Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

EU:s åtgärder mot covid-19

EU:s åtgärder mot covid-19 – exempel på åtgärder som vidtas av EU

Medlemsstaterna hanterar krisen på nationell nivå och på EU-nivå. På EU-nivå är det medlemsstaternas ministrar i rådet som tillsammans med ledamöterna i Europaparlamentet beslutar om gemensamma åtgärder. Åtgärderna inbegriper att mobilisera EU-medel för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Samordnar gemensamma EU-insatser och stödjer nationell politik.

Exempel:

  • Upphandling av medicinsk utrustning
  • EU:s budgetflexibilitet
  • Hemtransport av EU-medborgare
  • Stöd till forskning

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

Övervakar spridningen av covid‑19 och ger råd till medlemsstaterna och kommissionen.

EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN

Stödjer medlemsstaterna och näringslivet med att hantera brist på desinfektionsmedel.

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

Kontrollerar att vacciner och behandlingar är säkra och effektiva och ger näringslivet riktlinjer för hur testningen ska går till.

EUROPOL

Övervakar och varnar för nya brott där covid‑19-krisen utnyttjas.

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Vidtar penningpolitiska åtgärder för att stödja ekonomin i euroområdet.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

Ger finansiellt stöd till små och medelstora företag.