Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Europos ombudsmenės sprendimo strateginiame tyrime OI/4/2016/EA dėl to, kokią tvarką Europos Komisija taiko neįgaliesiems pagal ES darbuotojų bendrąją sveikatos draudimo sistemą, santrauka

2015 m. JT komitetas padarė išvadą, kad ES darbuotojų sveikatos draudimo sistema, Bendroji sveikatos draudimo sistema (JSIS), neatitinka JT neįgaliųjų teisių konvencijos (JT NTK). Komitetas rekomendavo pakoreguoti JSIS taip, kad ji visapusiškai apimtų neįgaliųjų sveikatos poreikius.

Gavusi darbuotojų, kurie patys arba kurių šeimos nariai patyrė problemų, susijusių su visapusišku medicininių išlaidų padengimu, skundus, ombudsmenė atliko strateginį tyrimą. Ji padarė išvadą, jog tai, kad Europos Komisija neatsižvelgė į komiteto rekomendacijas ir pagal jas nesiėmė efektyvių veiksmų, yra netinkamo administravimo atvejis. Todėl ji rekomenduoja Komisijai peržiūrėti JSIS reglamentuojančias taisykles. Ji taip pat pateikė Komisijai įvairių pasiūlymų, susijusių su tuo, kaip pagal JSIS yra tenkinami neįgaliųjų poreikiai, ir pasiūlymų dėl poreikio rengti darbuotojus ir tinkamai konsultuoti suinteresuotuosius subjektus siekiant užtikrinti, kad JSIS atitiktų neįgaliųjų poreikius.

Komisija atsakydama nurodė, kad peržiūrės JSIS reglamentuojančias taisykles ir imsis veiksmų, kad būtų atsižvelgta į daugumą ombudsmenės pateiktų pasiūlymų.

Kadangi Komisija sutiko su ombudsmenės rekomendacija, ombudsmenė strateginį tyrimą užbaigė. Atsižvelgdama į klausimo svarbą, ji prašo Komisijos per šešis mėnesius pranešti, kaip ši rekomendacija įgyvendinta. Ombudsmenė taip pat patvirtina savo pasiūlymą Komisijai peržiūrėti 2004 m. taisykles dėl neįgalių darbuotojų poreikių tenkinimo.