Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.

Прозрачност и отчетност (например достъп до информация и документи)

97

25 %

Култура на обслужване

95

24 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност
(включително в рамките на процедури за нарушения)

67

17 %

Зачитане на процесуалните права

59

15 %

Набиране на персонал

51

13 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

42

11 %

Зачитане на основните права

38

10 %

Добро финансово управление

24

6 %

Други

11

3 %

Етика

10

3 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

7

2 %

Подаване на сигнали за нарушение

3

1 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.