Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Výročná správa za rok 2020

Úvod

Emily O’Reilly, európska ombudsmanka
Emily O’Reilly, európska ombudsmanka.

Rok 2020 bol pre mnohých ľudí na celom svete tragický, pretože v dôsledku pandémie COVID-19 stratili svojich blízkych, a mnohí ďalší trpeli a naďalej trpia týmto vážnym ochorením. Rok 2020 nám takisto dôrazne pripomenul význam orgánov verejnej správy, na ktorých odbornú spôsobilosť a zodpovednosť sa môžeme spoľahnúť. Pandémia prevrátila životy ľudí naruby a výrazne zaťažila naše systémy zdravotnej starostlivosti, naše spoločnosti a naše hospodárstva. Na úrovni EÚ si vyžadovala rýchle rozhodovanie o financovaní z prostriedkov EÚ, obstarávaní výrobkov a služieb s cieľom pomôcť bojovať proti pandémii a o tom, aké politiky uprednostniť.

Práve v ťažkých časoch je však potrebná najvyššia úroveň dobrej správy vecí verejných, aby bolo možné uistiť a ukľudniť verejnosť, že prijaté opatrenia sú správne a že sa budú riadne vykonávať.

Našou úlohou ako úradu európskeho ombudsmana je v tomto procese pomáhať. Preto sme v apríli pripomenuli Európskej komisii, že všetky rozhodnutia týkajúce sa pandémie sa musia prijímať čo najtransparentnejšie. Na túto výzvu sme v júli nadviazali žiadosťami o zhromažďovanie informácií adresovanými Európskej agentúre pre lieky, Európskej investičnej banke a Komisii a dvomi vyšetrovaniami týkajúcimi sa Rady EÚ a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky rozhodnutia súvisiace s pandémiou, či už ide o posúdenie nových liekov, alebo výber projektov, ktoré sa majú financovať, boli jasné, prístupné a odôvodnené. V snahe zaistiť, aby z našej strany nedošlo k prerušeniu vybavovania prípadov, sa môj úrad rýchlo stal digitálnym pracoviskom – počet nových vybavených sťažností bol podobný počtu sťažností vybavených v roku 2019.

V tomto roku sa uskutočnili aj vyšetrovania s veľmi dôležitými závermi pre celú administratívu EÚ. V jednom prípade sme zistili nesprávny úradný postup v spôsobe, akým Európsky orgán pre bankovníctvo riešil prípad odchodu svojho výkonného riaditeľa do lobistickej skupiny pôsobiacej vo finančnom sektore. Orgán EBA naše odporúčanie prijal a riadil sa ním. V prípade týkajúcom sa udržateľného financovania sme zistili, že príslušné právne predpisy EÚ sú príliš nejasné na to, aby umožnili primerané posúdenie konfliktu záujmov v súvislosti s rozhodnutiami o zadávaní zákaziek financovaných EÚ.

Vykonali sme niekoľko dôležitých vyšetrovaní týkajúcich sa transparentnosti rozhodovania o environmentálnych otázkach. Patrí sem preskúmanie toho, prečo sa „posúdenie vplyvu na udržateľnosť“ nedokončilo pred uzatvorením dohody o obchode EÚ – Mercosur, a preskúmanie toho, či Európska investičná banka poskytuje dostatočné environmentálne informácie o projektoch, ktoré financuje.

Práca ombudsmana zahŕňa aj nadväzujúce sledovanie predchádzajúcich vyšetrovaní a zabezpečenie toho, aby sa odporúčania, ktoré boli prijaté, vykonávali. Preto som začala následné vyšetrovanie s cieľom preskúmať, ako v praxi funguje „mechanizmus na vybavovanie sťažností“ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorý bol vytvorený na základe predchádzajúceho vyšetrovania ombudsmana.

Rok 2020 bol pre úrad európskeho ombudsmana výnimočný, keďže sme si pripomenuli 25. výročie jeho zriadenia. Vďaka tomu sme mali príležitosť pripomenúť si, čím sa úrad stal: dôveryhodným garantom transparentnosti a etických noriem v administratíve EÚ. Preskúmali sme aj profil prípadov v priebehu rokov a pozitívne zmeny, ktoré inštitúcie a orgány EÚ vďaka našej práci vykonali. V mnohých prípadoch sme pozorovali okamžité výsledky, ale v priebehu času aj všeobecnejší pozitívny vplyv. Vďaka preskúmaniu sme zlepšili našu informovanosť o iných subjektoch, ktoré majú pozitívny vplyv súbežne s našou prácou, a sme vďační za ich existenciu. Okrem iného ide o angažovaný a podporujúci Európsky parlament, dynamickú občiansku spoločnosť, vplyvné médiá a inštitúcie EÚ, ktoré veria v hodnoty práce ombudsmana.

V roku 2021 sa teším na vykonávanie našej novej stratégie s názvom V ústrety roku 2024, v ktorej sa vytyčuje, ako plánujem dosiahnuť ďalší pozitívny vplyv na administratívu EÚ, zachovať relevantnosť našej práce v reálnom živote, a zvyšovaním informovanosti verejnosti o našich činnostiach umožniť občanom ďalej uplatňovať práva, ktoré im priznávajú zmluvy a Charta základných práv.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Rok 2020 v skratke

2. Kľúčové témy

Ombudsmanka pomáha verejnosti, podnikom a organizáciám pri styku s inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ. Problémy, ktoré sa objavujú, sú rôznorodé, počnúc nedostatočnou transparentnosťou v rozhodovaní cez odmietnutie prístupu k dokumentom a porušovanie základných práv až po zmluvné problémy. Profil sťažností sa mení podľa obáv, ktoré Európania v danom roku pociťujú. Tohtoročná výročná správa obsahuje nové oddiely o vyšetrovaniach týkajúcich sa pandémie COVID-19 a transparentnosti pri rozhodovaní v oblasti životného prostredia. Jednotlivé oddiely poskytujú prehľad kľúčových prípadov týkajúcich sa konkrétnej oblasti.

2.1. Vyšetrovania a iniciatívy súvisiace s pandémiou COVID-19

Infografika: Reakcia EÚ na krízu COVID-19 – príklady opatrení prijatých EÚ.
Infografika: Reakcia EÚ na krízu COVID-19 – príklady opatrení prijatých EÚ.

V reakcii na bezprecedentnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 sa od mnohých inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ požadovalo, aby prijali cielené opatrenia a prispôsobili svoje pracovné postupy s cieľom zvládnuť výzvy núdzovej situácie. Tieto opatrenia siahali od pomoci pri koordinácii reakcie v oblasti verejného zdravia v EÚ a schvaľovania špecializovaných liekov až po hospodárske opatrenia na riešenie sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy.

Ombudsmanka začala v apríli 2020 skúmať činnosť administratívy EÚ v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. Európskej komisii a Európskej rade pripomenula, že ich povinnosti týkajúce sa transparentnosti sú počas krízy rovnako dôležité.

V júli 2020 ombudsmanka zaslala Európskej agentúre pre lieky (EMA), Európskej investičnej banke (EIB) a Komisii tri žiadosti o zhromažďovanie informácií a začala dve vyšetrovania týkajúce sa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Rady EÚ, a to v rámci svojej úlohy monitorovania, ako inštitúcie EÚ v prvej línii vykonávali svoju činnosť počas pandémie.

Ombudsmanka preskúmala, akým spôsobom centrum ECDC zhromažďovalo a oznamovalo údaje súvisiace s pandémiou COVID-19. Okrem kontroly dokumentov týkajúcich sa úlohy centra ECDC pri riadení informácií o pandémii zorganizoval vyšetrovací tím ombudsmanky v októbri 2020 aj stretnutie so zástupcami centra ECDC. Ombudsmanka si následne vyžiadala viac informácií o osobitných častiach práce centra ECDC vrátane tých, ktoré sa týkajú transparentnosti rýchleho posudzovania rizika. Cieľom vyšetrovania je identifikovať niektoré problémy, ktoré mohli centru ECDC brániť v úsilí bojovať proti pandémii.

V rámci vyšetrovania týkajúceho sa Rady ombudsmanka posúdila svoje rozhodnutie dočasne sa odchýliť od štandardného spôsobu rozhodovania a dôsledky, ktoré to malo pre transparentnosť postupu.

Ombudsmanka sa obrátila na Komisiu s otázkou týkajúcou sa transparentnosti vedeckého poradenstva, ktoré dostáva, jej stretnutí so zástupcami záujmových skupín a jej rozhodnutí v súvislosti s verejným obstarávaním v núdzovej situácii. EIB poskytla ombudsmanke informácie o tom, ako zabezpečuje transparentnosť a dobrú správu vecí verejných pri prijímaní opatrení na riešenie hospodárskych dôsledkov krízy. V odpovedi na otázky ombudsmanky agentúra EMA uviedla, že je odhodlaná zabezpečiť nezávislosť spôsobu posudzovania liekov na liečbu ochorenia COVID-19 a uverejňovať klinické údaje o týchto liekoch.

