Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Jaarverslag 2020

Inleiding

Emily O’Reilly, Europese ombudsvrouw
Emily O’Reilly, Europese ombudsvrouw.

2020 was voor veel mensen over de hele wereld een tragisch jaar: velen hebben familie of vrienden verloren door de COVID-19-pandemie, en veel anderen zijn ernstig ziek geweest of zijn dat nog steeds. Ook maakte dit jaar nog eens extra duidelijk hoe belangrijk het is dat we overheidsinstellingen hebben waarin we vertrouwen kunnen stellen als het gaat om competentie en verantwoording. De pandemie heeft de levens van mensen overhoop gegooid en voor enorme druk gezorgd op onze zorgstelsels, samenlevingen en economieën. Op EU-niveau moesten er snel besluiten worden genomen over EU-financiering, over de inkoop van producten en diensten om de pandemie te bestrijden, en over welk beleid prioriteit moest krijgen.

Juist in moeilijke tijden moeten de hoogste normen van goed bestuur worden gehanteerd om het volk gerust te stellen en ervan te verzekeren dat de genomen maatregelen de juiste zijn en dat deze goed zullen worden uitgevoerd.

Als Europese Ombudsman is het onze taak om bij te dragen aan dat proces. Daarom hebben we de Europese Commissie er in april aan herinnerd dat alle besluiten in verband met de pandemie zo transparant mogelijk moeten worden genomen. Hier hebben we in juli een vervolg aan gegeven via verzoeken tot verzameling van informatie aan het Europees Geneesmiddelenbureau, de Europese Investeringsbank en de Commissie, en via twee onderzoeken met betrekking tot de Raad van de Europese Unie en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Het doel is ervoor te zorgen dat alle besluitvorming ten aanzien van de pandemie – of het nu gaat om de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen of de keuze welke projecten er worden gefinancierd – helder, toegankelijk en onderbouwd is. Omdat mijn Bureau wilde voorkomen dat de behandeling van zaken stil kwam te liggen, heeft het voor een snelle transitie naar een digitale werkomgeving gezorgd. Het aantal behandelde nieuwe klachten was vergelijkbaar met 2019.

Dit jaar vonden daarnaast twee onderzoeken plaats met zeer relevante conclusies voor het hele EU-bestuur. In één geval ontdekten we wanbeheer in de wijze waarop de Europese Bankautoriteit was omgegaan met een overstap van haar uitvoerend directeur naar een lobbygroep in de financiële sector. De EBA heeft onze aanbeveling aanvaard en opgevolgd. In een zaak in verband met duurzame financiën ontdekten we dat de betreffende EU-wetgeving te vaag is om belangenconflicten adequaat te kunnen beoordelen in het kader van besluiten inzake gunning van door de EU gefinancierde contracten.

We hebben verschillende belangrijke onderzoeken uitgevoerd in verband met de transparantie van de besluitvorming omtrent milieukwesties. Daarbij ging het onder meer om een onderzoek naar de reden dat een „duurzaamheidseffectbeoordeling” niet was afgerond voordat de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur werd gesloten, en een onderzoek naar de vraag of de Europese Investeringsbank voldoende informatie geeft over de milieu-aspecten van de projecten die zij financiert.

Het werk van een Ombudsman omvat ook het opvolgen van eerdere onderzoeken en ervoor zorgen dat geaccepteerde aanbevelingen ook worden uitgevoerd. Daarom heb ik een vervolgonderzoek gestart om te bepalen hoe de klachtenregeling van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) – dat na een eerder onderzoek van de Ombudsman werd ingevoerd – in de praktijk functioneert.

In 2020 vierde de Europese Ombudsman zijn 25-jarig bestaan. Dit was een mooie gelegenheid om onder de aandacht te brengen dat het Bureau in die jaren is uitgegroeid tot een vertrouwde beschermer van transparantie en ethische normen in het EU-bestuur. Ook hebben we teruggeblikt op het profiel van de zaken in de loop der jaren en op de positieve veranderingen die EU-instellingen en -organen naar aanleiding van ons werk hebben doorgevoerd. Veel zaken leverde direct zichtbare resultaten op, maar we zagen ook een meer algemene positieve invloed die in de loop der tijd werd uitgeoefend. Door onze terugblik hebben we ook meer oog en waardering gekregen voor de andere invloedsstromen die ons werk vergezellen, waaronder een betrokken en ondersteunend Europees Parlement, een levendig maatschappelijk middenveld, sterke media, en EU-instellingen die geloven in de waarde van het werk van een Ombudsman.

Ik kijk ernaar uit om in 2021 onze nieuwe strategie „Op weg naar 2024” uit te voeren. Hierin wordt beschreven hoe ik van plan ben verdere positieve effecten op het EU-bestuur te realiseren, de relevantie van ons werk in het echte leven in stand te houden en burgers, via voorlichting over onze activiteiten, beter in staat te stellen de rechten uit te oefenen die zij hebben op grond van de Verdragen en het Handvest van de grondrechten.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Een blik op 2020

2. Belangrijkste onderwerpen

De Ombudsman helpt mensen, bedrijven en organisaties bij hun contacten met de instellingen, organen en instanties van de EU. Daarbij kan het gaan om een gebrek aan transparantie in de besluitvorming, het weigeren van toegang tot documenten, een schending van grondrechten of contractuele problemen. Het profiel van klachten verandert op basis van de zorgen en problemen waarmee Europeanen in een bepaald jaar te maken hebben. Dit jaar bevat het jaarverslag nieuwe gedeelten over onderzoeken in verband met COVID-19 en transparantie bij de besluitvorming op het gebied van milieu. De verschillende gedeelten bieden een overzicht van de belangrijkste zaken op een bepaald gebied.

