• Déan gearán
 • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Foireann an Ombudsmain

Foireann an Ombudsmain

Chun a chinntiú gur féidir leis an institiúid tabhairt go cuí faoi na tascanna dúbailte i ndáil le déileáil le gearáin i 24 teanga an Chonartha agus feasacht a ardú faoin gceart gearáin, tá foireann ilteangach, dea-cháilithe ag an Ombudsman. Cuimsíonn an chuid seo liosta iomlán na mball foirne agus a dteidil phoist.

An tOmbudsman Eorpach

Comh-Aireachta an Ombudsman Eorpaigh

Tá an fhoireann comh-aireachta freagrach go pearsanta don Ombudsman, ag obair di faoi orduithe díreacha an Ombudsman. Tugann an fhoireann comhairle agus cabhair don Ombudsman chun a áirithiú go gcuirfear fís, straitéis agus cuspóirí an Ombudsman chun feidhme.
Féadfaidh gach comhalta den chomh-aireacht dul in éineacht leis an Ombudsman ar thurais dualgais de réir mar a iarrtar. Ina theannta sin, féadfaidh siad cabhrú le hóráidí, láithreoireachtaí nó tuarascálacha a dhréachtú de réir mar a shanntar iad.
 • Aidan O'Sullivan
  Ceann na comh-aireachta
  Freagracht foriomlán do straitéis an Ombudsman, caidrimh idirinstitiúideacha, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa, agus bainistiú na comh-aireachta. Oibríonn sé leis an Ardrúnaíocht i ndáil le cur chun feidhme na straitéise a chinntiú. Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman ar chumarsáid agus ar ghníomhaíochtaí for-rochtana.
 • Fintan Butler
  Comhairleoir Sinsir
  Cuireann sé comhairle ar an Ombudsman ar fhiosrúcháin, ar phróisis fhiosrúcháin agus ar shaincheisteanna bainteacha.
 • Graham Smith
  Comhairleoir Sinsir
  Comhairleoir sinsearach don Ombudsman. Cuireann sé comhairle ar fáil maidir le rochtain ar dhoiciméid, le próisis láimhseála gearáin agus le torthaí. Déanann sé ionadaíocht don Ombudsman mar chainteoir ag comhdhálacha agus ag imeachtaí.
 • Silvia Bartolucci
  Cúntóir Pearsanta
  Freagrach as clár oibre, misin agus cruinnithe an Ombudsman a shocrú.
 • Frederik Hafen
  Cúntóir Beartas
  Freagrach as caidreamh laethúil le Parlaimint na hEorpa, lena n-áirítear an Coiste um Achainíocha. Cabhraíonn sé le straitéis an Ombudsman Eorpaigh a chur chun feidhme ar bhonn inmheánach agus seachtrach araon, lena n-áirítear seisiúin faisnéise an Ombudsman Eorpaigh a ullmhú.
 • Caroline Moen
  Cúntóir Comh-aireachta
  Freagrach as clár oibre an Ombudsman a bhainistiú; láimhseálann comhfhreagras agus cuirí go léir an Ombudsman a thagann isteach; bainistíonn cartlann dhigiteach na Comh-Aireachta; coinníonn rannóg inlín an Ombudsman. Freagrach as tascanna riaracháin ad hoc de réir mar a shanntar iad.

An Ard-Rúnaíocht

Tá an Ardrúnaíocht freagrach as bainistiú foriomlán na hoifige agus as comhordú agus cur chun feidhme foriomlán straitéis an Ombudsman a chinntiú.
 • - Vacant -
  Ard-Rúnaí
 • Peter Dyrberg
  Riarthóir a chuireann comhairle ar an Ard-Rúnaí maidir le fiosrúcháin
 • Murielle Richardson
  Riarthóir a chuireann comhairle ar an Ard-Rúnaí maidir le hacmhainní daonna agus leis an timthriall bhainistíochta

