Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Kopsavilkums par Eiropas Ombudes lēmumu stratēģiskajā izmeklēšanā OI/4/2016/EA par to, kā Eiropas Komisija izturas pret personām ar invaliditāti saskaņā ar ES darbinieku kopīgo veselības apdrošināšanas shēmu

ANO komiteja 2015. gadā konstatēja, ka ES darbinieku veselības apdrošināšanas shēma — kopīgā veselības apdrošināšanas shēma (JSIS), neatbilst ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD). Komiteja ieteica pārskatīt JSIS, lai tā aptvertu ar invaliditāti saistītas veselības vajadzības.

Saņemot sūdzības no darbiniekiem, kuriem bija radušās problēmas ar savu vai ģimenes locekļu medicīnisko izdevumu pilnīgu atmaksu, Eiropas Ombude veica stratēģisku izmeklēšanu. Viņa konstatēja, ka Eiropas Komisijas nespēja efektīvi rīkoties, reaģējot uz komitejas ieteikumu, veido administratīvu kļūmi. Tādējādi viņa ieteica Komisijai pārskatīt JSIS reglamentējošos noteikumus. Viņa arī iesniedza Komisijai vairākus ieteikumus par to, kā JSIS aptver personu ar invaliditāti vajadzības, kā arī par nepieciešamību apmācīt darbiniekus un pienācīgi apspriesties ar ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka JSIS tiek atspoguļotas personu ar invaliditāti vajadzības.

Komisija atbildēja, norādot, ka tā pārskatīs JSIS reglamentējošos noteikumus un rīkosies, lai izpildītu lielāko daļu Ombudes ieteikumu.

Tā kā Komisija ir pieņēmusi ieteikumus, Eiropas Ombude lietu slēdz. Ņemot vērā jautājuma nozīmīgumu, viņa lūdz Komisiju sešu mēnešu laikā ziņot par ieteikuma īstenošanu. Ombude arī apstiprina savu ieteikumu par nepieciešamību Komisijai pārskatīt tās 2004. gada noteikumus par darbinieku ar invaliditāti vajadzību nodrošināšanu.