2.1. Onderzoeken en initiatieven in verband met COVID-19

Infographic over de EU-respons op de COVID-19-crisis: voorbeelden van activiteiten op EU-niveau.
Infographic over de EU-respons op de COVID-19-crisis: voorbeelden van activiteiten op EU-niveau.

In reactie op de onverwachte situatie die is ontstaan door COVID-19, moesten veel instellingen, organen en instanties van de EU gerichte maatregelen nemen en hun werkprocessen aanpassen om de uitdagingen van deze noodsituatie het hoofd te bieden. Wat er moest gebeuren, varieerde van helpen bij het coördineren van de reactie op het gebied van zorg in de EU en de goedkeuring van speciale geneesmiddelen tot economische maatregelen om de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

In april 2020 is de ombudsvrouw begonnen het werk van het EU-bestuur in het kader van de COVID-19-crisis te onderzoeken. Ze heeft de Europese Commissie en de Europese Raad eraan herinnerd dat hun verplichtingen op het gebied van transparantie tijdens een crisis niet minder belangrijk zijn.

In juli 2020 heeft de Ombudsman drie verzoeken tot verzameling van informatie verstuurd – aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de Europese Investeringsbank (EIB) en de Commissie – en twee onderzoeken ingesteld – naar het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Raad van de Europese Unie – als onderdeel van de taak van het Bureau om te monitoren hoe de EU-instellingen in de frontlinie hun werk uitvoerden tijdens de pandemie.

De Ombudsman heeft onderzocht hoe het ECDC gegevens in verband met de COVID-19-pandemie heeft verzameld en verspreid. Naast het controleren van documenten in verband met de rol van het ECDC bij het beheer van informatie over de pandemie heeft het onderzoeksteam van de Ombudsman in oktober 2020 ook een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van het ECDC. De Ombudsman heeft toen gevraagd om meer informatie over specifieke delen van het werk van het ECDC, onder meer in verband met de transparantie van zijn snelle risicobeoordeling. Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke problemen het ECDC mogelijk hebben belemmerd bij zijn poging om de pandemie te bestrijden.

Binnen het onderzoek naar de Raad heeft de Ombudsman het besluit beoordeeld om tijdelijk af te wijken van de manier waarop standaard beslissingen worden genomen, en de gevolgen daarvan voor de transparantie van het proces.

De Ombudsman heeft de Commissie gevraagd naar de transparantie van het wetenschappelijke advies dat zij ontvangt, haar vergaderingen met belangenvertegenwoordigers en haar beslissingen over openbare noodaanbestedingen. De EIB heeft de Ombudsman voorzien van informatie over de wijze waarop zij transparantie en goed bestuur waarborgt bij het nemen van maatregelen om de economische gevolgen van de crisis tegen te gaan. In reactie op de vragen van de Ombudsman heeft het EMA aangegeven zich in te zetten om de onafhankelijkheid van zijn beoordelingswijze voor geneesmiddelen voor COVID-19 te waarborgen en klinische gegevens over deze geneesmiddelen te publiceren.

De Ombudsman heeft ook verschillende op klachten gebaseerde onderzoeken gestart in verband met COVID-19, onder meer naar het besluit van de Commissie om geen betaalde verlenging toe te kennen aan projecten die waren geraakt door de COVID-19-pandemie. De klagers – onderzoekers die deelnamen aan het programma van de Marie Skłodowska-Curiebeurs – stelden dat de door de Commissie genomen maatregelen ontoereikend zijn, omdat zij zonder extra financiering hun onderzoek niet kunnen voortzetten. In een brief waarin zij haar voorlopige bevindingen beschreef, heeft de ombudsvrouw de Commissie gevraagd te overwegen leden van de onderzoeksgemeenschap een speciaal onlineplatform te bieden waarop zij problemen kunnen aankaarten waarmee zij door de beperkingen in verband met COVID-19 te maken krijgen. Ook heeft de ombudsvrouw de Commissie aangespoord oplossingen te blijven zoeken voor alle onderzoekers met een Marie Skłodowska-Curiebeurs van wie het werk door de COVID-19-crisis is beïnvloed, en om de organisaties die subsidies hebben ontvangen, te blijven aanmoedigen van deze oplossingen gebruik te maken. Dit onderzoek is in 2021 voortgezet.

European Ombudsman

We have asked @EU_Commission how it ensures #transparency in relation to:

- Lobbying during the #COVID19 crisis
- Emergency public procurement
- Scientific advice concerning the pandemic

europa.eu/!Xk93Ry

COVID19

We hebben de Europese Commissie gevraagd hoe zij transparantie waarborgt bij:

 • lobbypraktijken tijdens de COVID-19-crisis;
 • openbare noodaanbestedingen;
 • wetenschappelijk advies over de pandemie.

2.2. Ethische kwesties

Naar aanleiding van klachten van leden van het Europees Parlement en een maatschappelijke organisatie heeft de Ombudsman een onderzoek ingesteld naar het besluit van de Commissie om BlackRock Investment Management een contract te gunnen voor de uitvoering van een onderzoek naar de integratie van ecologische, sociale en governancedoelstellingen (ESG) in de bankregelgeving van de EU. In dit onderzoek van de Ombudsman is nagegaan hoe de Commissie de inschrijving van het bedrijf in het kader van de openbare aanbesteding voor het uitvoeren van het onderzoek heeft beoordeeld.

