Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.
Прозрачност/отчетност (например достъп до информация и документи) 75 20,6 %
Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете) 61 16,8 %
Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани) 60 16,5 %
Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения) 49 13,5 %
Зачитане на основните права 44 12,1 %
Набиране на служители 43 11,8 %
Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС 38 10,5 %
Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори) 23 6,3 %
Други 16 4,4 %
Етика 13 3,6 %
Участие на обществеността при вземането на решения в ЕС 7 1,9%
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.