhlíonadh, lena n-áirítear trí thrédhearcacht iomlán a sholáthar maidir le hiompar an Ombudsman agus maidir leis an dóigh a n-úsáideann sí acmhainní.