De Ombudsman heeft ontdekt dat de inschrijving van het bedrijf aanleiding gaf tot bezorgdheid, aangezien het, als grootste vermogensbeheerder ter wereld, een financieel belang heeft bij de sector waarover het onderzoek ging. Bovendien kon de lage prijs uit de inschrijving van het bedrijf worden gezien als onderdeel van een strategie om inzicht in, en invloed op, het regelgevingsklimaat in deze sector te krijgen. Daarom heeft de Ombudsman vastgesteld dat de Commissie rigoureuzer had moeten controleren of er voor het bedrijf geen belangenconflict speelde dat zijn vermogen om het contract uit te voeren negatief zou kunnen beïnvloeden. Gezien de beperkingen van de regels van de EU voor openbare aanbestedingen was de Ombudsman echter van mening dat dit geen wanbeheer vormde.

De Ombudsman heeft voorgesteld dat de Commissie haar richtsnoeren voor openbare aanbestedingsprocedures voor beleidsmatige dienstverleningscontracten zou bijwerken en aan het personeel duidelijkheid zou verschaffen over wanneer inschrijvers moeten worden uitgesloten op grond van een belangenconflict dat mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de uitvoering van de opdracht. Ook heeft de Ombudsman voorgesteld dat de Commissie zou overwegen de bepalingen over belangenconflicten in het Financieel Reglement – de EU-wetgeving die bepaalt hoe uit de EU-begroting gefinancierde openbare aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd – te versterken. De ombudsvrouw heeft de EU-wetgevers aangeschreven om hen op haar besluit te wijzen, met name in verband met het Financieel Reglement.

European Ombudsman

Decision to award a contract to @BlackRock to study integrating sustainable finance #ESG objectives into @EU_Finance rules – @EU_Commission should have been more rigorous in verifying whether there was a #conflictofinterest

PRESS RELEASE: europa.eu/!Xk47Tx

BlackRock

De Europese Commissie had rigoureuzer moeten controleren of er sprake was van een belangenconflict toen zij besloot BlackRock een contract te gunnen voor een onderzoek naar de integratie van ecologische, sociale en governancedoelstellingen in de bankregelgeving van de EU.

Emily O’Reilly: „Men had vragen moeten stellen over motivatie, prijsstelling, strategie en of de interne maatregelen van het bedrijf om belangenconflicten te voorkomen wel echt toereikend waren.”

2.3. Grondrechten

In november 2020 heeft de Ombudsman een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) omgaat met vermeende schendingen van grondrechten. Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit en transparantie te beoordelen van de „klachtenregeling” van Frontex voor wie denkt dat zijn/haar rechten zijn geschonden in het kader van de grensoperaties van Frontex, evenals de rol en onafhankelijkheid van de „grondrechtenfunctionaris” van Frontex.

European Ombudsman

We have opened an inquiry into @Frontex.

We will assess:
- effectiveness & transparency of their ‘Complaints Mechanism’
- role and independence of their ‘Fundamental Rights Officer’

europa.eu/!Jx49Qv

Frontex

We hebben een onderzoek ingesteld naar de werking van Frontex.

We zullen het volgende beoordelen:

 • de effectiviteit en transparantie van zijn „klachtenregeling”;
 • de rol en onafhankelijkheid van zijn „grondrechtenfunctionaris”.

Bij het openen van het onderzoek heeft de Ombudsman Frontex een reeks gedetailleerde vragen gestuurd over het volgende: hoe en wanneer Frontex de regeling gaat aanpassen aan zijn uitgebreide mandaat; wat er gebeurt met klagers die gedwongen moeten terugkeren terwijl hun klacht nog wordt behandeld; welke beroepsmogelijkheden klagers hebben; hoe Frontex klachten tegen nationale autoriteiten monitort; hoe mensen die zijn geraakt door Frontex-operaties, maar zich buiten de EU bevinden, kunnen klagen over vermeende schendingen van grondrechten; en de rol van de grondrechtenfunctionaris in dit proces.

De Ombudsman heeft ook de leden van het Europees netwerk van ombudsmannen (ENO) in kennis gesteld, met het oog op hun mogelijke deelname aan het onderzoek.

Dit onderzoek op eigen initiatief is een vervolg op de aanbeveling van de Ombudsman voor Frontex uit 2013 om een individuele klachtenregeling op te zetten en zijn grondrechtenfunctionaris hier de leiding over te geven. Die regeling is toen ingevoerd en verder ontwikkeld, om zo waarborgen te bieden voor grondrechten in het kader van het steeds grotere mandaat van Frontex, en toegenomen verantwoording te waarborgen, evenals verhaalmogelijkheden voor degenen die door zijn acties worden geraakt.

Een ander belangrijk onderzoek in verband met grondrechten is gericht op de manier waarop de Commissie ervoor probeert te zorgen dat de Kroatische autoriteiten de grondrechten eerbiedigen in het kader van grensbeheeroperaties. De klager, Amnesty International, heeft zorgen geuit over het grensbeheer van de Kroatische autoriteiten en daarbij aandacht gevraagd voor vermeende schendingen van de mensenrechten in verband met „terugleidingen” van migranten en andere grensoperaties. De klager vraagt zich af of Kroatië een „toezichtmechanisme” heeft gecreëerd – waartoe het verplicht was in het kader van de EU-financiering die het heeft ontvangen – om ervoor te zorgen dat de grensbeheeroperaties geheel stroken met de grondrechten en EU-wetgeving.

De Ombudsman heeft de Commissie een reeks vragen gestuurd, in een poging de aard van het toezichtmechanisme vast te stellen en te bepalen hoe de Commissie heeft gecontroleerd of het mechanisme was ingesteld. Als het is ingesteld, wordt met de vragen geprobeerd te achterhalen hoe de Commissie de effectiviteit ervan heeft gecontroleerd en, meer in het algemeen, hoe de Commissie ervoor heeft gezorgd dat de grondrechten worden geëerbiedigd bij de grensbeheeroperaties waarvoor EU-financiering wordt verstrekt.

