• Déan gearán
 • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Foireann an Ombudsmain

Foireann an Ombudsmain

Chun a chinntiú gur féidir leis an institiúid tabhairt go cuí faoi na tascanna dúbailte i ndáil le déileáil le gearáin i 24 teanga an Chonartha agus feasacht a ardú faoin gceart gearáin, tá foireann ilteangach, dea-cháilithe ag an Ombudsman. Cuimsíonn an chuid seo liosta iomlán na mball foirne agus a dteidil phoist.

An tOmbudsman Eorpach

Comh-Aireachta an Ombudsman Eorpaigh

Oibríonn an Chomh-Aireacht faoi threoir dhíreach an Ombudsman. Tugann sí comhairle agus cúnamh don Ombudsman mar chuidiú le cur chun feidhme a físe, a straitéise agus a cuspóirí a chinntiú.

D’fhéadfadh gach comhlata na comh-aireachta dul leis ar mhisin leis an Ombudsman de réir mar atá iarrtha, agus d’fheadfadh siad cuidiú le haithisc, cuir i láthair nó tuarascálacha a dhréachtú, de réir mar atá sannta.

 • Aidan O'Sullivan
  Ceann na comh-aireachta
  Freagracht foriomlán do straitéis an Ombudsman, caidrimh idirinstitiúideacha, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa, agus bainistiú na comh-aireachta. Oibríonn sé leis an Ardrúnaíocht i ndáil le cur chun feidhme na straitéise a chinntiú. Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman ar chumarsáid agus ar ghníomhaíochtaí for-rochtana.
 • Fintan Butler
  Comhairleoir Sinsir
  Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman ar fhiosrúcháin, ar phróisis fhiosrúcháin agus ar shaincheisteanna bainteacha.
 • Graham Smith
  Comhairleoir Sinsir
  Comhairleoir sinsearach don Chomh-Aireacht maidir le rochtain ar dhoiciméid, lena n-áirítear an comhéadan cosanta sonraí. Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman Eorpach agus ar an Ard-Rúnaí faoi phróisis láimhseála gearáin agus faoi na torthaí atá orthu. Is cainteoir ardleibhéil thar ceann an Ombudsman Eorpaigh é. I gcuibhreann leis an Aonad Cumarsáide, cuireann sé comhairle ar an Ombudsman Eorpach faoi chaidreamh le Líonra Eorpach na nOmbudsman agus faoi chaidreamh idirnáisiúnta IC.
 • Silvia Bartolucci
  Cúntóir Pearsanta
  Freagrach as clár oibre, misin agus cruinnithe an Ombudsman a shocrú. Freagrach as tascanna ad-hoc riaracháin de réir mar atá sannta.
 • Frederik Hafen
  Cúntóir Beartas
  Freagrach as caidreamh laethúil le Parlaimint na hEorpa, lena n-áirítear an Coiste um Achainíocha. Cabhraíonn sé le straitéis an Ombudsman Eorpaigh a chur chun feidhme ar bhonn inmheánach agus seachtrach araon, lena n-áirítear seisiúin faisnéise an Ombudsman Eorpaigh a ullmhú. Freagrach as tascanna riaracháin ad hoc de réir mar a shanntar iad.
 • Caroline Moen
  Cúntóir Comh-aireachta
  Freagrach as clár oibre an Ombudsman a bhainistiú; láimhseálann comhfhreagras agus cuirí go léir an Ombudsman a thagann isteach; bainistíonn cartlann dhigiteach na Comh-Aireachta; coinníonn rannóg inlín an Ombudsman. Freagrach as tascanna riaracháin ad hoc de réir mar a shanntar iad.

An Ard-Rúnaíocht

Tá an Ardrúnaíocht freagrach as bainistiú foriomlán na hoifige agus as comhordú agus cur chun feidhme foriomlán straitéis an Ombudsman a chinntiú.
 • - Vacant -
  Ard-Rúnaí
 • Peter Dyrberg
  Riarthóir a chuireann comhairle ar an Ard-Rúnaí maidir le fiosrúcháin
 • Murielle Richardson
  Riarthóir a chuireann comhairle ar an Ard-Rúnaí maidir le hacmhainní daonna agus leis an timthriall bhainistíochta
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Cúntóir Riaracháin

