Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Shrnutí rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ohledně strategického šetření OI/4/2016/EA, které se týkalo způsobu, jakým Evropská komise zachází s osobami se zdravotním postižením v rámci společného systému zdravotního pojištění pro zaměstnance EU

V roce 2015 dospěl výbor OSN k závěru, že systém zdravotního pojištění pro zaměstnance EU, společný systém zdravotního pojištění (JSIS), není v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Výbor doporučil, aby byl systém JSIS přezkoumán tak, aby nabízel komplexní pokrytí potřeb v oblasti zdraví v souvislosti se zdravotním postižením.

Veřejná ochránkyně práv zahájila strategické šetření po obdržení stížností od zaměstnanců, kteří se setkali s problémy s plnou úhradou léčebných výloh za sebe nebo členy své rodiny. Dospěla k závěru, že skutečnost, že Evropská komise nepřijala žádné účinné opatření v reakci na doporučení výboru, lze považovat za nesprávný úřední postup. Doporučila tedy Komisi, aby přezkoumala pravidla upravující systém JSIS. Přednesla také Komisi řadu návrhů týkajících se toto, jak jsou v rámci systému JSIS uspokojovány potřeby osob se zdravotním postižením, jakož i potřeba vyškolit pracovníky a náležitě konzultovat se zúčastněnými stranami s cílem zajistit, že systém JSIS zohledňuje potřeby osob se zdravotním postižením.

Komise odpověděla, že přezkoumá pravidla upravující systém JSIS a přijme návazná opatření v reakci na většinu návrhů veřejné ochránkyně práv.

Jelikož Komise doporučení přijala, veřejná ochránkyně práv své strategické šetření uzavřela. Vzhledem k významu tohoto problému žádá Komisi, aby jí do šesti měsíců podala zprávu o provádění doporučení. Veřejná ochránkyně práv rovněž potvrzuje svůj návrh týkající se toho, že je nutné, aby Komise přezkoumala svá pravidla z roku 2004 tak, aby vyhovovala potřebám zaměstnanců se zdravotním postižením.