2.4. Transparantie van milieubesluitvorming

In 2020 waren er verschillende onderzoeken naar de wijze waarop beslissingen zijn genomen in verband met het milieu en met duurzaamheidskwesties. Een groep maatschappelijke organisaties heeft zich tot de Ombudsman gewend nadat de Commissie er niet in was geslaagd een bijgewerkte „duurzaamheidseffectbeoordeling” af te ronden vóór de sluiting van de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur in juni 2019. De klagers stelden dat de Commissie door deze stap niet te nemen haar eigen richtsnoeren over duurzaamheidseffectbeoordelingen niet heeft gevolgd en de EU-Verdragen heeft geschonden, waarin de duurzaamheidsdoelen voor EU-handel zijn vastgelegd. Ook hebben de klagers zorgen geuit over het feit dat de tussentijdse effectbeoordeling niet werd gepubliceerd toen de openbare raadplegingen over de handelsonderhandelingen bezig waren, en dat deze, toen ze wel werden gepubliceerd, niet de nieuwste informatie bevatten.

De Ombudsman heeft de Commissie een reeks vragen gestuurd, onder meer over hoe zij van plan is het eindverslag te gebruiken en of de standaardprocedure voor duurzaamheidseffectbeoordelingen is gevolgd.

De Ombudsman heeft ook onderzocht hoe de Commissie ervoor zorgt dat de duurzaamheid van gasprojecten wordt beoordeeld voor zij worden opgenomen op de lijst van „Projecten van gemeenschappelijk belang” (PGB’s) van de EU – grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten die zijn bedoeld om de doelstellingen uit het energie- en klimaatbeleid van de EU te verwezenlijken. De Commissie heeft erkend dat de duurzaamheidsbeoordeling van kandidaat-gasprojecten niet optimaal was geweest vanwege een gebrek aan gegevens en ontoereikende methoden. Zij heeft aangegeven het gebruikte criterium voor beoordeling van de duurzaamheid van projecten die in aanmerking komen voor opname in de volgende PGB-lijst, die zij in 2021 zal opstellen, te zullen bijwerken. Hoewel de ombudsvrouw betreurde dat er op eerdere PGB-lijsten gasprojecten waren opgenomen waarvan de duurzaamheid onvoldoende was beoordeeld, nam zij met instemming kennis van de belofte van de Commissie het criterium bij te werken vóór het besluit over de volgende PGB-lijst wordt genomen.

European Ombudsman

We made three suggestions to @EU_Commission to improve approval process of ‘active substances’ in pesticides:

- Approve only for uses deemed safe by @EFSA_EU
- Explain decisions in clear language
- Further limit use of the ‘confirmatory data procedure’

https://europa.eu/!pg87PB

Bestrijdingsmiddelen

We hebben aan de Europese Commissie drie voorstellen gedaan ter verbetering van het goedkeuringsproces voor „actieve stoffen” in bestrijdingsmiddelen:

 • keur alleen stoffen goed voor toepassingen die de EFSA veilig acht;
 • licht beslissingen in heldere taal toe;
 • beperk het gebruik van de „procedure betreffende bevestigende informatie” verder.

In juli heeft de Ombudsman drie onderzoeken ingesteld – op basis van klachten van één milieugroep – naar de openbaarmaking van milieu-informatie door de Europese Investeringsbank (EIB). Eén onderzoek betreft de weigering van de EIB om het publiek toegang te verlenen tot de notulen van vergaderingen waarin haar directie de financiering van een biomassaproject besprak. De andere twee onderzoeken hebben betrekking op de vraag of de EIB voldoende en tijdig milieu-informatie verstrekt over projecten die zij direct dan wel indirect financiert.

In november heeft de Ombudsman een onderzoek afgesloten naar de wijze waarop de Europese Commissie actieve stoffen goedkeurt die in bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De Ombudsman heeft in het bijzonder gekeken naar de praktijk van de Commissie om actieve stoffen goed te keuren waarvan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) – het EU-agentschap dat zich bezighoudt met wetenschappelijke veiligheidsbeoordelingen – had vastgesteld dat er belangrijke punten van zorg zijn of dat deze niet veilig te gebruiken zijn. De Ombudsman heeft ook opnieuw gekeken naar de praktijk van de Commissie om stoffen goed te keuren waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn die de veiligheid ervan bevestigen (de „procedure betreffende bevestigende informatie”). In het kader van dit onderzoek heeft de ombudsvrouw in detail beschreven waarom zij van mening is dat de huidige praktijken van de Commissie reden tot zorg geven. Ze heeft het onderzoek afgesloten met drie voorstellen aan de Commissie: dat zij de goedkeuring van stoffen uitsluitend baseert op vormen van gebruik die door de EFSA als veilig zijn aangemerkt, dat de goedkeuringsprocedure volledig transparant is, en dat het gebruik van de procedure betreffende bevestigende informatie verder wordt beperkt.

In april heeft de Ombudsman de bevinding van wanbeheer door de Raad bevestigd, aangezien de Raad geen gehoor gaf aan voorstellen om de transparantie van het besluitvormingsproces omtrent de vaststelling van jaarlijkse verordeningen tot vaststelling van visserijquota te verbeteren. De Ombudsman verwelkomde echter het daarvan losstaande initiatief van de Commissie om documenten in verband met voorstellen over visserijmogelijkheden openbaar te maken wanneer deze aan de Raad worden gezonden.