Aonad Cumarsáide

Tá an tAonad Cumarsáide freagrach as eolas a thabhairt don phobal i gcoitinne, don sprioclucht féachana/éisteachta agus do pháirtithe leasmhara eile faoi fhiosrúcháin agus obair straitéiseach an Ombudsman agus faoina rannpháirtíocht i ndíospóireachtaí agus forbairtí beartais ábhartha de chuid an Aontais Eorpaigh.
Tá an tAonad freagrach as obair ghinearálta cumarsáide straitéisí a dhéanamh agus as Líonra Eorpach na nOmbudsman a chomhordú.
 • Gundi Gadesmann
  Ceann Cumarsáide
 • Sylvie Debout
  Cúntóir na bhFoilseachán
 • Elena Kindyni
  An tOifigeach Cumarsáide Digití
 • Audrey Lemonnier
  Cúntóir Cumarsáide
 • Jean Lusweti
  Scríbhneoir agus Cúntóir Cumarsáide
 • Honor Mahony
  Preasoifigeach
 • Carolina Marín Vargas
  Cúntóir Cumarsáide
 • Richard More O'Ferrall
  Oifigeach Cumarsáide
 • Marina Ramazanova
  Cúntóir Cumarsáide
 • Gabrielle Sheridan
  Cúntóir Cumarsáide
 • Christelle Therouse
  Cúntóir Cumarsáide

Aonad 1 - Fiosrúcháin agus TFC

Déanann Aonad 1 fiosrúcháin ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
Chomh maith leis sin, bainistíonn Aonad 1 tacaíocht agus réitigh TFC d’Oifig an Ombudsman, déileálann sé le Líonra Eorpach na nOmbudsman agus comhordaíonn sé obair le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Ceann TFC agus Fiosrúchán - Aonad 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Cúntóir Riaracháin
 • Maria Depasquale
  Príomhoifigeach Dlí
 • Inga Jasmontaitė
  Cúntóir Riaracháin
 • Tereza Mandjukova
  Láimhseálaí cásanna
 • Maria Moustakali
  Láimhseálaí cásanna
 • Josef Nejedlý
  Oifigeach Dlí
 • Jakub Pawlowicz
  Oifigeach Dlí
 • Eija Salonen
  Oifigeach Dlí
 • Francesca Gennari
  Duine faoi oiliúint
An Earnáil Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Ceann na hEarnála Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide
 • Kevin Crespo Gao
  Tacaíocht Teicneolaíochta Faisnéise
 • Massimo Ezzy
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - Forbróir Córais
 • Gaël Lambert
  Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise - LSA
 • Denis Nikolov
  Oiliúnaí Forbróra Gréasáin

Aonad 2 – Comhordú Fiosrúchán Leasa Phoiblí

Comhordaíonn Aonad Fiosrúchán 2 fiosrúcháin a measann an tOmbudsman go bhfuil leas ag an bpobal iontu agus bainistíonn sé an nós imeachta mearphróiseála le haghaidh déileáil le cásanna lena mbaineann rochtain an phobail ar dhoiciméid.
 • Fergal Ó Regan
  Ceann Comhordaithe Fiosrúchán Leasa Phoiblí – Aonad 2
 • Tessa Harris Hess
  Láimhseálaí cásanna
 • Catherine Vaudé
  Cúntóir Riaracháin
 • Elke Winter-Mes
  Láimhseálaí cásanna
 • Una Kadunić
  Duine faoi oiliúint

Aonad 3 - Fiosrúcháin

Is é an príomh-mhisean atá ag Aonad Fiosrúchán 3 fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Ceann Fiosrúchán - Aonad 3
 • Antonios Antoniadis
  Príomhoifigeach Dlí
 • Celien Coltura
  Láimhseálaí cásanna
 • Madeleine Healy
  Láimhseálaí cásanna
 • Patricia López Martín
  Oifigeach Dlí
 • Erika Murányi
  Cúntóir Riaracháin
 • Silvia Ticau
  Láimhseálaí cásanna
 • Diana Riochet
  Oifigeach Dlí
 • José Campos Navarro
  Duine faoi oiliúint
 • Tania Isacu
  Duine faoi oiliúint

Aonad 4 - Fiosrúcháin

Is é an príomh-mhisean atá ag Aonad Fiosrúchán 4 fiosrúcháin a dhéanamh ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Ceann Fiosrúchán - Aonad 4
 • Evelyne Coudière
  Cúntóir Riaracháin
 • Nastasja Fuxa
  Oifigeach Dlí
 • Laura Massocchi
  Láimhseálaí cásanna
 • Angela Marcos Figueruelo
  Oifigeach Dlí
 • Konstantinos Tsaklidis
  Láimhseálaí cásanna
 • Michaela Gehring
  Duine faoi oiliúint
 • Sandra Karlsson
  Duine faoi oiliúint