Ombudsmanka takisto začala niekoľko vyšetrovaní na základe sťažností v súvislosti s pandémiou COVID-19 vrátane rozhodnutia Komisie nepredĺžiť vyplácanie prostriedkov na projekty ovplyvnené pandémiou COVID-19. Sťažovatelia – výskumní pracovníci programu akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) – tvrdili, že opatrenia prijaté Komisiou sú nedostatočné, pretože im neumožňujú bez ďalšieho financovania pokračovať vo výskume. V liste, v ktorom ombudsmanka načrtla svoje predbežné zistenia, požiadala Komisiu, aby zvážila vytvorenie špecializovanej online platformy pre výskumnú komunitu, aby mohli prostredníctvom nej nastoliť problémy, s ktorými sa stretávajú v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Ombudsmanka takisto naliehavo vyzvala Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí pri hľadaní riešení pre všetkých výskumných pracovníkov programu akcie Marie Curie-Skłodowskej, ktorých činnosť bola ovplyvnená krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, a aby nabádala organizácie, ktoré získali granty, na využitie týchto riešení. Vyšetrovanie pokračuje aj v roku 2021.

European Ombudsman

We have asked @EU_Commission how it ensures #transparency in relation to:

- Lobbying during the #COVID19 crisis
- Emergency public procurement
- Scientific advice concerning the pandemic

europa.eu/!Xk93Ry

COVID-19

Spýtali sme sa Európskej komisie, ako zabezpečuje transparentnosť, pokiaľ ide o:

 • lobovanie počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19,
 • verejné obstarávanie v núdzovej situácii,
 • vedecké poradenstvo týkajúce sa pandémie.

2.2. Etické otázky

Na základe sťažností poslancov Európskeho parlamentu a jednej organizácie občianskej spoločnosti ombudsmanka začala vyšetrovanie týkajúce sa rozhodnutia Komisie zadať spoločnosti BlackRock Investment Management zákazku na vypracovanie štúdie o začlenení environmentálnych, sociálnych a správnych cieľov (ciele ESG) do bankových pravidiel EÚ. V rámci vyšetrovania ombudsmanka posudzovala, ako Komisia hodnotila ponuku spoločnosti v rámci výzvy na predkladanie ponúk na vypracovanie štúdie.

Ombudsmanka skonštatovala, že ponuka spoločnosti vyvolala znepokojenie, pretože ako najväčší správca aktív na svete má finančný záujem na sektore, ktorého sa štúdia týka. Navyše by sa nízka cena ponuky spoločnosti mohla vnímať ako súčasť stratégie na získanie prehľadu o regulačnom prostredí v tomto sektore a vplyvu naň. Ombudsmanka celkovo zistila, že Komisia mala dôslednejšie overiť, či spoločnosť nie je v konflikte záujmov, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť jej schopnosť plniť zákazku. Vzhľadom na obmedzenia pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania však ombudsmanka zistila, že v tomto prípade nešlo o nesprávny úradný postup.

Ombudsmanka navrhla, aby Komisia aktualizovala svoje usmernenia týkajúce sa postupov verejného obstarávania pri zákazkách na služby súvisiace s politikou a objasnila zamestnancom, kedy je potrebné vylúčiť uchádzačov z dôvodu konfliktu záujmov, ktorý môže negatívne ovplyvniť plnenie zákazky. Ombudsmanka takisto navrhla, aby Komisia zvážila posilnenie ustanovení týkajúcich sa konfliktu záujmov v nariadení o rozpočtových pravidlách – právnych predpisoch EÚ upravujúcich spôsob vykonávania postupov verejného obstarávania financovaných z rozpočtu EÚ. Ombudsmanka sa listom obrátila na zákonodarcov EÚ, aby upriamila ich pozornosť na svoje rozhodnutie, najmä pokiaľ ide o nariadenie o rozpočtových pravidlách.

European Ombudsman

Decision to award a contract to @BlackRock to study integrating sustainable finance #ESG objectives into @EU_Finance rules – @EU_Commission should have been more rigorous in verifying whether there was a #conflictofinterest

PRESS RELEASE: europa.eu/!Xk47Tx

Black Rock

Európska komisia mala dôslednejšie overiť, či pri prijímaní rozhodnutia o zadaní zákazky spoločnosti BlackRock na preskúmanie začlenenia environmentálnych, sociálnych a správnych cieľov v oblasti udržateľného financovania do finančných pravidiel EÚ nedošlo ku konfliktu záujmov.

Emily O’Reilly: „Mali sa položiť otázky o motivácii, cenotvorbe, stratégii a o tom, či interné opatrenia, ktoré spoločnosť prijala s cieľom zabrániť konfliktu záujmov, boli skutočne primerané.“

2.3. Základné práva

V novembri 2020 ombudsmanka začala vyšetrovanie spôsobu, akým Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) rieši prípady údajného porušenia základných práv. Cieľom vyšetrovania je posúdiť účinnosť a transparentnosť „mechanizmu na podávanie sťažností“ agentúry Frontex pre tých, ktorí sa domnievajú, že ich práva boli porušené v súvislosti s operáciami agentúry Frontex na hraniciach, ako aj úlohu a nezávislosť pracovníka pre základné práva agentúry Frontex.

European Ombudsman

We have opened an inquiry into @Frontex.

We will assess:
- effectiveness & transparency of their ‘Complaints Mechanism’
- role and independence of their ‘Fundamental Rights Officer’

europa.eu/!Jx49Qv

Frontex

Začali sme vyšetrovanie týkajúce sa fungovania agentúry Frontex.

Posúdime:

 • účinnosť a transparentnosť „mechanizmu na podávanie sťažností“,
 • úlohu a nezávislosť „pracovníka pre základné práva“.

Pri začatí vyšetrovania ombudsmanka poslala agentúre Frontex súbor podrobných otázok týkajúcich sa toho, ako a kedy bude agentúra Frontex aktualizovať mechanizmus tak, aby odrážal jej rozšírený mandát; čo sa stane so sťažovateľmi, ktorí čelia nútenému návratu, zatiaľ čo ich sťažnosť sa stále vybavuje; aké možnosti na odvolanie majú sťažovatelia k dispozícii; ako agentúra Frontex monitoruje sťažnosti na vnútroštátne orgány; ako sa tí, ktorí boli ovplyvnení operáciami agentúry Frontex, ale nachádzajú sa v tretích krajinách, môžu sťažovať na údajné porušenia základných práv; a úlohy úradníka pre základné práva v tomto postupe.

Ombudsmanka takisto informovala členov Európskej siete ombudsmanov ohľadne ich možného zapojenia do vyšetrovania.

Toto vyšetrovanie z vlastného podnetu nadväzuje na odporúčanie ombudsmanky z roku 2013, aby agentúra Frontex zriadila mechanizmus na podávanie individuálnych sťažností a aby zaň bol zodpovedný pracovník pre základné práva. Odvtedy sa takýto mechanizmus zaviedol a ďalej rozvíjal s cieľom poskytovať záruky pre základné práva v kontexte rozširujúceho sa mandátu agentúry Frontex, ako aj zabezpečiť väčšiu zodpovednosť a nápravu pre tých, ktorí sú ovplyvnení jej činnosťami.

Ďalšie kľúčové vyšetrovanie týkajúce sa základných práv sa zameriava na to, ako sa Komisia usiluje zabezpečiť, aby chorvátske orgány dodržiavali základné práva v súvislosti s operáciami riadenia hraníc. Sťažovateľ Amnesty International vyjadril obavy týkajúce sa riadenia hraníc chorvátskymi orgánmi a upriamil pozornosť na údajné porušovanie ľudských práv v súvislosti s „vytláčaním“ migrantov a inými operáciami na hraniciach. Sťažovateľ vyjadril pochybnosti o tom, či Chorvátsko zriadilo „mechanizmus monitorovania“, čo bolo jeho povinnosťou v súvislosti so získanými finančnými prostriedkami EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby boli operácie riadenia hraníc v plnom súlade so základnými právami a právom EÚ.

Ombudsmanka predložila Komisii rad otázok s cieľom zistiť povahu mechanizmu monitorovania a to, ako Komisia jeho zriadenie overila. V prípade, že bol vytvorený, je cieľom otázok zistiť, ako Komisia overila jeho účinnosť, a všeobecnejšie, ako Komisia zabezpečuje, aby operácie riadenia hraníc, ktoré získavajú finančné prostriedky EÚ, zabezpečovali dodržiavanie základných práv.

2.4. Transparentnosť pri rozhodovaní v oblasti životného prostredia

V roku 2020 sa uskutočnilo niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia týkajúce sa otázok životného prostredia a udržateľnosti. Skupina organizácií občianskej spoločnosti sa obrátila na ombudsmanku po tom, ako Komisia nedokončila aktualizované „posúdenie vplyvu na udržateľnosť“ pred tým, ako sa v júni 2019 uzavrela obchodná dohoda EÚ – Mercosur. Sťažovatelia tvrdili, že Komisia tým, že nevykonala tento krok, nepostupovala podľa vlastných usmernení týkajúcich sa posúdenia vplyvu na udržateľnosť a porušila zmluvy EÚ, ktoré obsahujú ciele v oblasti udržateľnosti pre obchod EÚ. Sťažovatelia vyjadrili obavy aj v súvislosti so skutočnosťou, že predbežné posúdenie vplyvu nebolo uverejnené v čase, keď prebiehali verejné konzultácie o obchodných rokovaniach, a že v čase jeho uverejnenia neobsahovalo najnovšie informácie.

Ombudsmanka položila Komisii niekoľko otázok vrátane toho, ako zamýšľa použiť záverečnú správu a či sa dodržal štandardný postup posúdenia vplyvu na udržateľnosť.

