Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Freagairt AE ar COVID-19

Freagairt AE ar COVID-19 – Samplaí de bhearta a rinne an AE

Téann Ballstáit i ngleic leis an ngéarchéim ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal AE. Ar an leibhéal AE, déanann airí náisiúnta sa Chomhairle cinntí i gcomhar le FPEnna sa Pharlaimint ar chomhbhearta. Ina measc seo, baintear leas as cistí AE chun córais chúraim sláinte a neartú.

AN COIMISIÚN EORPACH

Déanann sé an chomhfhreagairt AE a chomhordú agus tacaíonn sé le beartais náisiúnta.

Samplaí:

  • Fearas leighis a sholáthar
  • Solúbthacht bhuiséid AE
  • Saoránaigh a chur ar ais chun a dtíre féin
  • Tacú le taighde

AN LÁRIONAD EORPACH UM GHALAIR A CHOSC AGUS A RIALÚ

Déanann sé monatóireacht ar scaipeadh COVID-19 agus cuireann sé comhairle ar fáil do na Ballstáit agus don Choimisiún.

AN GHNÍOMHAIREACHT EORPACH CEIMICEÁN

Tacaíonn sí le Ballstáit agus le tionscal aghaidh a thabhairt ar ghanntanais díghalráin.

AN GHNÍOMHAIREACHT LEIGHEASRA EORPACH

Seiceálann sí go bhfuil vacsaíní agus cóireálacha sábháilte agus éifeachtach, agus tugann sí treoir ón tionscal maidir le conas tástáil a dhéanamh.

EUROPOL

Déanann sé monatóireacht ar choireacht nua a bhaineann leas as an ngéarchéim COVID-19.

AN BANC CEANNAIS EORPACH

Bearta beartais airgeadaíochta chun tacú le geilleagar an limistéir euro.

AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA

Tacaíocht airgeadais do SMEnna.