Aonad Cumarsáide

Tá an tAonad Cumarsáide freagrach as eolas a thabhairt don phobal i gcoitinne, don sprioclucht féachana/éisteachta agus do gheallsealbhóirí eile faoi fhiosrúcháin an Ombudsman, faoin gceannaireacht a thaispeánann sí ar chúrsaí trédhearcachta, cuntasachta agus ionracais, agus faoina rannpháirtíocht i ndíospóireachtaí ábhartha AE agus i bhforbairtí beartais AE. Tá an tAonad freagrach freisin as comhairle straitéiseach cumarsáide a chur ar fáil laistigh den oifig agus as Líonra Eorpach na nOmbudsman a chomhordú.
 • Gundi Gadesmann
  Ceann Cumarsáide
 • Sylvie Debout
  Cúntóir na bhFoilseachán
 • Elena Kindyni
  Oifigeach Meán Sóisialta agus Cumarsáide
 • Audrey Lemonnier
  Cúntóir Cumarsáide
 • Jean Lusweti
  Scríbhneoir agus Cúntóir Cumarsáide
 • Honor Mahony
  Preasoifigeach
 • Carolina Marín Vargas
  Cúntóir Cumarsáide
 • Richard More O'Ferrall
  Oifigeach Cumarsáide
 • Marina Ramazanova
  Cúntóir Cumarsáide
 • Gabrielle Sheridan
  Cúntóir Cumarsáide
 • Christelle Therouse
  Cúntóir Cumarsáide

Aonad 1 - Fiosrúcháin agus TFC

Is é an príomh-mhisean atá ag Aonad Fiosrúchán 1 fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
Chomh maith leis sin, imríonn Aonad 1 ról ríthábhachtach maidir le dea-reáchtáil na hoifige ar fad a áirithiú trí thacaíocht TFC agus réitigh TFC a chur ar fáil; déileálann sé leis na gnéithe dlíthiúla de chomhar an Ombudsman le Líonra Eorpach na nOmbudsman; agus scrúdaíonn sé deiseanna le haghaidh sineirgí le Comhairle na hEorpa agus leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine i réimsí leasa choitinn.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Ceann TFC agus Fiosrúchán - Aonad 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Cúntóir Riaracháin
 • Maria Depasquale
  Príomhoifigeach Dlí
 • Inga Jasmontaitė
  Cúntóir Riaracháin
 • Tereza Mandjukova
  Láimhseálaí cásanna
 • Josef Nejedlý
  Oifigeach Dlí
 • Eija Salonen
  Oifigeach Dlí
 • Francesca Gennari
  Duine faoi oiliúint
 • Manuela Perez Ivars
  Duine faoi oiliúint
An Earnáil Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Ceann na hEarnála Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • Kevin Crespo Gao
  Tacaíocht Teicneolaíochta Faisnéise
 • Massimo Ezzy
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - Forbróir Córais
 • Gaël Lambert
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Oiliúnaí Forbróra Gréasáin

Aonad 2 – Comhordú Fiosrúchán Leasa Phoiblí

 • Fergal Ó Regan
  Ceann Comhordaithe Fiosrúchán Leasa Phoiblí – Aonad 2
 • Celien Coltura
  Láimhseálaí cásanna
 • Tessa Harris Hess
  Láimhseálaí cásanna
 • Jakub Pawlowicz
  Oifigeach Dlí
 • Catherine Vaudé
  Cúntóir Riaracháin

Aonad 3 - Fiosrúcháin

Is é an príomh-mhisean atá ag Aonad Fiosrúchán 3 fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Ceann Fiosrúchán - Aonad 3
 • Antonios Antoniadis
  Príomhoifigeach Dlí
 • Patricia López Martín
  Oifigeach Dlí
 • Erika Murányi
  Cúntóir Riaracháin
 • Silvia Ticau
  Láimhseálaí cásanna
 • Diana Riochet
  Oifigeach Dlí
 • José Campos Navarro
  Duine faoi oiliúint
 • Tania Isacu
  Duine faoi oiliúint

Aonad 4 - Fiosrúcháin

Is é an príomh-mhisean atá ag Aonad Fiosrúchán 4 fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Ceann Fiosrúchán - Aonad 4
 • Evelyne Coudière
  Cúntóir Riaracháin
 • Nastasja Fuxa
  Oifigeach Dlí
 • Laura Massocchi
  Láimhseálaí cásanna
 • Angela Marcos Figueruelo
  Oifigeach Dlí
 • Jan Stadler
  Oifigeach Dlí
 • Konstantinos Tsaklidis
  Láimhseálaí cásanna
 • Michaela Gehring
  Duine faoi oiliúint
 • Sandra Karlsson
  Duine faoi oiliúint