Ombudsmanka takisto preskúmala spôsob, akým Komisia zabezpečuje, aby sa udržateľnosť plynárenských projektov posudzovala pred ich zaradením do zoznamu „projektov spoločného záujmu“ EÚ – projektov cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktoré majú pomôcť dosiahnuť ciele politiky EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy. Komisia uznala, že posúdenie udržateľnosti kandidátskych plynárenských projektov nebolo optimálne z dôvodu nedostatku údajov a neprimeraných metodík, a uviedla, že aktualizuje kritérium používané na posúdenie udržateľnosti projektov, ktoré sú kandidátmi na zaradenie do budúceho zoznamu projektov spoločného záujmu, ktorý sa vypracuje v roku 2021. Hoci ombudsmanka vyjadrila poľutovanie nad tým, že plynárenské projekty boli zaradené do predchádzajúcich zoznamov projektov spoločného záujmu bez toho, aby bola ich udržateľnosť riadne posúdená, privítala záväzok Komisie zabezpečiť, aby táto aktualizácia bola zavedená pred prijatím rozhodnutia o nasledujúcom zozname projektov spoločného záujmu.

European Ombudsman

We made three suggestions to @EU_Commission to improve approval process of ‘active substances’ in pesticides:

- Approve only for uses deemed safe by @EFSA_EU
- Explain decisions in clear language
- Further limit use of the ‘confirmatory data procedure’

https://europa.eu/!pg87PB

Pesticídy

Európskej komisii sme predložili tri návrhy s cieľom zlepšiť postup schvaľovania „účinných látok“ používaných v pesticídoch:

 • schvaľovať iba látky určené na použitie, ktoré úrad EFSA považuje za bezpečné,
 • vysvetliť rozhodnutia zrozumiteľným jazykom,
 • ďalej obmedziť používanie „postupu na základe potvrdzujúcich údajov“.

V júli ombudsmanka na základe sťažností jednej environmentálnej skupiny začala tri vyšetrovania týkajúce sa zverejňovania environmentálnych informácií Európskou investičnou bankou (EIB). Jedno vyšetrovanie sa týka toho, že EIB odmieta udeliť prístup verejnosti k zápisniciam zo zasadnutí, na ktorých jej predstavenstvo diskutovalo o financovaní projektu v oblasti biomasy. Ďalšie dve vyšetrovania sa týkajú toho, či EIB poskytuje dostatočné a včasné environmentálne informácie o projektoch, ktoré financuje či už priamo, alebo nepriamo.

V novembri ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie týkajúce sa spôsobu, akým Komisia schvaľuje „účinné látky“ používané v pesticídoch. Ombudsmanka preskúmala najmä postupy Komisie pri schvaľovaní účinných látok, v prípade ktorých Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – agentúra EÚ zodpovedná za vedecké posúdenie bezpečnosti – identifikoval kritické oblasti, ktoré vzbudzujú obavy, alebo neidentifikoval žiadne bezpečné použitie. Ombudsmanka takisto prehodnotila postupy Komisie pri schvaľovaní látok, pri ktorých sú potrebné dodatočné údaje potvrdzujúce ich bezpečnosť (ďalej len „postup na základe potvrdzujúcich údajov“). Ombudsmanka v súvislosti so svojím vyšetrovaním podrobne informovala Komisiu, prečo sa domnieva, že jej súčasné postupy vyvolávajú obavy. Toto vyšetrovanie uzavrela s tromi návrhmi pre Komisiu: aby schvaľovala látky len na základe použití, ktoré úrad EFSA potvrdil ako bezpečné; aby bol postup schvaľovania úplne transparentný a aby ďalej obmedzila uplatňovanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov.

Ombudsmanka v apríli potvrdila svoje zistenie nesprávneho úradného postupu týkajúce sa toho, že Rada nesúhlasila s návrhmi na zlepšenie transparentnosti rozhodovacieho procesu v súvislosti s prijímaním každoročných nariadení stanovujúcich rybolovné kvóty. Ombudsmanka však privítala osobitný krok Komisie zverejniť dokumenty týkajúce sa návrhov o rybolovných možnostiach pri ich predkladaní Rade.

2.5. Zodpovednosť v rámci rozhodovania

Ombudsmanka začala niekoľko vyšetrovaní zameraných na zlepšenie transparentnosti rozhodovania, najmä zo strany členských štátov v Rade. Jej hlavné vyšetrovanie v tejto oblasti viedlo k odporúčaniam na zvýšenie legislatívnej transparentnosti v Rade, ktoré Európsky parlament a mnohé národné parlamenty vo veľkej miere podporili. To v roku 2020 viedlo k niekoľkým malým, ale konkrétnym zlepšeniam: Rada súhlasila so začatím proaktívneho uverejňovania správ o pokroku v rokovaniach o návrhoch právnych predpisov, mandátu Rady na rokovania s Európskym parlamentom a harmonogramu zasadnutí trialógu. Tieto zmeny znamenajú pokrok v plnení jedného z kľúčových cieľov ombudsmanky, ktorým je zabezpečiť, aby občania vedeli, aké rozhodnutia v ich mene prijímajú vlády v Bruseli. Ombudsmanka naďalej nabáda Radu, aby pokračovala vo svojom úsilí o zvýšenie legislatívnej transparentnosti, a to najmä zaznamenávaním identity členských štátov pri vyjadrovaní stanovísk k návrhom právnych predpisov.

Mário Centeno

This week we have launched the #Eurogroup document register, making it easier to access available documents. This step completes the list of measures to increase #transparency that were agreed in last September’s EG, and were welcomed by @EUombudsman

Tento týždeň sme uviedli do prevádzky register dokumentov Euroskupiny, čím sme uľahčili prístup k dostupným dokumentom. Tento krok dopĺňa zoznam opatrení na zvýšenie transparentnosti, na ktorých sa dohodla Euroskupina na svojom septembrovom zasadnutí a ktoré európska ombudsmanka privítala.

V ďalšom vyšetrovaní s významnými dôsledkami pre zodpovedné rozhodovanie Komisia súhlasila, že vykoná opatrenia na posilnenie transparentnosti a užitočnosti svojej databázy tým, že poskytne podrobné údaje o plánovaných vnútroštátnych technických predpisoch členských štátov. Podľa smernice EÚ o transparentnosti jednotného trhu môže Komisia a členské štáty preskúmať vnútroštátne technické predpisy, ktoré majú iné členské štáty v úmysle zaviesť. Komisia prevádzkuje databázu, ktorá poskytuje prístup verejnosti k informáciám o návrhoch opatrení. Členské štáty však môžu požiadať, aby ich navrhované opatrenia zostali dôverné. Komisia uviedla, že na svojom webovom sídle plánuje podrobne vysvetliť, ako bude pristupovať k pripomienkam zainteresovaných strán. Komisia má takisto v úmysle vyzdvihnúť osvedčené postupy, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov, a prijme dôraznejšie opatrenia, ak existuje podozrenie, že členský štát zneužíva právo predkladať dôverné oznámenia.

Ombudsmanka v marci uzavrela vyšetrovanie týkajúce sa spôsobu, akým Komisia zabezpečuje, aby u vedeckých odborníkov, ktorí jej radia, nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Vyšetrovanie sa zakladalo na sťažnosti organizácie občianskej spoločnosti, ktorá vyjadrila obavy v súvislosti s nezávislosťou odborníkov, ktorí sa podieľali na správe o pesticídoch.

Vyšetrovanie sa všeobecnejšie zameriavalo na systémy, ktorými Komisia overuje nezávislosť odborníkov, ktorí sa podieľajú na jej „mechanizme vedeckého poradenstva“. Ombudsmanka dospela k záveru, že tieto systémy sú primerané, ale požiadala Komisiu, aby zabezpečila, že v budúcnosti budú všetky finančné záujmy zahrnuté do vyhlásení o záujmoch, ktoré predkladajú odborníci, a že všetky takéto vyhlásenia budú zverejnené.

2.6. Transparentnosť lobizmu

Výzva týkajúca sa „javu otáčavých dverí“, keď sa úradníci EÚ ujmú funkcií v súkromnom sektore alebo keď jednotlivci prichádzajú do inštitúcií EÚ zo súkromného sektora, predstavuje oblasť, na ktorú sa ombudsmanka osobitne zameriava. Jav otáčavých dverí môže v niektorých prípadoch poškodzovať samotné inštitúcie, a teda poškodzovať vnímanie EÚ zo strany verejnosti.

V januári ombudsmanka začala vyšetrovanie týkajúce sa rozhodnutia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktoré umožnilo jeho vtedajšiemu výkonnému riaditeľovi nastúpiť na miesto výkonného riaditeľa Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME), združenia zastupujúceho banky a iné finančné inštitúcie.

European Ombudsman

Our inquiry has found that @EBA_News should not have allowed its Executive Director to become CEO of a financial lobby association.

Press release: europa.eu/!rj86rV

EBA

Z nášho vyšetrovania vyplynulo, že Európsky orgán pre bankovníctvo nemal umožniť svojmu výkonnému riaditeľovi, aby sa ujal funkcie výkonného riaditeľa finančného lobistického združenia.

