• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Athchóiriú ar Líonra Eorpach na nOmbudsman

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Réamhrá

Bunaíodh Líonra Eorpach na nOmbudsman (ENO) i 1996 chun malartú faisnéise faoi dhlí agus beartas an AE a chur chun cinn, agus chun dea-chleachtais a mhalartú idir Ombudsmain náisiúnta agus réigiúnacha agus comhlachtaí dá leithéid i mBallstáit an Aontais Eorpaigh, tíortha is iarrthóirí do bhallraíocht an AE, agus tíortha eile den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach, chomh maith leis an Ombudsman Eorpach agus Coiste um Achainíocha Pharlaimint na hEorpa.

Tá gach ball den Líonra tiomanta cearta saoránach a chosaint agus a chinntiú go bhfuil rochtain ag an bpobal ar sheirbhísí riaracháin phoiblí san Eoraip atá fabhrach don saoránach, trédhearcach, eiticiúil agus cuntasach.

Ón uair ar ghlac sí leis an bpost i mí Dheireadh Fómhair 2013, tá an tOmbudsman Eorpach reatha, Emily O'Reilly, ag forbairt agus ag cur chun feidhme clár uaillmhianach athchóirithe atá dírithe ar thrí chuspóir a bhfuil dlúthbhaint acu lena chéile a bhaint amach:

· Tionchar

· Ábharthacht

· Próifíl

I measc na bpríomhthosaíochtaí atá aici don todhchaí, tá athchóiriú le déanamh ar an Líonra de réir na dtrí chuspóir sin chun a chinntiú go mbainfear leas iomlán as an mianach atá ann chun leas an phobail Eorpaigh a chur chun cinn. Tar éis dul i gcomhairle le baill an ENO trí cheistneoir in 2014, plé a rinneadh ag seimineáir de chuid an Líonra, tuairim a fháil ó fhoireann an Ombudsman Eorpaigh, agus athbhreithniú an Ombudsman Eorpaigh féin ar ghníomhaíochtaí an Líonra, cuireadh sraith tograí i dtoll a chéile maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar an Líonra.

I measc phríomhchuspóirí an Líonra, áirítear baill den Líonra a chumasú chun a bheith ar an eolas go hiomlán faoi fhorbairtí i ndlí agus beartas an AE, go háirithe bearta atá ábhartha dá gcuid oibre ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach; rochtain a éascú do bhaill den Líonra ar shaineolas laistigh d'institiúidí an AE agus comhar agus caidreamh a spreagadh idir an tOmbudsman Eorpach agus baill eile den Líonra trí imscrúduithe comhuaineacha a dhéanamh, malartú dea-chleachtais, agus tionscnaimh eile i réimsí is spéis dóibh go léir.

Tá an acmhainn ag an Líonra a bheith ina fhóram gníomhach dinimiciúil chun plé agus comhoibriú a dhéanamh trí leas níos fearr a bhaint as na cainéil chumarsáide atá ann faoi láthair, agus trí dhíriú ar réimsí roghnaithe beartais ar son leas an phobail.

Tá an tOmbudsman Eorpach tiomanta dá ról mar chomhordaitheoir an Líonra a neartú trí ghníomhú mar fhoinse nuálach agus straitéiseach do ghníomhaíochtaí an ENO i réimsí is spéis do gach páirtí. Tá sé beartaithe aici próifíl an Líonra a ardú agus dea-chleachtas ó na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha a thabhairt isteach in institiúidí an AE agus vice versa. De bharr go mbíonn sí i dteagmháil ar bhonn rialta le cinnteoirí AE agus geallsealbhóirí eile AE, tá sí in ann an diminsean Eorpach a thabhairt isteach i ndíospóireachtaí an Líonra ar bhealach níos follasaí ná riamh.

Leanfaidh Ceann an Aonaid Cumarsáide in oifig an Ombudsman Eorpaigh ag déanamh comhordaithe fhoriomláin ar ghníomhaíochtaí an Líonra. Ina theannta sin, déanfaidh an Ceann Aonaid 1 Gearán agus Fiosrúchán imscrúduithe comhuaineacha a chomhordú agus é/í ag obair i gcomhar leis an Líonra ar cheisteanna dlíthiúla.

