An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cén dóigh a ndéileálaimid le gearáin?

Tugtar leis an tsreabhchairt seo gar-fhorbhreathnú ar an bpróiseas trína ndéileálann an tOmbudsman le gearáin.

 • Faightear gearán

  • Seiceálann oifig an Ombudsman
   ar cheart dúinn fiosrúchán a thionscnamh.

   • Cuirtear fiosrúchán ar bun

    Cuirtear an gearánach ar an eolas faoi i litir.

    • Fiosrúchán

     Déanann an tOmbudsman an gearán a mheas agus tig leis/léi:
     - iarraidh ar an institiúid nó ar an gcomhlacht freagra a thabhairt nó faisnéis a sholáthar;
     - cruinniú a shocrú leis an institiúid nó leis an gcomhlacht agus/nó cigireacht a dhéanamh ar an institiúid nó ar an gcomhlacht;
     - iarraidh ar an ngearánach faisnéis nó barúlacha a thabhairt.

     • Is féidir an gearán a réiteach go tapa

      • Togra réitigh

       Má ghlacann an institiúid leis an togra, socraítear an t-ábhar aighnis.

     • Tagann an tOmbudsman ar dhrochriarachán

      • Déanann an tOmbudsman moltaí
       chun dul i ngleic leis an drochriarachán

       Ní mór don institiúid tuairim a thabhairt laistigh de 3 mhí. Féadfaidh an gearánach barúlacha a chur isteach.

       • Cinneadh críochnaitheach

        Déantar fionnachtana cinnte a leagan amach ann, mar shampla:
        - moltaí a bheith glactha,
        - aghaidh a bheith tugtha ar an tsaincheist,
        - deireadh a bheith curtha leis an drochriarachán,
        - feabhas a bheith curtha ar chórais / nósanna imeachta.

     • Ní thagann an tOmbudsman ar aon drochriarachán

   • Gan fiosrúchán a bheith déanta

    - Ní thagann an tsaincheist faoi shainordú an Ombudsman.
    - Níl an gearán inghlactha (e.g. toisc nach ndearna an gearánach iarracht an t-ábhar a réiteach go díreach leis an institiúid nó leis an gcomhlacht den Aontas Eorpach atá i gceist).
    - Easpa faisnéise.
    - Tá comhlacht eile i riocht níos fearr chun déileáil leis an ábhar.