Emily O’Reilly: „Ak tento prechod nebol dostatočným dôvodom na využitie možnosti, ktorú poskytuje právo EÚ, podľa ktorého možno zakázať niekomu prechod do takejto funkcie, tak potom by na to nepostačoval žiadny prechod.“

Ombudsmanka dospela k záveru, že orgán EBA mal zakázať prechod na dané pracovné miesto a že zavedené opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov neboli dostatočné na riešenie súvisiacich rizík. Takisto dospela k záveru, že po tom, ako bol orgán EBA informovaný o plánovanom prechode, mal okamžite zrušiť výkonnému riaditeľovi prístup k dôverným informáciám.

Ombudsmanka odporučila, aby orgán EBA v budúcnosti: zakázal vedúcim pracovníkom zastávať určité funkcie po skončení ich funkčného obdobia; stanovil kritériá, na základe ktorých zakáže takéto presuny a zaviedol interné postupy, podľa ktorých sa zamestnancovi hneď, ako sa zistí, že prechádza na iné pracovné miesto, okamžite zrušil prístup k dôverným informáciám.

Orgán EBA v reakcii na odporúčania ombudsmanky uviedol, že má v úmysle zakázať vedúcim pracovníkom po ich odchode z pracovnej pozície zastávať určité funkcie. Schválil aj postup na posudzovanie povinností zamestnancov po skončení pracovného pomeru a politiku, podľa ktorej pozastaví prístup k dôverným informáciám zamestnancom, o ktorých je známe, že odchádzajú do súkromného sektora. Ombudsmanka privítala kroky, ktoré orgán EBA podnikol, a vyšetrovanie uzavrela.

Je takisto dôležité, aby inštitúcie monitorovali prechody v rámci javu otáčavých dverí na úrovni zamestnancov v inštitúciách EÚ, keďže úradníci majú prístup k informáciám o politikách, ktoré môžu byť užitočné pre súkromný sektor. V prípade jedného vyšetrovania sa novinár obrátil na ombudsmanku, pretože chcel získať verejný prístup k dokumentom týkajúcim sa podnikového podujatia, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci Komisie. Uviedol, že potrebuje dokumenty na preskúmanie toho, či bývalý vedúci oddelenia Komisie, ktorý sa ujal funkcie v nadnárodnej spoločnosti, konal v súlade so svojimi právnymi záväzkami nelobovať u bývalých kolegov. Hoci Komisia udelila prístup k častiam dokumentov požadovaných sťažovateľom, odmietla zverejniť meno bývalého vedúceho oddelenia. Ombudsmanka skonštatovala, že bývalý vedúci oddelenia Komisie musí po svojom prechode do súkromného sektora akceptovať určitý stupeň verejnej kontroly jeho profesionálnej činnosti, a preto odmietnutie Komisie zverejniť meno bývalého zamestnanca predstavuje nesprávny úradný postup.

Niektoré otázky sa týkajú rozsahu, v akom majú zástupcovia priemyslu alebo iné záujmové skupiny prístup k subjektom prijímajúcim rozhodnutia v Komisii, a spôsobu, akým je tento prístup zdokumentovaný. Jedno takéto vyšetrovanie sa týkalo novinára, ktorý sa zaujímal o dokumenty týkajúce sa prezentácie biofarmaceutickej spoločnosti počas stretnutia s predsedníčkou Komisie v marci 2020. V rámci vyšetrovania ombudsmanky sa skúma, či Komisia neposkytla dostatočne široký prístup k prezentácii zo stretnutia, neidentifikovala všetky dokumenty týkajúce sa tejto videokonferencie a neidentifikovala žiadne dokumenty týkajúce sa iných videokonferencií, ktoré sa konali v apríli 2020.

Ombudsmanka v júni 2020 úspešne ukončila vyšetrovanie týkajúce sa podnikového sponzorstva predsedníctiev Rady EÚ po tom, ako Rada súhlasila s vypracovaním usmernení pre členské štáty. Sťažovateľ, nemecká organizácia občianskej spoločnosti, sa obrátil na ombudsmanku v súvislosti s tým, že rumunské predsedníctvo Rady EÚ (v prvom polroku 2019) bolo sponzorované významnou spoločnosťou vyrábajúcou nealkoholické nápoje. Ombudsmanka sa zaoberala otázkou sponzorstva predsedníctiev vo všeobecnosti. Vo svojom odporúčaní uviedla, že vzhľadom na to, že predsedníctvo je súčasťou Rady, jeho činnosti môže široká európska verejnosť vnímať ako činnosti spojené s Radou a celkovo s EÚ. Ombudsmanka preto dospela k záveru, že sponzorstvo predsedníctiev prináša riziká poškodenia dobrej povesti, ktorým by sa Rada mala venovať. Okrem pozitívnej reakcie Rady niekoľko členských štátov (vrátane nemeckého predsedníctva v druhom polroku 2020 a budúcich predsedníctiev) uviedlo, že v súvislosti so svojimi predsedníctvami už nebudú prijímať sponzorstvo.

2.7. Prístup k dokumentom

Infografika: Reakcia EÚ na krízu COVID-19 – príklady opatrení prijatých EÚ.
Vývojový diagram, v ktorom sú uvedené kroky, ktoré je potrebné vykonať v rámci žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom EÚ.

Občania EÚ majú rozsiahle práva na prístup k dokumentom inštitúcií EÚ. Ombudsman slúži ako mechanizmus nápravy pre tých, ktorí majú ťažkosti so získaním prístupu k týmto dokumentom.

Výsledkom rôznych vyšetrovaní ombudsmanky v roku 2020 bolo udelenie prístupu k dokumentom, ktoré sú predmetom širšieho verejného záujmu. Ombudsmanka v novembri uzavrela vyšetrovanie po tom, ako Komisia súhlasila s poskytnutím informácií o rôznych nákladoch vo výške 8 320 EUR, ktoré vznikli počas oficiálnej návštevy vtedajšieho predsedu Európskej komisie v Buenos Aires pri účasti na samite G20. Komisia tiež súhlasila s proaktívnym zverejňovaním informácií o povahe takýchto rôznych nákladov v budúcnosti.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) súhlasil s poskytnutím informácií, ako sú údaje o lete, ceny leteniek a letová trieda, týkajúcich sa služobnej cesty delegácie EHSV do Šanghaja v Číne v júli 2019. Ombudsmanka na záver vyšetrovania vyzvala EHSV, aby zaviedol politiku proaktívnej transparentnosti týkajúcej sa cestovných nákladov jeho členov.

Ďalšie vyšetrovanie sa týkalo žiadosti novinára o prístup k preskúmaniam etických, právnych a sociálnych aspektov ponúk, ktoré Európska obranná agentúra dostala na vykonanie výskumných projektov v oblasti obrany. Ombudsmanka dospela k záveru, že agentúra EDA nemala zaujať taký reštriktívny prístup k preskúmaniu ponúk, ktoré získali financovanie z prostriedkov EÚ. Agentúra EDA súhlasila s tým, že úspešné návrhy by nemali mať rovnakú úroveň ochrany ako neúspešné návrhy a sťažovateľovi poskytla takmer neobmedzený prístup k príslušným dokumentom.

Ombudsmanka preskúmala odmietnutie Europolu (Agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva) poskytnúť prístup k rôznym dohodám, ktoré uzavrel s členskými štátmi s cieľom vytvoriť „spoločné vyšetrovacie tímy“ na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, a k dokumentom upravujúcim spoločnú styčnú osobitnú skupinu pre problematiku prevádzačstva. Ombudsmanka skonštatovala, že Europol oprávnene odmietol udeliť úplný prístup k väčšine dokumentov, mal by však udeliť čiastočný prístup k dokumentu s názvom „Spoločná styčná osobitná skupina pre problematiku prevádzačstva, návrh opisu postupu“, v ktorom sa opisuje činnosť osobitnej skupiny. Europol následne udelil čiastočný prístup k dokumentu s úpravami, ktoré ombudsmanka považovala za opodstatnené.

European Ombudsman

In response to our proposals to improve transparency, notably regarding public access to documents, @Europol has set out a number of steps it intends to take or has taken: europa.eu/!uB68KW

EUROPOL

V reakcii na naše návrhy na zlepšenie transparentnosti, najmä pokiaľ ide o prístup verejnosti k dokumentom, Europol uviedol niekoľko krokov, ktoré plánuje podniknúť alebo už podnikol.

Vyšetrovanie týkajúce sa Európskej rady nastolilo dôležité otázky v súvislosti s vedením záznamov týkajúcich sa textových správ a rýchlych správ. Sťažnosť sa týkala žiadosti o prístup verejnosti k textovým správam, ktoré v roku 2018 poslal z mobilného telefónu vtedajší predseda Európskej rady predstaviteľom štátov a predsedom vlád. Generálny sekretariát Rady uviedol, že nedisponuje žiadnymi textovými správami, ktoré by podľa pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom predstavovali „dokument“. Sťažovatelia tento argument spochybnili. Ombudsmanka nezistila nesprávny úradný postup, ale poznamenala, že inštitúcie EÚ by mali zvážiť, ako zabezpečiť primerané vedenie záznamov, keď sa rýchle správy a textové správy používajú aj na oznamovanie podstatných informácií.

V októbri ombudsmanka začala vyšetrovanie spôsobu, akým agentúra Frontex rieši žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom po tom, ako dostala dve sťažnosti týkajúce sa ťažkostí s internetovým portálom agentúry Frontex určeným na vybavovanie takýchto žiadostí. Pracovníci zaoberajúci sa prípadmi v úrade ombudsmana sa stretli so zástupcami agentúry Frontex, aby diskutovali o tom, ako je portál nastavený, ako funguje a prečo verejnosť nemôže predkladať žiadosti o prístup k dokumentom inými prostriedkami, napríklad e-mailom.