Imscrúduithe comhuaineacha

Is mór an feabhas a chuir an comhar idir baill den Líonra agus an tOmbudsman Eorpach ar an bhfiosrúchán a rinne an tOmbudsman ar a tionscnamh féin maidir le Comhoibríochtaí Fillte Frontex. Tá an acmhainn mhór atá ann chun comhar níos dlúithe a bhunú idir baill den Líonra ar cheisteanna is spéis dóibh go léir léirithe trí imscrúduithe comhpháirteacha atá déanta ag oifigí éagsúla náisiúnta ombudsman agus an tOmbudsman Eorpach. Is é seo an chéad uair a cuireadh comhar den sórt sin i bhfeidhm tríd an Líonra: léiríonn sé go bhfuil acmhainn ann chun tuilleadh imscrúduithe dá leithéid a dhéanamh.

Molann an tOmbudsman Eorpach mar sin comhoibriú sa Líonra a neartú trí imscrúduithe comhuaineacha a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le húdaráis an AE agus údaráis náisiúnta. D'fhéadfadh na himscrúduithe sin ábharthacht agus infheictheacht ghníomhaíochtaí an Líonra a mhéadú go mór, rud a rachadh chun leas an phobail. Ní mór na topaicí a bhfuil imscrúdú le déanamh orthu a roghnú go cúramach chun go mbeidh rath ar na hiarrachtaí sin. D'fhéadfaí oscailt agus clabhsúr na n-imscrúduithe sin, agus na torthaí a bheidh orthu, a ailíniú a mhéid agus is féidir.

Seimineáir

Is ríthábhachtach é an ról atá ag seimineáir chun deis a thabhairt do bhaill an Líonra topaicí agus forbairtí is spéis leo go léir a phlé, taithí a roinnt, comhar a fhorbairt le hinstitiúidí an AE agus lena chéile, agus breisluach an ENO don phobal Eorpach a léiriú.

Chun go méadófaí infheictheacht an Líonra don phobal trí chéile, do chinnteoirí AE agus do gheallsealbhóirí eile, agus chun go gcuirfí le deiseanna caidrimh idir baill den Líonra agus institiúidí an AE, molann an tOmbudsman Eorpach seimineáir Líonra a nuachóiriú.

Eagróidh an tOmbudsman Eorpach aon seimineár amháin in aghaidh na bliana sa Bhruiséil ó 2016 amach, in ionad seimineáir náisiúnta, réigiúnacha agus caidrimh a eagrú dhá uair sa bhliain. Beidh sé oscailte do gach ball den Líonra a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh. Beidh na seimineáir sin dírithe ar ábhair a bhaineann le leas poiblí ar leibhéal AE agus náisiúnta, mar shampla i gcomhthéacs imscrúduithe comhuaineacha. Tabharfar cuireadh d'institiúidí an AE agus do gheallsealbhóirí eile atá bunaithe sa Bhruiséil, ar nós brateagraíochtaí AE, chun glacadh le ról níos gníomhaí sna seimineáir chun go n-éascófaí malartú dea-chleachtas ar fud na hEorpa.

Déanfar na seimineáir sin a shruthú beo ar an Idirlíon, lena chur ar chumas an phobail agus ball foirne Líonra ar fud na hEorpa na himeachtaí a leanúint. Roghnófar ábhair go sainiúil chun iriseoirí agus daoine eile tionchair a mhealladh, le súil go méadófaí próifíl an ENO.

Seachas na himeachtaí a fhoilsiú ar pháipéar sna míonna tar éis gach imeachta, cuirfear físeáin, óráidí agus láithreoireachtaí ar fáil ar líne díreach dá éis. Cuirfear an rannán "Imeachtaí" den Eislíon ar fáil don phobal agus beidh féilire poiblí ar fáil ann ina sonrófar ní hamháin gach imeacht a eagraíonn an ENO ach imeachtaí líonraí agus cumainn eile ombudsman freisin.

Ach na seimineáir a nuachóiriú, beidh tionchar i bhfad níos mó acu ar an bpobal trí chéile, ar bhaill den Líonra agus ar lucht féachana speisialaithe a bhuíochas le rogha ábhar níos straitéisí, chomh maith le tuilleadh deiseanna chun teagmháil agus plé a dhéanamh.

Cruinnithe spriocdhírithe

Anuas ar imeachtaí bliantúla an Líonra sa Bhruiséil, d'fhéadfadh tuilleadh deiseanna teagmhála idir grúpaí beaga d'oifigí ombudsman nó coistí achainíocha a bheith ina gcabhair chun faisnéis faoi imscrúduithe comhuaineacha nó ábhair eile spéise a mhalartú.

