Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Streszczenie decyzji Rzecznik w sprawie dochodzenia strategicznego OI/4/2016/EA dotyczącego sposobu traktowania przez Komisję osób z niepełnosprawnościami w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego dla pracowników instytucji unijnych

W 2015 r. Komitet ONZ uznał, że system ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników instytucji unijnych – JSIS nie jest zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Komitet zalecił zmianę JSIS w taki sposób, aby oferowano w jego ramach pełny zakres świadczeń dotyczących potrzeb zdrowotnych związanych z niepełnosprawnością.

Po otrzymaniu skarg od członków personelu, którzy mieli problemy z refundacją własnych kosztów leczenia lub kosztów leczenia członków rodziny, Rzecznik przeprowadziła dochodzenie strategiczne. Stwierdziła, że niepodjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie komitetu stanowiło niewłaściwe administrowanie. Zaleciła w związku z tym Komisji zmianę uregulowań dotyczących JSIS. Skierowała również do Komisji szereg sugestii dotyczących sposobu zapewnienia świadczeń odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami w ramach JSIS, jak również potrzeb przeszkolenia personelu i odpowiedniego konsultowania się z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, że JSIS będzie odpowiadał na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Komisja udzieliła odpowiedzi, w której wyraziła zamiar zmiany uregulowań dotyczących JSIS oraz podjęcia działania w celu realizacji większości sugestii Rzecznik.

Jako że Komisja przyjęła zalecenia, Rzecznik zamyka dochodzenie strategiczne. Z uwagi na znaczenie tej kwestii Rzecznik zwróciła się do Komisji o przedstawienie w terminie sześciu miesięcy sprawozdania  na temat wdrożenia zalecenia. Rzecznik potwierdza również sugestię dotyczącą zapotrzebowania na dokonanie przez Komisję przeglądu uregulowań z 2004 r. dotyczących zaspokajania potrzeb personelu z niepełnosprawnościami.