Ombudsmanka vykonala preskúmanie „zrýchleného konania“ určeného na riešenie sťažností týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ. Toto preskúmanie ukázalo, že uvedené sťažnosti sa v súčasnosti riešia oveľa rýchlejšie: v roku 2019 to bolo štyrikrát rýchlejšie než v roku 2014. Je to dôležité vzhľadom na to, že čas v nich často hrá dôležitú úlohu. V preskúmaní sa však identifikovali aj problémy s orientačným harmonogramom, ako aj dodržiavaním súladu s odporúčaniami ombudsmana zo strany inštitúcií. To nám pomôže optimalizovať postup a zlepšiť spôsob, akým sa prispôsobuje potenciálnym sťažovateľom.

3. 25 rokov činnosti európskeho ombudsmana

Posúvateľný príbeh
Posledná strana špeciálneho posúvateľného webového príbehu vytvoreného pri príležitosti 25. výročia činnosti úradu európskeho ombudsmana.

Úrad európskeho ombudsmana v roku 2020 oslávil 25. výročie svojho zriadenia. Úrad od svojho vzniku v roku 1995 vyriešil viac ako 57 000 sťažností, vykonal viac ako 7 300 vyšetrovaní a zvýšil normy v oblasti etiky a zodpovednosti v mnohých oblastiach a inštitúciách EÚ.

Digitálna konferencia pri príležitosti 25. výročia zriadenia úradu
Emily O’Reilly predsedala digitálnej konferencii organizovanej pri príležitosti 25. výročia činnosti úradu európskeho ombudsmana z Európskeho parlamentu v Štrasburgu, zatiaľ čo niektorí rečníci vystúpili so svojimi prejavmi v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.

V priebehu rokov rôzne inovácie pomohli zabezpečiť, aby si ombudsman naďalej udržal vplyv a zostal relevantný pre občanov. Patrí medzi ne vytvorenie Európskej siete ombudsmanov, poverenie určených pracovníkov zaoberajúcich sa prípadmi vykonávaním strategických vyšetrovaní a zavedenie zrýchleného postupu na prístup k dokumentom týkajúcim sa sťažností.

Hlavnými oblasťami práce ombudsmana je prístup k informáciám a dokumentom, zodpovednosť a zapojenie verejnosti do rozhodovania EÚ, problémy s verejným obstarávaním a udeľovaním grantov EÚ a dodržiavanie základných a procesných práv.

European Commission

For 25 years, the @EUombudsman has been working to ensure that citizens’ rights are respected – as enshrined in the #EUCharter of Fundamental Rights.

This is essential for maintaining public trust in the EU.

We are committed to working together ever more closely. #EO25Years

Konferencia pri príležitosti 25. výročia zriadenia úradu

Úrad európskeho ombudsmana sa už 25 rokov usiluje o to, aby sa dodržiavali práva občanov, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv EÚ.

Je to nevyhnutné na zachovanie dôvery verejnosti v EÚ.

Sme odhodlaní k ešte užšej spolupráci.

Riešenie jednotlivých sťažností je jadrom práce úradu. V posledných rokoch však ombudsmanka čoraz viac využíva svoju iniciatívnu právomoc na pomoc pri riešení systémových problémov v administratíve EÚ.

V dôsledku vyšetrovaní ombudsmanky sú obchodné rokovania EÚ transparentnejšie, zverejňujú sa výsledky klinického skúšania liekov hodnotených v EÚ, zaviedli sa mechanizmy na podávanie sťažností pre žiadateľov o azyl, ktorí sa domnievajú, že boli porušené ich základné práva, a posilnili sa etické pravidlá pre európskych komisárov.

Ombudsmanka sa zamerala aj na široké oblasti súvisiace s dobrou správou vecí verejných, ako je zlepšenie transparentnosti tvorby právnych predpisov a zabezpečenie riadneho vykonávania pravidiel týkajúcich sa javu otáčavých dverí.

Úrad ovplyvnil konanie administratívy EÚ tým, že zverejnil usmernenia týkajúce sa rôznych otázok, ako napríklad: riadna správna prax; používanie 24 úradných jazykov EÚ inštitúciami EÚ a spôsob, akým by mali úradníci EÚ spolupracovať so zástupcami záujmových skupín. Cena za dobrú správu vecí verejných, ktorá sa prvýkrát odovzdala v roku 2016, sa zameriava na projekty a opatrenia administratívy EÚ, ktoré sú skutočným prínosom pre verejnosť, a podporuje výmenu dobrých nápadov v rámci verejnej služby EÚ.

Úrad si pripomenul 25. výročie svojej činnosti v sociálnych médiách prostredníctvom osobitnej webovej stránky a letáku, v ktorom sa uvádzajú hlavné úspechy dosiahnuté od jeho zriadenia. Od októbra do novembra sa pred radnicou v Štrasburgu konala putovná výstava, ktorá predstavila najvýznamnejšie udalosti práce ombudsmana od roku 1995. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila primátorka Štrasburgu Jeanne Barseghian. Výstava potom virtuálne aj fyzicky putovala na ďalšie verejné priestranstvá v meste. Na osobitnej konferencii s názvom 25 rokov činnosti úradu európskeho ombudsmana sa stretli vysokopostavení rečníci, aby diskutovali o budúcnosti úradu. Ku širokej škále otázok, o ktorých sa diskutovalo, patrili výhody, ktoré prinieslo udelenie záväzných právomocí ombudsmanovi, pokiaľ ide o žiadosti o prístup k dokumentom, a úloha ombudsmana pri podpore národných ombudsmanov, ktorí sú v rámci svojho úsilia o dodržiavanie zásad právneho štátu vystavení tlaku.

Výstava pri príležitosti 25. výročia činnosti
Európska ombudsmanka s Jeanne Barseghian (vľavo), starostkou Štrasburgu, a Juliou Dumay (vpravo), viceprimátorkou pre európske vzťahy a inštitúcie EÚ, počas slávnostného otvorenia výstavy pri príležitosti 25. výročia činnosti pred radnicou v Štrasburgu (s dodržaním sociálneho odstupu).

4. V ústrety roku 2024

V roku 2020 úrad vypracoval novú stratégiu s názvom V ústrety roku 2024, v ktorej sa stanovujú ciele a priority na toto funkčné obdobie. Vychádza z úspešnej stratégie s názvom V ústrety roku 2019 z predchádzajúceho funkčného obdobia, ktorá bola zameraná na zvýšenie vplyvu, viditeľnosti a významu úradu.

V stratégii sa opisuje poslanie ombudsmana pri podpore európskeho občianstva v spolupráci s inštitúciami EÚ s cieľom vytvoriť transparentnejšiu, etickejšiu a účinnejšiu správu. Poukazuje na meniaci sa kontext, v ktorom úrad pôsobí, a na to, ako zmenil vnímanie toho, čo predstavuje dobrú správu vecí verejných.

Poukazuje na hlavné politické otázky, ktorým EÚ čelí, ako je zmena klímy, migračná kríza a problémy v oblasti právneho štátu v rámci EÚ, pričom zdôrazňuje význam zachovania vysokých etických noriem v inštitúciách EÚ, aby verejnosť dôverovala rozhodnutiam a zákonom, ktoré budú prijaté v nadchádzajúcich rokoch.

Stratégia má štyri ciele:

 • zabezpečiť trvalý pozitívny vplyv na správu EÚ – medzi priority patrí vývoj systematickejších a vecnejších opatrení nadväzujúcich na prácu ombudsmana, ako aj posilňovanie spolupráce a dialógu s inštitúciami EÚ,
 • Zachovať relevantnosť činnosti ombudsmana pre reálny život – medzi priority patrí identifikácia systémových trendov vo verejnej správe, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj posúdenie ich vplyvu na európsku demokraciu,
 • zvýšiť informovanosť občanov o činnosti ombudsmana – medzi priority patrí vývoj participatívneho prístupu spolu so zainteresovanými stranami a ďalšími stranami ovplyvňujúcimi verejnú mienku, ako sú organizácie občianskej spoločnosti, médiá, podniky a iné organizácie,
 • ďalej zvýšiť efektívnosť práce ombudsmana – medzi priority patrí pružné a prispôsobivé štruktúrovanie úradu, pracovných postupov a osvety.

Konkrétne činnosti na dosiahnutie týchto cieľov sa každoročne plánujú a vyhodnocujú.

European Ombudsman

We just published our strategy ‘Towards 2024’!

Our core objectives:
- achieve lasting impact on the EU administration
- ensure real-life relevance to citizens
- increase citizens’ awareness of our work
- keep improving our efficiency

europa.eu/!Hc33bu

Stratégia

Práve sme uverejnili našu stratégiu s názvom V ústrety roku 2024!

Naše hlavné ciele:

 • dosiahnuť trvalý vplyv na administratívu EÚ,
 • zabezpečiť relevantnosť pre reálny život občanov Európskej únie,
 • zvýšiť informovanosť občanov o našej činnosti,
 • naďalej zlepšovať našu efektívnosť.

5. Sťažnosti a vyšetrovania: ako pomáhame verejnosti

Úrad európskeho ombudsmana pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktoré čelia problémom s administratívou EÚ, tým, že sa zaoberá sťažnosťami, ktoré predkladajú, ale aj proaktívnym skúmaním širších systémových problémov s inštitúciami EÚ.

