Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Kokkuvõte: Euroopa Ombudsmani otsus strateegilises uurimises OI/4/2016/EA selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon kohtleb puuetega inimesi ELi töötajate ühise ravikindlustusskeemi alusel

2015. aastal leidis üks ÜRO komitee, et ELi töötajate ravikindlustusskeem (ühine ravikindlustusskeem) ei vasta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. Komitee soovitas ühise ravikindlustusskeemi läbi vaadata, et see pakuks puuetega seotud tervishoiuvajaduste korral põhjalikku kaitset.

Olles saanud kaebusi ELi töötajatelt, kellel oli tekkinud probleeme enda või oma pereliikmete ravikulude täieliku hüvitamisega, korraldas ombudsman strateegilise uurimise. Ta leidis, et Euroopa Komisjoni suutmatus võtta vastusena komitee soovitusele tõhusaid meetmeid kujutas endast haldusomavoli. Seetõttu soovitas ta komisjonil ühist ravikindlustusskeemi reguleerivad eeskirjad läbi vaadata. Samuti esitas ta komisjonile mitu soovitust seoses sellega, kuidas ühine ravikindlustusskeem hõlmab puuetega inimeste vajadusi, ning vajadusega koolitada töötajaid ja konsulteerida nõuetekohaselt sidusrühmadega, tagamaks, et ühine ravikindlustusskeem vastaks puuetega inimeste vajadustele.

Komisjon vastas, et ta vaatab ühist ravikindlustusskeemi reguleerivad eeskirjad läbi ja võtab järelmeetmed ombudsmani enamikule soovitustele.

Kuna komisjon on ombudsmani soovitusega nõustunud, lõpetab ombudsman strateegilise uurimise. Arvestades selle küsimuse tähtsust, palub ombudsman komisjonil esitada kuue kuu jooksul aruande soovituse rakendamise kohta. Ombudsman kinnitab ka, et soovitab komisjonil vaadata läbi oma 2004. aasta eeskirjad puuetega töötajate vajaduste arvestamise kohta.