2.5. Verantwoording bij besluitvorming

De Ombudsman heeft verschillende onderzoeken ingesteld om de transparantie van besluitvorming te verbeteren, met name door lidstaten in de Raad. Het belangrijkste onderzoek op dit gebied heeft geleid tot aanbevelingen voor verbetering van de transparantie van het wetgevingsproces in de Raad, die veel steun ontving van het Europees Parlement en veel nationale parlementen. Dit heeft in 2020 geleid tot enkele kleine, maar concrete verbeteringen: de Raad heeft ermee ingestemd voortgangsverslagen over onderhandelingen over wetsvoorstellen, het mandaat van de Raad voor onderhandelingen met het Europees Parlement en de planning voor tripartiete vergaderingen proactief te gaan publiceren. Deze veranderingen betekenen vooruitgang ten aanzien van een van de hoofddoelstellingen van de Ombudsman: ervoor zorgen dat burgers weten welke besluiten regeringen namens hen nemen in Brussel. De Ombudsman blijft de Raad aanmoedigen zich in te zetten voor verbetering van de transparantie van wetgeving, met name door standpunten van lidstaten over wetsvoorstellen vast te leggen.

Mário Centeno

This week we have launched the #Eurogroup document register, making it easier to access available documents. This step completes the list of measures to increase #transparency that were agreed in last September’s EG, and were welcomed by @EUombudsman

Deze week hebben we het Eurogroep-documentenregister gelanceerd, waarmee het gemakkelijker wordt toegang te krijgen tot beschikbare documenten. Met deze stap is de lijst maatregelen ter vergroting van de transparantie voltooid die afgelopen september in de Eurogroep is afgesproken en door de Europese Ombudsman is verwelkomd.

In een ander onderzoek met belangrijke gevolgen voor verantwoorde besluitvorming heeft de Commissie ermee ingestemd maatregelen te nemen ter versterking van de transparantie en het nut van haar databank van door de lidstaten geplande nationale technische verordeningen. Op grond van de richtlijn transparantie op de eengemaakte markt kunnen de Commissie en de lidstaten nationale technische verordeningen onderzoeken die andere lidstaten van plan zijn in te voeren. De Commissie heeft een databank waarmee het publiek toegang heeft tot informatie over de ontwerpmaatregelen. De lidstaten kunnen echter verzoeken om hun voorgestelde maatregelen vertrouwelijk te houden. De Commissie heeft aangegeven dat zij van plan is op haar website een gedetailleerde toelichting te plaatsen over hoe zij zal omgaan met opmerkingen van belanghebbenden. Ook is de Commissie van plan beste praktijken uit te lichten voor kennisgevingen van de lidstaten en harder op te treden als een lidstaat ervan wordt verdacht misbruik te hebben gemaakt van het recht op vertrouwelijke kennisgevingen.

In maart heeft de Ombudsman een onderzoek afgesloten naar de wijze waarop de Commissie ervoor zorgt dat de wetenschappelijk deskundigen die haar adviseren, vrij zijn van belangenconflicten. Dit onderzoek was gebaseerd op een klacht van een maatschappelijke organisatie, die zich bezorgd toonde over de onafhankelijkheid van deskundigen die hadden bijgedragen aan een verslag over bestrijdingsmiddelen.

Het onderzoek was meer in het algemeen gericht op de systemen waarmee de Commissie de onafhankelijkheid controleert van deskundigen die een bijdrage leveren in het kader van haar „mechanisme voor wetenschappelijk advies”. De Ombudsman heeft vastgesteld dat deze systemen toereikend waren, maar heeft de Commissie gevraagd ervoor te zorgen dat in de toekomst alle financiële belangen worden meegenomen in de belangenverklaringen van deskundigen en dat al deze verklaringen worden gepubliceerd.

2.6. Transparantie van lobbypraktijken

De uitdaging van de zogeheten „draaideurconstructie” – waarbij EU-ambtenaren een functie in de particuliere sector op zich nemen of mensen vanuit de particuliere sector bij een EU-instelling aan de slag gaan – is een bijzonder aandachtsgebied voor de Ombudsman. Draaideurconstructies kunnen in sommige gevallen schadelijk zijn voor de instellingen zelf en voor het beeld dat burgers van de EU hebben.

In januari heeft de Ombudsman een onderzoek ingesteld naar het besluit van de Europese Bankautoriteit (EBA) om haar toenmalige uitvoerend directeur toestemming te geven de functie van algemeen directeur te gaan vervullen bij de Association for Financial Markets in Europe (AFME), een vereniging die banken en andere financiële instellingen vertegenwoordigt.

European Ombudsman

Our inquiry has found that @EBA_News should not have allowed its Executive Director to become CEO of a financial lobby association.

Press release: europa.eu/!rj86rV

EBA

Uit ons onderzoek is gebleken dat de Europese Bankautoriteit haar uitvoerend directeur geen toestemming had moeten geven algemeen directeur te worden van een financiële lobbyvereniging.

Emily O’Reilly: „Als zelfs deze situatie niet voldoende aanleiding gaf om de optie uit de EU-wetgeving te gebruiken om iemand te verbieden een dergelijke rol op zich te nemen, geeft geen enkele situatie daartoe aanleiding.”

De Ombudsman heeft vastgesteld dat de EBA de overstap had moeten verbieden en dat de maatregelen die zij had genomen om belangenconflicten te voorkomen, niet voldoende waren om de betrokken risico’s tegen te gaan. Ook heeft de Ombudsman vastgesteld dat de EBA, nadat zij van de geplande stap in kennis was gesteld, de toegang van de uitvoerend directeur tot vertrouwelijke informatie onmiddellijk had moeten intrekken.

De Ombudsman heeft de EBA aangeraden in de toekomst: senior medewerkers te verbieden bepaalde functies op zich te nemen na hun ambtstermijn; criteria vast te stellen om te bepalen wanneer dergelijke stappen moeten worden verboden; en interne procedures in te stellen, zodat de toegang van een medewerker tot vertrouwelijke informatie onmiddellijk wordt ingetrokken wanneer bekend wordt dat hij/zij een andere baan aanneemt.