S cieľom zjednodušiť spôsob, akým úrad rieši sťažnosti a vykonáva vyšetrovania, sa v roku 2020 zefektívnili činnosti ombudsmana týkajúce sa vybavovania prípadov, a to najmä vytvorením jedného riaditeľstva pre vyšetrovanie. Toto riaditeľstvo združuje všetkých zamestnancov, ktorí sa zaoberajú sťažnosťami v rámci mandátu ombudsmana, čo prispelo k ďalšiemu zlepšeniu konzistentnosti a efektívnosti vyšetrovaní ombudsmana.

Napriek pandémii nedošlo k žiadnemu poklesu v hlavnej činnosti európskeho ombudsmana. Vďaka zavedeniu online systému na podávanie sťažností úradu ombudsmana sťažovatelia nezaznamenali žiadne narušenie schopnosti úradu poskytovať im pomoc.

S cieľom uľahčiť verejnosti sledovanie vyšetrovaní ombudsmanky a zabezpečiť ešte väčšiu transparentnosť sa poskytovanie informácií o vyšetrovaniach na webovom sídle úradu ombudsmana v roku 2020 zlepšilo a reštrukturalizovalo. Zmeny zahŕňajú hlavnú „stránku prípadu“ pre každé vyšetrovanie, z ktorej možno získať prístup ku všetkým relevantným dokumentom. Mnohé z týchto stránok v súčasnosti obsahujú aj krátky opisný prehľad vyšetrovania a najnovšieho vývoja.

Rôznorodý tím pracovníkov zaoberajúcich sa prípadmi a webové sídlo odrážajú záväzok ombudsmanky komunikovať s tými, ktorí hľadajú, pomoc vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Webové sídlo sa v roku 2020 ďalej zdokonalilo s cieľom splniť vysoké normy v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hoci ombudsmanka nie je vždy schopná vyšetriť všetky prijaté sťažnosti, úrad sa napriek tomu snaží pomôcť všetkým, ktorí hľadajú pomoc, napríklad poskytovaním poradenstva o iných možnostiach nápravy.

5.1. Typ a zdroj sťažností

5.1.1. Prehľad sťažností a strategických vyšetrovaní

Ombudsmanka môže začať vyšetrovanie len v súvislosti so sťažnosťami, ktoré patria do jej oblasti pôsobnosti a spĺňajú požadované „kritériá prípustnosti“, ako je predchádzajúca snaha o vyriešenie záležitosti priamo s dotknutou inštitúciou. Úrad ombudsmana sa však snaží pomáhať všetkým, ktorí podajú sťažnosť. Nová štruktúra úradu viedla k ďalšiemu zlepšeniu spôsobu, akým ombudsmanka rieši sťažnosti, a k ďalšiemu skráteniu času potrebného na ukončenie vyšetrovaní.

Témy práce úradu vychádzajú z mandátu ombudsmana a prijatých sťažností, keďže tieto predstavujú väčšinu prípadov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch je transparentnosť stále hlavnou témou sťažností, čo sa odráža aj v strategickej práci úradu.

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2020
Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2020

Okrem kľúčovej práce ombudsmanky v oblasti sťažností úrad ombudsmana vykonáva v spolupráci s inštitúciami EÚ širšie strategické vyšetrovania a iniciatívy týkajúce sa systémových problémov. V roku 2020 to zahŕňalo rad vyšetrovaní a iniciatív týkajúcich sa reakcie rôznych inštitúcií a agentúr EÚ v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19.

Témy strategickej činnosti v roku 2020
Témy strategickej činnosti v roku 2020
Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2020
Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2020

5.1.2. Sťažnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti ombudsmana

V roku 2020 európska ombudsmanka spracovala vyše 1 400 sťažností, na ktoré sa jej mandát nevzťahuje hlavne preto, že sa netýkali práce administratívy EÚ. Najväčší počet takýchto sťažností prišiel zo Španielska, z Poľska a Nemecka.

Sťažnosti, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti, sa týkali predovšetkým problémov, s ktorými sa občania stretli v súvislosti s národnými, regionálnymi alebo miestnymi verejnými orgánmi, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými súdmi (napr. Európskym súdom pre ľudské práva) a so súkromnými subjektmi (vrátane leteckých spoločností, bánk alebo online podnikov a platforiem). Občania sa sťažovali najmä na otázky súvisiace so súdnymi konaniami, zdravotnou starostlivosťou, ochranou spotrebiteľa, zamestnaním a rovnakým zaobchádzaním.

Ombudsmanke boli doručené aj rôzne sťažnosti nespadajúce do jej oblasti pôsobnosti, ktoré súvisia s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. Išlo napríklad o otázky zdravotnej starostlivosti, cestovania, zamestnania a vzdelania v spojitosti s opatreniami, ktoré vnútroštátne orgány zaviedli v reakcii na pandémiu.

Iné sťažnosti, ktoré nepatria do jej oblasti pôsobnosti, sa týkali inštitúcií EÚ, ale súviseli s politickou alebo legislatívnou činnosťou.

Ombudsmanka odpovedala všetkým ľuďom, ktorí hľadajú pomoc, v jazyku ich sťažnosti. Vysvetlila oblasť pôsobnosti ombudsmana a v rámci možností poradila, aby sa sťažovatelia obrátili na iné orgány, ktoré by im mohli pomôcť. Išlo najmä o národné a regionálne inštitúcie ombudsmana, Komisiu, Parlament a iné organizácie a vnútroštátne inštitúcie. Ombudsmanka so súhlasom sťažovateľa takisto postúpila sťažnosti členom Európskej siete ombudsmanov (ENO).

Sťažovateľom, ktorí boli nespokojní s konkrétnymi právnymi predpismi EÚ, ombudsmanka zvyčajne odporučila, aby sa obrátili na Výbor pre petície Európskeho parlamentu. Sťažovateľom, ktorí nastolili otázky súvisiace s vykonávaním právnych predpisov EÚ, odporučila, aby sa obrátili na vnútroštátnych alebo regionálnych ombudsmanov alebo na siete EÚ, ako je SOLVIT. Ombudsmanka sťažovateľov prípadne informovala o možnosti podať Komisii sťažnosť vo veci porušenia právnych predpisov.

Počet sťažností v rokoch 2016 – 2020
Počet sťažností v rokoch 2016 – 2020

5.2. Na koho?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2020 sa týkali týchto inštitúcií
Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2020 sa týkali týchto inštitúcií

5.3. V akej veci?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2020 uzavrela
Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2020 uzavrela

5.4. Dosiahnuté výsledky

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2020
Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2020
Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2020
Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2020
Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila
Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila

5.5. Vplyv a dosiahnuté výsledky

Jedným z hlavných cieľov európskej ombudsmanky je svojimi vyšetrovaniami a inou činnosťou dosiahnuť hmatateľné zlepšenia pre sťažovateľov a verejnosť pri kontakte s administratívou EÚ. Pokiaľ ide o spôsob, akým inštitúcie reagovali na návrhy ombudsmanky, možno to čiastočne merať štatistikami. Čisto štatistický prístup však nezachytáva širší vplyv vyšetrovaní ombudsmanky. Ombudsmanka sa vo svojej výročnej správe s názvom Putting it Right?, ktorá sa zaoberá vplyvom činnosti v predchádzajúcom roku, v tomto roku (2019) prvýkrát pokúsila zachytiť tento širší vplyv.

5.5.1. Širší vplyv

Tento vplyv zahŕňa vyšetrovania, v ktorých bol pozitívny výsledok zjavný až po ukončení vyšetrovania. Niektoré návrhy ombudsmanky sú ďalekosiahle, vyžadujú si značné úsilie a môžu viesť k reforme postupov a praktík, ktoré sa uplatňujú už desaťročia. V iných prípadoch môže pokračujúca externá dynamika po ukončení vyšetrovania viesť v neskoršom štádiu k zmenám, hoci inštitúcia mohla počas prebiehajúceho vyšetrovania reagovať na návrh odmietavo.

Konkrétnym príkladom je vyšetrovanie ombudsmanky týkajúce sa postupu vymenovania generálneho tajomníka Európskej komisie, najvyššieho úradníka EÚ. Ombudsmanka požiadala Komisiu, aby zaviedla osobitný postup vymenovania svojho generálneho tajomníka. Komisia vo svojej odpovedi ombudsmanke odmietla jej odporúčanie a pôvodne odmietla vykonať aj akékoľvek zmeny. Následne koncom roka 2019 však Komisia postupovala podľa odporúčania ombudsmanky a iniciovala osobitný postup vymenovania generálneho tajomníka, ktorý zahŕňal oznámenie o voľnom pracovnom mieste a vhodne vymedzený harmonogram. Nová generálna tajomníčka bola vybratá v januári 2020 na základe transparentného a spravodlivého postupu.