Molann an tOmbudsman Eorpach mar sin go ndéanfaí breithniú ar eagrú físchomhdhálacha, seimineáir gréasáin nó réitigh eile den chineál sin chun baill den Líonra a thabhairt le chéile ar bhonn níos rialta. Mar shampla, d'fhéadfadh imscrúdaitheoirí comhuaineacha páirt a ghlacadh ina leithéid de chruinnithe spriocdhírithe chun tuairiscí faoin dul chun cinn a mhalartú agus cúrsaí cumarsáide a chomhordú. D'fhéadfaí leas níos mó a bhaint as an Eislíon le haghaidh na gcruinnithe spriocdhírithe sin chun faisnéis a mhalartú, a luaithe is a mbunófaí iad.

Má dhéantar a leithéid de chruinnithe spriocdhírithe a fhorbairt, d'fhéadfaí ábharthacht an Líonra a fheabhsú i measc ball foirne sna hinstitiúidí trí chéile, agus comhar a éascú. Tá acmhainn ann chomh maith freastal ar riachtanais atá ag athrú, agus grúpaí á gcruthú, á bhforbairt, á ngearradh siar nó á scor, de réir mar a athraíonn na tosaíochtaí.

Faisnéis Líonra a mhalartú

Tá malartú faisnéise Líonra tríd an Eislíon, Nuachtán Laethúil an Ombudsman, Nuachtán an ENO agus foilseacháin seimineár mar bhunchloch le straitéis cumarsáide an Líonra. Mar sin féin, tá na teicneolaíochtaí ag dul chun cinn, tá acmhainní gann, agus tá comhroinnt faisnéise leictreonaí ag teacht i réim.

Dá bhrí sin, molann an tOmbudsman Eorpach athchóiriú agus nuachóiriú a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn baill den Líonra i dteagmháil lena chéile agus ag malartú faisnéise, agus faisnéis a chur ar fáil don phobal, nuair is cuí. Is mian léi uirlisí cumarsáide an ENO a fheabhsú chun tuilleadh plé a spreagadh i measc bhaill an ENO.

Is é an tEislíon an phríomhuirlis atá ag an Líonra chun faisnéis a mhalartú agus déanfar é a nuachóiriú chun leas níos fearr a bhaint as an "bhfóram", mar shampla i gcomhthéacs imscrúduithe comhuaineacha nó ullmhúcháin do sheimineáir. Anuas air sin, ba cheart go mbeadh an tEislíon ina fhoinse faisnéise níos ábhartha maidir le dlí an AE, dea-chleachtas in oifigí ombudsman agus bailiú faisnéise faoi ábhair is spéis dóibh go léir.

Beidh an tEislíon ina shuíomh gréasáin iarbhír don Líonra sa mheántéarma, agus cuirfear rannáin faoi leith ar fáil don phobal agus coimeádfar an chuid eile do bhaill an Líonra.

Is é an rannán "Nuacht" an rannán is mó a léitear ar an Eislíon. Tá an tOmbudsman Eorpach ag cur feabhas ar an gcóras Nuacht an Lae trína uathoibriú go hiomlán. Fágann sé sin go dtaispeánfar go huathoibríoch faoi 'Nuacht an Lae’ i ngach teanga atá ar fáil an nuacht ar fad a fhaightear trí na fothaí RSS ó oifigí an ENO. Beidh siad siúd atá liostáilte le Nuacht an Lae in ann an teanga ar mhaith leo an nuacht a fháil iontu a roghnú, mar aon leis na tíortha agus na réigiúin.

Tá sé beartaithe freisin an rannán "Nuacht" den Eislíon a oscailt agus cead a thabhairt don phobal liostáil le Nuacht an Lae. Beart eile é sin a chuirfidh le próifíl ghníomhaíochtaí an Líonra.

Molann an tOmbudsman Eorpach freisin roinnt athchóirithe i dtaca le Nuachtán an ENO. Ionas go gcoinneofar Baill an ENO ar an eolas faoi nuacht ábhartha an Líonra, molann sí Nuachtlitir bhliantúil a chur in ionad Nuachtlitir ráithiúil an ENO ó 2016 amach. Beidh tuairiscí sa Nuachtlitir ar phríomhfhorbairtí sa Líonra, lena n-áirítear torthaí imscrúduithe comhuaineacha, buaicphointí seimineár an ENO agus nuacht ábhartha eile. Scaipfear go leictreonach í agus beidh sí ar fáil don phobal.

