Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

ELi reageerimine COVID 19 puhangule

ELi reageerimine COVID-19 puhangule: ELi võetud meetmete näited

Liikmesriigid tegelevad kriisi lahendamisega riiklikul ja ELi tasandil. ELi tasandil otsustavad Euroopa Liidu Nõukogus osalevad riikide ministrid koos Euroopa Parlamendi liikmetega ühismeetmete üle. Need hõlmavad ELi vahendite mobiliseerimist tervishoiusüsteemide tugevdamiseks.

EUROOPA KOMISJON

Koordineerib ELi reageerimist ja toetab riiklikke poliitikaid.

Näited:

  • meditsiinivahendite hanked
  • ELi eelarve paindlikkus
  • kodanike repatrieerimine
  • teaduse toetamine

HAIGUSTE ENNETAMISE JA TÕRJE EUROOPA KESKUS

Jälgib COVID-19 levikut ning nõustab liikmesriike ja komisjoni.

EUROOPA KEMIKAALIAMET

Toetab liikmesriike ja tööstust desinfektsioonivahendite puuduse lahendamisel.

EUROOPA RAVIMIAMET

Kontrollib, et vaktsiinid ja ravimid on ohutud ja efektiivsed, ning annab tööstusele testimise suunised.

EUROPOL

Jälgib COVID-19 kriisi ärakasutavaid uusi kuritegusid ja hoiatab neist.

EUROOPA KESKPANK

Rahapoliitika meetmed euroala majanduse toetamiseks.

EUROOPA INVESTEERIMISPANK

Rahaline toetus VKEdele.