Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Samenvatting van het besluit van de Europese Ombudsman in het strategisch onderzoek OI/4/2016/EA naar de wijze waarop de Europese Commissie personen met een handicap behandelt in het kader van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering voor EU-personeel

In 2015 heeft een VN-comité vastgesteld dat de ziektekostenverzekering voor EU-personeel, het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (GSZV), niet in overeenstemming is met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Het comité beveelt aan het GSZV te herzien om een omvattende dekking te bieden voor de gezondheidsbehoeften van personen met een handicap.

Nadat de ombudsvrouw klachten had ontvangen van personeelsleden die problemen hadden ondervonden om hun eigen ziektekosten of hun gezinsleden volledig vergoed te krijgen, voerde zij een strategisch onderzoek uit. Zij stelde vast dat het verzuim van de Europese Commissie om effectief gevolg te geven aan de aanbeveling van het comité op wanbeheer neerkwam. Zij heeft de Commissie dan ook aanbevolen de regels voor het GSZV te herzien. Daarnaast deed zij een aantal voorstellen aan de Commissie met betrekking tot de vraag hoe de behoeften van personen met een handicap worden gedekt door het GSZV, alsook over de noodzaak om personeel op te leiden en belanghebbenden naar behoren te raadplegen om ervoor te zorgen dat het GSZV recht doet aan de behoeften van personen met een handicap.

De Commissie antwoordde dat zij de regels voor het GSZV zal herzien en dat zij actie zal ondernemen om gevolg te geven aan de meeste suggesties van de ombudsvrouw.

Aangezien de Commissie gehoor heeft gegeven aan de aanbevelingen, heeft de ombudsvrouw haar strategisch onderzoek gesloten. Gezien het belang van deze kwestie verzoekt zij de Commissie om binnen zes maanden verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling. De ombudsvrouw bevestigt ook haar voorstel om de Commissie in staat te stellen haar regels uit 2004 inzake de behoeften van het personeel met een handicap te herzien.