Aonad 5 - Fiosrúcháin agus Bainistiú Próisis

Is é an misean atá ag Aonad Fiosrúchán 5 déileáil le gearáin agus fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
Maidir le próiseas agus le clárú, cuireann Aonad 5 lena éifeachtaí atá an Oifig trí bhainistiú feidhmiúil a dhéanamh ar an gCóras Bainistithe Cáis agus ar uirlisí neamhspeisialaithe coinneála taifid na hOifige agus trí úsáid chomhroinnte a bhaint astu. Cuireann an tAonad freisin le láimhseáil éifeachtúil na n-iarrataí saorála faisnéise a sheoltar chuig an Oifig. Le linn dó amhlaidh a dhéanamh, comhlíonann sé an dá chuspóir seo a leanas: (a) seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil d’úsáideoirí seachtracha faisnéise agus (b) cabhrú leis an Oifig comhsheasmhacht a choinneáil idir a cuid cleachtas inmheánach agus a cuid measúnachtaí seachtracha ar ábhair shaorála faisnéise.
 • Peter Bonnor
  Ceann Bainistíochta Próisis agus Fiosrúchán – Aonad 5 – Oifigeach Trédhearcachta
 • Christophe Bauer
  Cúntóir do Cheann an Aonaid - Próisis Bhainistithe Cáis
 • Séverine Beyer
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Ana Bismarque Gaspar
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Juliano Franco
  Príomhoifigeach Dlí
 • Daniel Koblencz
  Oifigeach Dlí
 • Hanna Kubiak
  Oifigeach gearáin
 • Oualiba Makhloufia
  Cúntóir ag Ceann an Aonaid – Oifigeach Bainistithe Doiciméad
 • Aude Perrot
  Láimhseálaí cásanna
 • Michael Weiskorn
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid – Saoráil Faisnéise
 • Caroline Zinck
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Marta Barzagli
  Duine faoi oiliúint

Aonad Fiosrúchán Straitéiseach

Is é an misean atá ag an Aonad Fiosrúchán Straitéiseach feabhsuithe sistéamacha a chur chun cinn i riarachán an AE, go príomha trí fhiosrúcháin fhéintionscanta a dhéanamh agus a mhaoirsiú agus trí obair a dhéanamh i gcomhar le hinstitiúidí, le comhlachtaí, le hoifigí agus le gníomhaireachtaí de réir na gcuspóirí atá leagtha amach sa Straitéis I dTreo na Bliana 2019 ón Ombudsman agus de réir na dtosaíochtaí atá sainaitheanta sa Phlean Bliantúil Bainistithe.
 • Rosita Hickey
  Ceann Fiosrúchán Straitéiseach
 • Elpida Apostolidou
  Cúntóir Dlí
 • Tanja Ehnert
  Láimhseálaí cásanna
 • Koen Roovers
  Láimhseálaí cásanna
 • Maximillian Kemp
  Duine faoi oiliúint

Aonad Pearsanra, Riaracháin, agus Buiséid

Tá an tAonad Pearsanra, Riaracháin agus Buiséid freagrach as gach ábhar riaracháin a bhaineann le foirgnimh agus trealamh, pearsanra, buiséad agus airgeadas na hinstitiúide. Is é an misean atá aige cabhrú leis an Ombudsman trí fhoireann ar ardleibhéal a chur ar fáil don institiúid, trí dhálaí sármhaithe oibre a chinntiú agus trí na caighdeáin is airde éifeachtúlachta agus ionracais a sholáthar nuair a bhíonn cistí poiblí á n-úsáid.
 • Alessandro Del Bon
  Ceannaire an Aonaid Phearsanra, Riaracháin, agus Bhuiséid
An Earnáil Bhuiséid
 • Véronique Vandaele
  Ceann na hEarnála Buiséid
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Tacaíocht Rúnaíochta do Cheann an Aonaid - Gníomhaire Tacaíochta Airgeadais
 • Stéphanie Maraj
  Cúntóir Airgeadais
 • Christophe Walravens
  Cúntóir Airgeadais
 • Emese Szentes
  Cúntóir Airgeadais
An Earnáil Acmhainní Daonna
 • Zina Assimakopoulou
  Ceann na hEarnála Acmhainní Daonna
 • Rachel Doell
  Cúntóir Riaracháin
 • Henri Finckbohner
  Tiománaí - Tacaíocht Riaracháin
 • Giovanna Fragapane
  Cúntóir Riaracháin
 • Marjorie Fuchs
  Príomhriarthóir
 • Isgouhi Krikorian
  Cúntóir Riaracháin
 • Charles Mebs
  Cúntóir Riaracháin
 • Félicia Voltzenlogel
  Cúntóir Acmhainní Daonna

Oifigeach Cosanta Sonraí

 • Juliano Franco
  Oifigeach Cosanta Sonraí
 • Elpida Apostolidou
  Cúntóir leis an Oifigeach Cosanta Sonraí