Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Отговор на ЕС във връзка с епидемията от COVID-19

Мерки на EC срещу COVID-19 – Примери за действия, предприети от EC

Държавите членки се борят с кризата на национално равнище и на равнище ЕС. На равнище ЕС националните министри в рамките на Съвета вземат решения за общи мерки заедно с членовете на Европейския парламент на заседания на Парламента. Такива са мобилизирането на средства от ЕС за подпомагане на системите за здравеопазване.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Координира общата позиция на ЕС и подпомага националните политики.

Примери:

  • осигуряване на медицинско оборудване
  • гъвкавост на бюджета на ЕС
  • репатриране на граждани
  • подпомагане на научните изследвания

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Следи разпространението на COVID-19 и дава съвети на държавите членки и на Комисията.

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ

Помага на държавите членки и промишлеността да се справят с недостига на дезинфектанти.

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Проверява дали ваксините и леченията са безопасни и ефективни и дава насоки на индустрията за провеждането на изпитвания.

ЕВРОПОЛ

Наблюдава и предупреждава за нови престъпни деяния, свързани с кризата поради епидемията от COVID-19.

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Одобрява мерки в областта на паричната политика, които ще подпомогнат икономиката на еврозоната.

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Подпомага финансово МСП.