Aonad 5 - Fiosrúcháin agus Bainistiú Próisis

Déileálann Aonad 5 le gearáin agus déanann sé fiosrúcháin ar chásanna féideartha drochriaracháin d’fhonn teacht ar réitigh atá ag luí leis na cuspóirí agus na tosaíochtaí straitéiseacha arna leagan amach ag an Ombudsman.
Chomh maith leis sin, déileálann Aonad 5 le clárú agus bainistíocht próisis a dhéanamh ar chásobair agus le taifid a bhainistiú agus láimhseálann sé iarrataí ar rochtain ar dhoiciméid.
 • Peter Bonnor
  Ceann Bainistíochta Próisis agus Fiosrúchán – Aonad 5 – Oifigeach Trédhearcachta
 • Christophe Bauer
  Cúntóir do Cheann an Aonaid - Próisis Bhainistithe Cáis
 • Séverine Beyer
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Ana Bismarque Gaspar
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Juliano Franco
  Príomhoifigeach Dlí
 • Oualiba Makhloufia
  Cúntóir ag Ceann an Aonaid – Oifigeach Bainistithe Doiciméad
 • Aude Perrot
  Láimhseálaí cásanna
 • Michael Weiskorn
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid – Saoráil Faisnéise
 • Caroline Zinck
  Cúntóir Bainistithe Doiciméid
 • Marta Barzagli
  Duine faoi oiliúint

Aonad Fiosrúchán Straitéiseach

Is é an misean atá ag an Aonad Fiosrúchán Straitéiseach feabhsuithe sistéamacha a chur chun cinn i riarachán an AE, go príomha trí fhiosrúcháin fhéintionscanta a dhéanamh agus a mhaoirsiú agus trí obair a dhéanamh i gcomhar le hinstitiúidí, le comhlachtaí, le hoifigí agus le gníomhaireachtaí de réir na gcuspóirí atá leagtha amach sa Straitéis I dTreo na Bliana 2019 ón Ombudsman agus de réir na dtosaíochtaí atá sainaitheanta sa Phlean Bliantúil Bainistithe.
 • Rosita Hickey
  Ceann Fiosrúchán Straitéiseach
 • Elpida Apostolidou
  Cúntóir Dlí
 • Tanja Ehnert
  Láimhseálaí cásanna
 • Koen Roovers
  Láimhseálaí cásanna
 • Maximillian Kemp
  Duine faoi oiliúint

Aonad Pearsanra, Riaracháin, agus Buiséid

Tá an tAonad Pearsanra, Riaracháin agus Buiséid freagrach as gach ábhar riaracháin a bhaineann le foirgnimh agus trealamh, pearsanra, buiséad agus airgeadas na hinstitiúide. Is é an misean atá aige cabhrú leis an Ombudsman trí fhoireann ar ardleibhéal a chur ar fáil don institiúid, trí dhálaí sármhaithe oibre a chinntiú agus trí na caighdeáin is airde éifeachtúlachta agus ionracais a sholáthar nuair a bhíonn cistí poiblí á n-úsáid.
 • Alessandro Del Bon
  Ceannaire an Aonaid Phearsanra, Riaracháin, agus Bhuiséid
An Earnáil Bhuiséid
 • Véronique Vandaele
  Ceann na hEarnála Buiséid
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Tacaíocht Rúnaíochta do Cheann an Aonaid - Gníomhaire Tacaíochta Airgeadais
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Cúntóir Airgeadais
 • Stéphanie Maraj
  Cúntóir Airgeadais
 • Emese Szentes
  Cúntóir Airgeadais
An Earnáil Acmhainní Daonna
 • Zina Assimakopoulou
  Ceann na hEarnála Acmhainní Daonna
 • Rachel Doell
  Cúntóir Riaracháin
 • Henri Finckbohner
  Tiománaí - Tacaíocht Riaracháin
 • Giovanna Fragapane
  Cúntóir Riaracháin
 • Marjorie Fuchs
  Riarthóir
 • Isgouhi Krikorian
  Cúntóir Riaracháin
 • Charles Mebs
  Cúntóir Riaracháin
 • Félicia Voltzenlogel
  Cúntóir Acmhainní Daonna

Oifigeach Cosanta Sonraí

 • Juliano Franco
  Oifigeach Cosanta Sonraí
 • Elpida Apostolidou
  Cúntóir leis an Oifigeach Cosanta Sonraí