In reactie op de aanbevelingen van de Ombudsman heeft de EBA aangegeven senior medewerkers te gaan verbieden na hun vertrek bepaalde functies op zich te nemen. Ook heeft zij een procedure ingesteld voor beoordeling van verplichtingen van medewerkers na hun dienstverband, evenals beleid op basis waarvan zij de toegang tot vertrouwelijke informatie kan opschorten voor medewerkers van wie bekend is dat zij overstappen naar de particuliere sector. De Ombudsman is blij met de stappen die de EBA heeft genomen en heeft de zaak gesloten.

Het is ook belangrijk dat EU-instellingen draaideurconstructies voor personeelsleden monitoren, aangezien ambtenaren toegang hebben tot beleidsinformatie die nuttig kan zijn voor de particuliere sector. In één onderzoek heeft een journalist zich tot de Ombudsman gewend omdat hij toegang wilde tot documenten in verband met een zakelijk evenement waarbij medewerkers van de Commissie aanwezig waren geweest. Hij gaf aan dat hij de documenten nodig had om te onderzoeken of een voormalig eenheidshoofd van de Commissie dat een functie bij een multinational had aanvaard, zich had gehouden aan zijn wettelijke verplichtingen om niet te lobbyen met voormalig collega’s. Hoewel de Commissie toegang heeft gegeven tot delen van de documenten waarom de klager had gevraagd, heeft zij geweigerd de naam van het voormalig eenheidshoofd bekend te maken. De Ombudsman heeft vastgesteld dat het voormalig eenheidshoofd van de Commissie een bepaalde mate van publieke controle op zijn beroepsactiviteiten moet accepteren na zijn overstap naar de particuliere sector en dat de weigering van de Commissie om de naam van haar voormalig medewerker bekend te maken, dus een geval van wanbeheer was.

Sommige onderzoeken hebben betrekking op de mate waarin vertegenwoordigers van de sector of andere belangengroepen toegang hebben tot beleidsmakers in de Commissie en de manier waarop deze toegang wordt gedocumenteerd. Eén zo’n onderzoek betrof een journalist die op zoek was naar documenten over een presentatie van een biofarmaceutisch bedrijf tijdens een vergadering met de voorzitter van de Commissie in maart 2020. De Ombudsman onderzoekt of de Commissie heeft nagelaten voldoende toegang te geven tot een presentatie die tijdens de vergadering werd gehouden, of zij heeft nagelaten alle documenten in verband met deze videovergadering te vermelden, en of zij heeft nagelaten alle documenten in verband met andere videovergaderingen in april 2020 te vermelden.

Het onderzoek van de Ombudsman naar sponsoring van de voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie door bedrijven is in juni 2020 met succes afgerond nadat de Raad ermee had ingestemd richtsnoeren op te stellen voor de lidstaten. De klager, een Duitse maatschappelijke organisatie, had zich tot de Ombudsman gewend naar aanleiding van sponsoring van het Roemeense EU-voorzitterschap (in de eerste helft van 2019) door een groot frisdrankbedrijf. De Ombudsman heeft de kwestie van sponsoring van voorzitterschappen meer in het algemeen onderzocht. In haar aanbeveling heeft de ombudsvrouw opgemerkt dat, aangezien het voorzitterschap deel uitmaakt van de Raad, zijn activiteiten waarschijnlijk door een breder Europees publiek worden gezien als verband houdend met de Raad en de EU als geheel. Daarom heeft de Ombudsman vastgesteld dat de sponsoring van voorzitterschappen reputatierisico’s met zich meebrengt die de Raad moet tegengaan. Naast de positieve reactie van de Raad heeft een aantal lidstaten (waaronder het Duitse voorzitterschap in de tweede helft van 2020 en toekomstige voorzitterschappen) aangegeven geen sponsoring meer aan te zullen nemen in het kader van hun voorzitterschap.

2.7. Toegang tot documenten

Infographic over de EU-respons op de COVID-19-crisis: voorbeelden van activiteiten op EU-niveau.
Stroomdiagram van de te nemen stappen om een verzoek om toegang van het publiek tot EU-documenten in te dienen.

EU-burgers hebben ruime rechten met betrekking tot toegang tot documenten van de EU-instellingen. De Ombudsman functioneert als verhaalmechanisme voor mensen die problemen ervaren bij het verkrijgen van toegang tot deze documenten.

Verschillende onderzoeken van de Ombudsman in 2020 hebben ertoe geleid dat er toegang werd gegeven tot documenten van breder publiek belang. De Ombudsman heeft in november een onderzoek afgesloten nadat de Commissie ermee had ingestemd informatie vrij te geven over diverse kosten – in totaal goed voor 8 320 EUR – die waren gemaakt tijdens een officieel bezoek van de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie aan Buenos Aires voor een G20-top. De Commissie heeft er ook mee ingestemd in de toekomst proactief informatie te verstrekken over de aard van dergelijke diverse kosten.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft ermee ingestemd informatie – zoals vluchtgegevens, ticketprijzen en vervoersklasse – vrij te geven die verband hield met een zakenreis van een EESC-delegatie naar Shanghai, China, in juli 2019. Bij het afsluiten van het onderzoek heeft de Ombudsman het EESC aangemoedigd een beleid van proactieve transparantie met betrekking tot de reiskosten van leden in te voeren.

Een ander onderzoek had betrekking op een verzoek van een journalist om toegang tot de beoordeling van de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van inschrijvingen die het Europees Defensieagentschap (EDA) had ontvangen voor de uitvoering van defensieonderzoeksprojecten. De Ombudsman heeft vastgesteld dat het EDA een minder beperkende aanpak had moeten hanteren met betrekking tot de beoordeling van de inschrijvingen waaraan EU-financiering was toegekend. Het EDA was het ermee eens dat succesvolle voorstellen niet dezelfde mate van bescherming moeten genieten als niet-succesvolle voorstellen en heeft de klager bijna onbeperkte toegang gegeven tot de betreffende documenten.

De Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de weigering van Europol (het EU-agentschap voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving) om toegang te verlenen tot verschillende overeenkomsten die het met lidstaten is aangegaan om „gemeenschappelijke onderzoeksteams” op te richten voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, en tot documenten met de regels voor de gezamenlijke verbindingstaskforce voor de bestrijding van migrantensmokkel. De Ombudsman heeft vastgesteld dat het gerechtvaardigd was dat Europol volledige toegang tot de meeste documenten weigerde, maar dat Europol gedeeltelijke toegang moest geven tot een document getiteld The Joint Liaison Task Force – Migrant Smuggling, draft Process Description („De gezamenlijke verbindingstaskforce – migrantensmokkel, ontwerpversie procesbeschrijving”), waarin de activiteit van de taskforce werd beschreven. Europol heeft vervolgens gedeeltelijke toegang tot dit document verleend, met redacties die de Ombudsman gerechtvaardigd vond.

European Ombudsman

In response to our proposals to improve transparency, notably regarding public access to documents, @Europol has set out a number of steps it intends to take or has taken: europa.eu/!uB68KW

EUROPOL

Naar aanleiding van onze voorstellen om de transparantie te verbeteren, met name wat betreft de toegang van het publiek tot documenten, heeft Europol een aantal stappen genoemd die het wil nemen of al heeft genomen.

Een onderzoek met betrekking tot de Europese Raad riep belangrijke vragen op over registratie van gegevens in verband met sms-berichten en instant messaging. De klacht betrof een verzoek om toegang van het publiek tot berichten die de voorzitter van de Europese Raad in 2018 per mobiele telefoon naar staatshoofden en regeringsleiders had verstuurd. Het secretariaat-generaal van de Raad stelde dat hier geen berichten bij waren die op grond van de regelgeving van de EU voor toegang van het publiek tot documenten een „document” vormden. De klagers trokken dit argument in twijfel. De Ombudsman heeft geen wanbeheer vastgesteld, maar wel opgemerkt dat de EU-instellingen moeten nadenken over hoe zij adequate registratie van gegevens kunnen waarborgen wanneer ook instant messaging en sms-berichten worden gebruikt om inhoudelijke informatie door te geven.

In oktober heeft de Ombudsman, nadat er twee klachten waren binnengekomen over problemen met het speciale onlineportaal van Frontex voor verzoeken om toegang van het publiek tot documenten, een onderzoek ingesteld naar de manier waarop Frontex omgaat met dergelijke verzoeken. Zaakbehandelaren van de Ombudsman zijn bijeengekomen met vertegenwoordigers van Frontex om te bespreken hoe het portaal is opgezet, hoe het wordt gebruikt en waarom het publiek niet op andere manieren, bijvoorbeeld per e-mail, verzoeken om toegang tot documenten kan indienen.

De Ombudsman heeft een evaluatie uitgevoerd van de „versnelde procedure” voor de behandeling van klachten over de toegang van het publiek tot documenten die in het bezit zijn van de EU-instellingen. Uit deze evaluatie bleek dat deze klachten tegenwoordig veel sneller worden afgehandeld: in 2019 vier keer zo snel als in 2014. Dat is belangrijk gezien het vaak zeer tijdgevoelige karakter ervan. Uit de evaluatie kwamen echter ook problemen naar voren met de indicatieve tijdsplanning en met de naleving van de aanbevelingen van de Ombudsman door instellingen. Deze evaluatie helpt ons om de procedure te optimaliseren en verbetering te brengen in de wijze waarop deze voor potentiële klagers wordt ingekaderd.

3. 25 jaar Europese Ombudsman

Scrollie
Laatste pagina van het speciale scrollbare webverhaal dat is geproduceerd voor het 25-jarig bestaan van het Bureau van de Europese Ombudsman.

De Europese Ombudsman vierde in 2020 zijn 25-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1995 heeft het Bureau meer dan 57 000 klachten behandeld, meer dan 7 300 onderzoeken uitgevoerd en de ethische en verantwoordingsnormen verhoogd in allerlei domeinen en EU-instellingen.

Digitale conferentie over het 25-jarig bestaan
Emily O’Reilly zat de digitale conferentie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Europese Ombudsman voor vanuit het Europees Parlement in Straatsburg, terwijl enkele van de sprekers bij het Europees Parlement in Brussel waren.

In de loop der jaren hebben verschillende innovaties eraan bijgedragen dat de Ombudsman nog steeds effect heeft en relevant blijft voor burgers. Voorbeelden daarvan zijn de oprichting van het Europees netwerk van ombudsmannen, het instellen van speciale zaakbehandelaren voor strategische onderzoeken en de invoering van een versnelde procedure voor klachten in verband met toegang tot documenten.

De belangrijkste werkterreinen van de Ombudsman zijn: toegang tot informatie en documenten, verantwoording en burgerparticipatie in EU-besluitvorming, problemen met EU-aanbestedingen en -subsidies, en eerbiediging van fundamentele en procedurele rechten.

European Commission

For 25 years, the @EUombudsman has been working to ensure that citizens’ rights are respected – as enshrined in the #EUCharter of Fundamental Rights.

This is essential for maintaining public trust in the EU.

We are committed to working together ever more closely. #EO25Years

Conferentie 25 jaar

Al 25 jaar lang komt de Europese Ombudsman op voor de rechten van burgers zoals deze zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Dit is essentieel om het vertrouwen van burgers in de EU in stand te houden.

We doen er alles aan om de samenwerking voortdurend te blijven versterken.