Ďalší príklad sa týka „javu otáčavých dverí“ v Komisii. V roku 2018 ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie týkajúce sa spôsobu, akým Komisia pristupovala k zamestnaniu bývalého predsedu Komisie po skončení jeho mandátu, a úlohy jej „etického výboru“ v tejto veci. Komisia zamietla dve odporúčania a štyri z piatich návrhov ombudsmanky. V roku 2019 však v rámci následného vyšetrovania spôsobu, akým Komisia riadi situácie „javu otáčavých dverí“, ombudsmanka predložila 25 návrhov na zabezpečenie systematickejšieho a účinnejšieho prístupu k zaobchádzaniu s bývalými zamestnancami, ktorí prechádzajú do súkromného sektora, alebo s osobami, ktoré prechádzajú zo súkromného sektora do Komisie. V reakcii na to Komisia prisľúbila, že zavedie takmer všetky návrhy ombudsmanky v súvislosti so spôsobom, akým vykonáva svoje pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí. Patrilo medzi ne aj požiadanie osoby prechádzajúcej do súkromného sektora o poskytnutie podrobnejších informácií o organizácii, do ktorej prechádza, ako aj podrobnejších informácií o povahe jej nového zamestnania.

5.5.2. Miera vyhovenia

Ombudsmanka vo svojej výročnej správe s názvom Putting it Right? zaznamenala aj štatistickú „mieru vyhovenia“ za rok 2019, z ktorej vyplynulo, že inštitúcie EÚ reagovali na návrhy ombudsmanky pozitívne (riešenia, odporúčania a návrhy) v 79 % prípadov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zlepšenie a vytvára to pozitívny obraz o inštitúciách EÚ, ktoré sa usilovali napraviť to, čo urobili nesprávne, a vo všeobecnosti zlepšiť svoje administratívne postupy.

Celkovo inštitúcie EÚ reagovali pozitívne na 93 zo 118 návrhov, ktoré ombudsmanka predložila, aby napravili alebo zlepšili svoje administratívne postupy. Zo 17 inštitúcií, ktorým ombudsmanka predložila návrhy, desať v plnej miere vyhovelo všetkým riešeniam, návrhom a odporúčaniam.

6. Komunikácia a spolupráca

6.1. Komunikácia

Používanie úradných jazykov EÚ
Úrad európskeho ombudsmana spustil v lete kampaň s desiatimi odporúčaniami týkajúcimi sa používania 24 úradných jazykov EÚ.

Digitálna komunikácia úradu ombudsmana sa v roku 2020 naďalej vyvíjala a zlepšovala, pričom webové sídlo sa premenilo na dynamickejšie centrum obsahu o činnosti ombudsmana. Na webovom sídle pribudla sekcia Aktualityobsahujúca ľahko čitateľné tlačové články, ktoré sa venujú vývoju významných vyšetrovaní alebo skúmajú iné aspekty činnosti úradu ombudsmana. S cieľom uľahčiť sledovanie vyšetrovaní úradu ombudsmana teraz existuje pre každé vyšetrovanie „hlavná stránka“, pričom mnohé obsahujú aj krátky text, v ktorom sa vysvetľuje vyšetrovanie a najnovší vývoj. Spustila sa aj nová osobitná sekcia o prístupe verejnosti k dokumentom.

Okrem pravidelného pridávania obsahu na webovom sídle začal úrad ombudsmana používať aj iné interaktívne formáty zverejňovania na internete, aby bola naša práca zaujímavejšia a prístupnejšia pre širšie publikum.

Pri príležitosti 25. výročia činnosti úradu ombudsmana bol vytvorený dynamický, posúvateľný webový príbeh o európskom ombudsmanovi. Ide o formát, ktorý by úrad ombudsmana v budúcnosti chcel rozvíjať.

Úrad ombudsmana pokračoval v rozširovaní využívania sociálnych médií na poskytovanie informácií jasným a pútavým spôsobom o tom, čomu sa úrad venuje a komu pomáha, ako aj na poskytovanie aktuálnych informácií a názorov na najnovší vývoj vyšetrovaní. Najmä na Twitteri začal úrad ombudsmana využívať inovatívnejšie spôsoby, ako vysvetliť činnosť úradu, a to aj využívaním vlákien. Takisto sa zvýšila prítomnosť úradu ombudsmana na našich hlavných platformách – Twitter, LinkedIn a Instagram. Medzi najvýznamnejšie udalosti roka patrili aktivity súvisiace s 25. výročím činnosti úradu ombudsmana, ktoré bolo možné sledovať prostredníctvom hashtagu #EO25years.

V súvislosti s prácou úradu ombudsmana týkajúcou sa reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 úrad takisto poskytol stručnú infografiku a súvisiacu tlačovú správu, v ktorých zhrnul úlohy a zodpovednosti rôznych inštitúcií a agentúr EÚ. Úrad takisto uskutočnil kampaň na propagáciu usmernení ombudsmana pre administratívu EÚ o používaní úradných jazykov EÚ pri komunikácii s verejnosťou.

V roku 2020 bol najrýchlejšie rastúcim kanálom Instagram. Rady publika sa v priebehu roka rozšírili o 71 % (1 068 nových sledovateľov). Pokiaľ ide o LinkedIn, počet sledovateľov sa zvýšil o 34 % (+ 1 237), zatiaľ čo na Twitteri, kde má úrad ombudsmana najväčšie publikum, dosiahol v decembri 2020 počet sledovateľov 29 200, čo predstavuje nárast o 11 % (+ 2 870).

Hlavnou komunikačnou udalosťou roka bola výročná konferencia, ktorá bola príležitosťou pripomenúť si 25. výročie činnosti úradu európskeho ombudsmana. Úrad ombudsmana pristúpil k inovačným riešeniam, aby ponúkol kvalitné online podujatie pre viac ako 240 účastníkov. Konferencia sa uskutočnila prostredníctvom platformy Interactio s využitím tlmočníckych služieb Európskeho parlamentu na zabezpečenie tlmočenia v reálnom čase. Úrad ombudsmana využil aj online platformu Slido pre virtuálne podujatia, čím sa účastníkom umožnilo klásť otázky a zúčastňovať sa na prieskumoch v reálnom čase. Vďaka tomu bola konferencia aj napriek výzvam, ktoré prináša jej virtuálna forma, skutočne interaktívna.

Sekcia Aktuality
Sekcia Aktuality poskytuje rýchly prístup k rôznym hlavným udalostiam činnosti inštitúcie.

6.2. Vzťahy s inštitúciami EÚ

6.2.1. Európsky parlament

Po svojom opätovnom zvolení na konci roka 2019 pokračovala európska ombudsmanka Emily O’Reilly v upevňovaní silných väzieb medzi jej úradom a Európskym parlamentom, ktorý je pre úrad hlavným partnerom. V roku 2020 ombudsmanka vystúpila na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu a napriek ťažkostiam, ktoré spôsobuje pandémia COVID-19, naďalej usporadúvala pravidelné videostretnutia s poslancami Európskeho parlamentu zo všetkých strán politického spektra. Ombudsmanka bola pozvaná, aby vystúpila na viacerých zasadnutiach rôznych výborov Parlamentu, ako aj na seminároch týkajúcich sa činnosti úradu. Vzhľadom na pandémiu bola výročná správa ombudsmana postúpená predsedovi Európskeho parlamentu e-mailom 5. mája 2020.

6.2.2. Výbor pre petície

Ombudsmanka a Výbor pre petície Európskeho parlamentu spolupracujú pri riešení obáv európskych občanov ohľadne zodpovednosti inštitúcií EÚ. V roku 2020 sa ďalej posilnil vzťah medzi Výborom pre petície a ombudsmankou. Ombudsmanka sa zúčastnila na rôznych schôdzach výborov, pričom medzi úradom ombudsmana a výborom prebiehala nepretržitá komunikácia. Výbor sa vo viacerých uzneseniach odvolával na prácu ombudsmanky, najmä pokiaľ ide o práva osôb so zdravotným postihnutím počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. V súvislosti s 25. výročím činnosti úradu európskeho ombudsmana Emily O’Reillyovú potešili blahoželania a poďakovania za jej prácu od viacerých poslancov Európskeho parlamentu, a najmä predsedníčky Výboru pre petície, ktorá sa zúčastnila aj na konferencii organizovanej pri príležitosti tohto výročia.

Dolors Montserrat
Dolors Montserrat, predsedníčka Výboru pre petície, vystúpila s prejavom na digitálnej konferencii pri príležitosti 25. výročia.

6.2.3. European Commission

Európska komisia je výkonnou zložkou EÚ a má najväčší administratívny aparát spomedzi všetkých orgánov EÚ. Je prirodzené, že najväčší podiel sťažností adresovaných ombudsmanke sa týka práce Komisie. Pracovný vzťah medzi Komisiou a ombudsmankou bol v roku 2020 opäť veľmi konštruktívny a podpredseda Maroš Šefčovič bol hlavným rečníkom na konferencii pri príležitosti 25. výročia. Úzke kontakty sa udržiavali aj na úrovni útvarov, aby sa zabezpečilo účinné riešenie obáv sťažovateľov.

Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, bol hlavným rečníkom na digitálnej konferencii pri príležitosti 25. výročia zriadenia úradu.

6.2.4. Iné inštitúcie, agentúry a organizácie

Je dôležité, aby ombudsmanka udržiavala plodné vzťahy aj s ostatnými inštitúciami, agentúrami, orgánmi a úradmi. V roku 2020 bola ombudsmanka v kontakte s vedúcimi predstaviteľmi Európskej investičnej banky, Európskeho dvora audítorov a Európskej agentúry pre lieky. Vzťahy s rôznymi časťami administratívy EÚ sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie ombudsmanky s názvom V ústrety roku 2024. Dlhodobý a pozitívny vplyv na administratívu EÚ možno dosiahnuť len úzkou spoluprácou.

