Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Резюме на решението на Европейския омбудсман по стратегическо разследване OI/4/2016/EA относно начина, по който Европейската комисия третира лицата с увреждания в рамките на общата здравноосигурителна схема за персонала на ЕС

През 2015 г. Комитет на ООН установява, че здравноосигурителната схема за членовете на персонала на ЕС — общата здравноосигурителна схема (ОЗОС) — не е в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания (UNCRPD). Комитетът препоръчва ОЗОС да бъде преразгледана, за да гарантира всеобхватно покритие за здравните нужди на хората с увреждания.

След като получи оплаквания от членове на персонала, срещнали проблеми с пълното възстановяване на собствените им медицински разходи или тези на членовете на техните семейства, Омбудсманът проведе стратегическо разследване. Тя установи, че липсата на предприети от Европейската комисия ефективни действия в отговор на препоръката на Комитета представлява лошо управление. Затова Омбудсманът препоръча на Комисията да преразгледа правилата, уреждащи ОЗОС. Освен това тя отправи редица предложения към Комисията, свързани с начина, по който се удовлетворяват нуждите на хората с увреждания в рамките на ОЗОС, както и относно необходимостта от обучаване на персонал и пълноценно консултиране със заинтересовани страни, за да се гарантира, че ОЗОС отразява нуждите на хората с увреждания.

Комисията отговори, че ще преразгледа правилата, уреждащи ОЗОС и ще предприеме последващи действия във връзка с предложенията на Омбудсмана.

Тъй като Комисията прие препоръката, Омбудсманът приключи стратегическото разследване. Като се има предвид значението на въпроса, тя прикани Комисията да докладва след шест месеца относно изпълнението на препоръката. Освен това Омбудсманът потвърди предположението си, че е необходимо Комисията да преразгледа правилата си от 2004 г. относно удовлетворяването на нуждите на персонала с увреждания.