Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Zhrnutie rozhodnutia európskej ombudsmanky v jej strategickom vyšetrovaní OI/4/2016/EA vo veci toho, ako Európska komisia zaobchádza s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia zamestnancov EÚ

V roku 2015 výbor OSN zistil, že systém zdravotného poistenia pre zamestnancov EÚ, spoločný systém zdravotného poistenia (JSIS), nie je v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Tento výbor odporučil, aby sa systém JSIS upravil tak, aby umožňoval komplexné pokrytie zdravotných potrieb súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Po prijatí sťažností od zamestnancov, ktorí sa stretli s problémami pri preplácaní vlastných zdravotných výdavkov alebo zdravotných výdavkov rodinných príslušníkov v plnej výške, ombudsmanka uskutočnila strategické vyšetrovanie. Zistila, že neschopnosť Európskej komisie prijať účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie výboru predstavuje nesprávny úradný postup. Z toho dôvodu odporučila, aby Komisia revidovala pravidlá, ktorými sa systém JSIS riadi. Takisto predložila Komisii viacero návrhov týkajúcich sa spôsobu, akým systém JSIS pokrýva potreby osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrhov týkajúcich sa potreby odbornej prípravy zamestnancov a konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby systém JSIS zodpovedal potrebám osôb so zdravotným postihnutím.

Komisia vo svojej odpovedi uviedla, že reviduje pravidlá, ktorými sa riadi systém JSIS a bude konať v nadväznosti na väčšinu návrhov ombudsmanky.

Keďže Komisia odporúčania ombudsmanky prijala, ombudsmanka strategické vyšetrovanie uzavrela. Vzhľadom na význam tejto otázky požiadala Komisiu, aby do šiestich mesiacov podala správu o vykonávaní tohto odporúčania. Ombudsmanka takisto potvrdzuje svoj návrh, že je potrebné, aby Komisia preskúmala svoje pravidlá z roku 2004 týkajúce sa prístupu k potrebám zamestnancov so zdravotným postihnutím.