6.2.5. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Ombudsmanka ako členka rámca EÚ chráni, podporuje a monitoruje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) administratívou EÚ. V roku 2020 bola ombudsmanka predsedníčkou rámca EÚ.

Ombudsmanka spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia, Európskym parlamentom a Agentúrou EÚ pre základné práva zaslala Európskej komisii spoločný list, v ktorom predstavila názory rámca EÚ na to, čo by mala obsahovať ambicióznejšia a komplexnejšia európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 2020. Na tento účel sa v júli 2020 uskutočnilo stretnutie rámca EÚ s komisárkou pre rovnosť Helenou Dalli s cieľom pokračovať v dialógu o nadchádzajúcej európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia. Európska ombudsmanka Emily O’Reilly vystúpila aj na seminári o stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorý zorganizoval Výbor pre petície Európskeho parlamentu.

V júni 2020 ombudsmanka uviedla strategickú iniciatívu zameranú na to, ako Komisia vyhovuje osobitným potrebám zamestnancov so zdravotným postihnutím v kontexte núdzovej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19. Ombudsmanka adresovala Komisii list s radom otázok týkajúcich sa problémov, ako sú opatrenia zavedené pre prácu na diaľku a zdravotné poistenie, ako aj ponaučenia, z ktorých by si Komisia mohla zobrať príklad pri širšej interakcii s verejnosťou so zdravotným postihnutím. Ombudsmanka v súčasnosti posudzuje odpoveď Komisie po tom, ako požiadala organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím o vyjadrenie.

Ombudsmanka vyšetrovala sťažnosť týkajúcu sa využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na výstavbu zariadení ústavnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím v Maďarsku a Portugalsku. Sťažovateľ sa domnieval, že Komisia mala v súvislosti s týmito projektmi prijať opatrenia, pretože sú v rozpore s povinnosťami EÚ zabezpečiť, aby sa osobám so zdravotným postihnutím dostalo podpory pre život v komunitnom prostredí. Po dôkladnom preskúmaní opatrení, ktoré prijala Komisia, ombudsmanka vyšetrovanie uzavrela s návrhmi na zlepšenie a túto dôležitú vec bude naďalej monitorovať.

European Ombudsman

Today is the International Day of Persons with Disabilities #IDPD2020

The Ombudsman is committed to protecting, promoting, and monitoring the EU administration’s implementation of the @UN Convention on Rights of Persons with Disabilities #UNCRPD

europa.eu/!UQ76uR

Deň osôb so zdravotným postihnutím

Dnes je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Európska ombudsmanka je odhodlaná chrániť, podporovať a monitorovať vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany administratívy EÚ.

Emily O’Reilly: „Zdravie demokracie sa dá merať rozsahom, v akom umožňuje aj tým najzraniteľnejším zúčastňovať sa v čo najväčšej možnej miere na každej súčasti života tejto demokracie.“

V tej istej oblasti Komisia kladne reagovala na návrhy ombudsmanky v jej vyšetrovaní týkajúcom sa spôsobu, akým riešila obvinenia z porušovania ľudských práv v zariadení sociálnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím. V nadväznosti na návrh ombudsmanky Komisia uviedla, že finančné prostriedky EÚ by sa v čo najväčšej možnej miere nemali využívať na zachovanie inštitúcií a mali by sa namiesto toho použiť na podporu deinštitucionalizácie.

Ombudsmanka sa takisto zaoberala sťažnosťou týkajúcou sa oneskorení v rámci platného postupu na opätovné začlenenie zamestnanca so zdravotným postihnutím. Ombudsmanka prípad uzavrela po tom, ako Komisia uviedla, že opätovne aktivovala postup na opätovné začlenenie sťažovateľa.

6.3. Európska sieť ombudsmanov

Dôsledky pandémie jasne ovplyvnili pracovné metódy a postupy mnohých verejných orgánov a nadnárodných subjektov. To prirodzene platilo aj v prípade Európskej siete ombudsmanov (ENO), neformálnej siete, ktorú tvorí 96 úradov v 36 európskych krajinách a zahŕňa aj Výbor pre petície Európskeho parlamentu.

Európska ombudsmanka Emily O’Reilly bola v priamom kontakte s členmi Európskej siete ombudsmanov od počiatočného štádia krízy, aby zistila, ako by sieť mohla čo najlepšie svojim členom pomáhať. V nadväznosti na to európska ombudsmanka 12. mája 2020 zorganizovala a usporiadala webinár o dôsledkoch pandémie COVID-19 pre ombudsmanov. Na tomto webinári sa stretli ombudsmani alebo zástupcovia s rovnocennými právomocami z 33 členských organizácií, aby si vymenili skúsenosti a podporili osvedčené postupy v reakcii na krízu.

Výročná konferencia, ktorá je obvyklou hlavnou udalosťou roka Európskej siete ombudsmanov, sa uskutočnila aj v digitálnej podobe. Dňa 26. októbra (v ten istý deň ako konferencia pri príležitosti 25. výročia činnosti úradu ombudsmana) sa na konferenciu siete virtuálne pripojilo 106 účastníkov z celej Európy. Okrem výročia a diskusie o budúcnosti úradu európskeho ombudsmana sa na konferencii siete prebrala aj budúca spolupráca v nadchádzajúcom funkčnom období a možné témy a spôsoby budúcich paralelných vyšetrovaní. Konferencia, na ktorej ako hlavný rečník vystúpil komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, bola ďalšou príležitosťou na diskusiu o kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 a predvídanie toho, ako to ovplyvní činnosť ombudsmanov v nadchádzajúcich rokoch.

European Ombudsman

We now start the European Network of Ombudsman annual conference, discussing the impact of COVID-19 on its members, future parallel inquiries and #ENOnetwork cooperation: europa.eu/!tj97tX #EO25Years

Európska sieť ombudsmanov

Začíname výročnú konferenciu Európskej siete ombudsmanov, na ktorej sa diskutuje o vplyve pandémie COVID-19 na jej členov, budúce paralelné vyšetrovania a spoluprácu v rámci európskej siete ombudsmanov. Oslavujeme aj 25. výročie činnosti úradu európskeho ombudsmana.

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2020 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány
Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2020 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

7. Zdroje

7.1. Rozpočet

Rozpočet ombudsmana je samostatnou kapitolou v rozpočte EÚ. Je rozdelený do troch hláv. Hlava 1 pokrýva mzdy, príspevky a iné výdavky súvisiace so zamestnancami. Hlava 2 pokrýva výdavky na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky. Hlava 3 obsahuje výdavky, ktoré vyplývajú zo všeobecných činností, ktoré inštitúcia vykonáva. Rozpočtové prostriedky v roku 2020 predstavovali 12 348 231 EUR.

V záujme zabezpečenia efektívneho hospodárenia so zdrojmi interný audítor úradu ombudsmana pravidelne kontroluje systémy vnútornej kontroly a finančné operácie, ktoré úrad vykonáva. Rovnako ako v prípade ostatných inštitúcií EÚ Európsky dvor audítorov vykonáva audity aj u ombudsmanky.

7.2. Využívanie zdrojov

Ombudsman každý rok prijíma ročný plán riadenia, v ktorom sú stanovené konkrétne kroky, ktoré má úrad uskutočniť na účely plnenia cieľov a priorít päťročnej stratégie ombudsmana s názvom V ústrety roku 2019. Ročný plán riadenia na rok 2020 je šiestym plánom založeným na tejto stratégii. V decembri 2020 ombudsmanka prijala novú stratégiu s názvom V ústrety roku 2024.

Úrad ombudsmana má vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí ovládajú viaceré jazyky. Vďaka tomu môže úrad riešiť sťažnosti v 24 úradných jazykoch EÚ a prispievať k zvyšovaniu informovanosti o práci ombudsmana v rámci celej EÚ. V marci 2020 sa úrad ombudsmana v reakcii na pandémiu COVID-19 rýchlo stal účinným digitálnym pracoviskom bez toho, aby sa prerušila hlavná činnosť spočívajúca vo vybavovaní sťažností. V roku 2020 bolo v pláne pracovných miest ombudsmana uvedených 69 pracovných miest. Okrem toho pracovalo v úrade v priemere osem zmluvných zamestnancov, pričom v priebehu roka získalo pracovné skúsenosti 13 stážistov.

V septembri 2020 bola Rosita Hickey, ktorá pracuje v úrade ombudsmana od roku 2001, na základe otvoreného výberového konania vymenovaná za riaditeľku pre vyšetrovanie.

Podrobné informácie o štruktúre úradu ombudsmana a úlohách jednotlivých oddelení sú k dispozícii na webovom sídle úradu ombudsmana.

Rosita Hickey
Rosita Hickey bola v roku 2020 vymenovaná za riaditeľku pre vyšetrovanie.

Ako kontaktovať Úrad európskeho ombudsmana

Telefonicky

+ 33 (0)3 88 17 23 13

E-mailom

eo@ombudsman.europa.eu

Online
Naše kancelárie
Náš úrad
Štrasburg
Poštová adresa

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Adresa pre návštevníkov

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Brusel
Poštová adresa

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Adresa pre návštevníkov

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Na všetky fotografie a obrázky sa vzťahujú autorské práva © Európska únia okrem úvodnej fotografie (© erikreis/iStock). Reprodukcia na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

HTML ISBN 978-92-9483-239-9 ISSN 1830-6942 doi:10.2869/286405 QK-AA-21-001-SK-Q