Fiosrúcháin maidir le dlí an AE

Ón uair ar bunaíodh an Líonra, tá na scórtha oifig ombudsman tar éis iarratas a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh maidir le saincheisteanna a bhaineann le dlí an AE a tháinig chun cinn le linn fiosrúchán. Is iomaí imscrúdú de chuid ombudsman náisiúnta agus réigiúnach a réitíodh tríd an nós imeachta fiosrúcháin, ina gcabhraíonn an tOmbudsman Eorpach le baill den Líonra trí shainfhreagraí a fháil ó institiúidí an AE, réiteach nach mbeadh indéanta in éagmais an nós imeachta sin.

Ach is nós imeachta fadálach anásta é. Mar sin, déanfaidh an tOmbudsman Eorpach athchóiriú inmheánach ar an nós imeachta chun torthaí níos tapúla a fháil. Fágfaidh sé sin go bhféadfadh oifigí Líonra fiosrúcháin a chur isteach mar a rinneadh roimhe seo agus a bheith cinnte go bhfaighidh siad freagra in am lena húsáid dá bhfiosrúcháin féin. Bainfidh oifig an Ombudsman Eorpaigh leas as a caidreamh rialta le hinstitiúidí an AE ar bhealach níos éifeachtaí chun torthaí sásúla tráthúla a fháil don Líonra.

Ní bheidh an rannán "Fiosrúcháin" den Eislíon ar fáil ach amháin do bhaill an Líonra. Beidh na freagraí ó institiúidí an AE faoi dhlí an AE ar fáil do gach ball den Líonra. D'fhéadfaí samplaí d'fhiosrúcháin rathúla a fhoilsiú i Nuachtán nua an ENO.

Ach an nós imeachta a bheith níos infheicthe agus tuilleadh faisnéise a thabhairt faoin tionchar dearfach atá aige ar oifigí an Líonra, is féidir cur go leor lena ábharthacht d'ombudsmain agus do choistí um achainíocha.

Rannpháirtíocht i gcomhairliúcháin phoiblí an Choimisiúin Eorpaigh faoi thograí reachtaíochta

Lainseálann an Coimisiún Eorpach comhairliúcháin phoiblí faoi thograí reachtaíochta agus roghanna beartais go rialta. Má bhaineann an t-ábhar le cearta saoránaigh Eorpacha, d'fhéadfadh gach ball den Líonra a bhfuil spéis acu ann doiciméad comhpháirteach a chur isteach, agus leas á bhaint as an taithí a fuair siad ag déileáil le gearáin agus ábhair imní do shaoránaigh. Ar an gcaoi sin, d'fhéadfaí tionchar agus ról an Líonra i réimse na cinnteoireachta Eorpaí a neartú tuilleadh.

An Chomhpháirtíocht um Rialtas Oscailte

Tá an tOmbudsman Eorpach ag glacadh páirt níos mó sa Chomhpháirtíocht um Rialtas Oscailte (OGP), agus is cúis áthais di gur ghlac baill eile dá gcúraim féin a bheith rannpháirteach sa tionscadal tábhachtach seo. Tá fiche Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh cláraithe anois. Molann an tOmbudsman Eorpach d'ombudsmain sna tíortha sin páirt a ghlacadh i bpróisis OGP mar idirghabhálaithe chun plé a chothú idir an tsochaí shibhialta agus an rialtas, mar chuid de na struchtúir a bhainistíonn an OGP, nó trí "éilimh" phraiticiúla a thabhairt isteach sna pleananna gníomhaíochta. Sna hocht mBallstát nach bhfuil páirteach san OGP (an Ostair, an Bheilg, an Chipir, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Pholainn, an Phortaingéil agus an tSlóivéin), d'fhéadfadh ról tábhachtach a bheith ag na hombudsmain náisiúnta nó ag na coistí um achainíocha chun rannpháirtíocht a spreagadh. Leanfaidh an tOmbudsman Eorpach ag cur brú ar institiúidí an AE chun oscailteacht a bharrfheabhsú ar leibhéal an AE.

Tá súil ag an Ombudsman Eorpach go ndéanfaidh gach ball den Líonra a machnaimh ar pháirt a ghlacadh san OGP. D'fhéadfaí an cheist sin a phlé ag imeachtaí an Líonra a reáchtálfar amach anseo.