Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Sammanfattning av Europeiska ombudsmannens beslut i sin strategiska undersökning OI/4/2016/EA om Europeiska kommissionens behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen för det gemensamma sjukförsäkringssystemet för EU-anställda

Under 2015 konstaterade en FN-kommitté att sjukförsäkringssystemet för EU-anställda, det gemensamma sjukförsäkringssystemet (nedan kallat sjukförsäkringssystemet), inte var förenligt med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén rekommenderade en översyn av sjukförsäkringssystemet för att tillhandahålla en omfattande täckning av vårdbehov vad gäller funktionsnedsättning.

Efter att ha mottagit klagomål från anställda som fått problem med att få full ersättning för sina egna eller familjemedlemmars sjukvårdskostnader genomförde ombudsmannen en strategisk undersökning. I undersökningen konstaterade ombudsmannen att Europeiska kommissionens underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder som svar på kommitténs rekommendationer var ett administrativt missförhållande. Hon rekommenderade därför att kommissionen gör en översyn av de bestämmelser som reglerar sjukförsäkringssystemet. Hon lade även fram ett antal förslag för kommissionen om hur behoven hos personer med funktionsnedsättning omfattas av sjukförsäkringssystemet samt behovet av att utbilda de anställda och samråda med berörda parter på ett korrekt sätt för att säkerställa att sjukförsäkringssystemet återspeglar behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Kommissionen svarade att den kommer att se över de bestämmelser som reglerar sjukförsäkringssystemet och vidta åtgärder för att följa upp de flesta av ombudsmannens förslag.

Eftersom kommissionen har godtagit rekommendationerna avslutar ombudsmannen den strategiska undersökningen. Med tanke på ärendets betydelse ber hon kommissionen att inom sex månader återkomma om genomförandet av rekommendationerna. Ombudsmannen bekräftar även sitt förslag om att kommissionen ska se över sina regler från 2004 om tillgodoseende av behov hos anställda med funktionsnedsättning.