De behandeling van individuele klachten is de kern van het werk van het Bureau. De afgelopen jaren heeft de Ombudsman echter steeds meer gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden om op eigen initiatief bij te dragen aan het oplossen van systemische problemen in het EU-bestuur.

Door onderzoeken van de Ombudsman zijn handelsonderhandelingen van de EU transparanter geworden, worden de resultaten van klinische proeven van in de EU beoordeelde geneesmiddelen openbaar gemaakt, zijn er klachtenregelingen ingesteld voor asielzoekers die van mening zijn dat hun grondrechten zijn geschonden, en zijn de ethische regels voor Europees commissarissen versterkt.

De Ombudsman heeft zich ook beziggehouden met brede onderwerpen in verband met goed bestuur, zoals verbetering van de transparantie van wetgeving en correcte uitvoering van de regels voor draaideurconstructies.

Het Bureau heeft het gedrag van het EU-bestuur beïnvloed door richtsnoeren te publiceren over verschillende kwesties, zoals: goed bestuurlijk gedrag; het gebruik van de 24 officiële talen van de EU door de EU-instellingen; en hoe EU-ambtenaren moeten omgaan met belangenvertegenwoordigers. Sinds 2016 wordt een Prijs voor goed bestuur uitgereikt, die bedoeld is om aandacht te schenken aan projecten en acties van het EU-bestuur die echte voordelen opleveren voor het publiek, en uitwisseling van goede ideeën binnen het EU-overheidsapparaat te stimuleren.

Het Bureau heeft op sociale media aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan via een speciale webpagina en een flyer met de belangrijkste resultaten sinds de oprichting. Van oktober tot en met november was er buiten het stadhuis van Straatsburg een mobiele tentoonstelling met hoogtepunten uit het werk van de Ombudsman sinds 1995, waarvan de openingsceremonie werd bijgewoond door de burgemeester van Straatsburg, Jeanne Barseghian. De tentoonstelling is vervolgens virtueel en fysiek verplaatst naar andere openbare plekken in de stad. Tijdens een speciale conferentie – 25 jaar Europese Ombudsman – zijn hoogwaardige sprekers bijeengekomen om de toekomst van het Bureau te bespreken. Daar zijn allerlei uiteenlopende kwesties besproken, waaronder de voordelen van bindende bevoegdheden voor de Ombudsman in verband met verzoeken om toegang tot documenten, en de rol van de Ombudsman bij de ondersteuning van nationale ombudsmannen die onder druk staan bij hun pogingen om de rechtsstaat in stand te houden.

Tentoonstelling 25 jaar
De Europese ombudsvrouw met burgemeester van Straatsburg Jeanne Barseghian (links) en locoburgemeester voor Europese betrekkingen en EU-instellingen Julia Dumay (rechts) tijdens de openingsceremonie van de tentoonstelling 25 jaar (waarbij afstand werd gehouden), buiten het stadhuis van Straatsburg.

4. „Op weg naar 2024”

In 2020 heeft het Bureau een nieuwe strategie „Op weg naar 2024” opgesteld, waarin de doelstellingen en prioriteiten voor de huidige termijn worden beschreven. De strategie bouwt voort op de geslaagde strategie ”Op weg naar 2019” van de vorige termijn, die erop was gericht de invloed, zichtbaarheid en relevantie van het Bureau te vergroten.

In de strategie wordt de taak van de Ombudsman beschreven om bij te dragen aan de ondersteuning van Europees burgerschap door samen met de EU-instellingen een transparanter, ethischer en effectiever bestuur tot stand te brengen. Tevens wordt ingegaan op de veranderende situatie waarin het Bureau zijn werkzaamheden uitvoert en de gevolgen daarvan voor de publieke opinie over de definitie van goed bestuur.

In de strategie wordt aandacht besteed aan de belangrijkste beleidskwesties waarmee de EU te maken heeft, zoals klimaatverandering, de migratiecrisis en problemen op het gebied van de rechtsstaat binnen de EU, waarbij wordt benadrukt dat het belangrijk is binnen de EU-instellingen hoge ethische normen te handhaven, zodat het publiek vertrouwen heeft in de nieuwe besluiten en wetten van de komende jaren.

De strategie is gericht op de verwezenlijking van vier doelstellingen:

 • het uitoefenen van een blijvende positieve invloed op het EU-bestuur – met als prioriteiten onder andere het ontwikkelen van een systematischer en diepgaander follow-up van de werkzaamheden van de Ombudsman en het versterken van de samenwerking en dialoog met de EU-instellingen;
 • ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de Ombudsman hun relevantie voor de praktijk behouden – met als prioriteiten onder andere het in kaart brengen van systematische trends in het openbaar bestuur op EU- en nationaal niveau en het beoordelen van de gevolgen daarvan voor de Europese democratie;
 • het vergroten van de bekendheid bij burgers van de werkzaamheden van de Ombudsman – met als prioriteit onder andere het ontwikkelen van een participatieve benadering met belanghebbenden en informatieverspreiders, zoals maatschappelijke organisaties, media, bedrijven en andere organisaties;
 • het verder vergroten van de efficiëntie van de werkzaamheden van het Bureau – met als prioriteit onder andere het op een flexibele en aanpasbare manier structureren van de organisatie, de werkprocessen en de voorlichtingsactiviteiten.

De concrete maatregelen om de doelstellingen te verwezenlijken worden op jaarbasis gepland en geëvalueerd.

European Ombudsman

We just published our strategy ‘Towards 2024’!

Our core objectives:
- achieve lasting impact on the EU administration
- ensure real-life relevance to citizens
- increase citizens’ awareness of our work
- keep improving our efficiency

europa.eu/!Hc33bu

Strategie

We hebben zojuist onze strategie „Op weg naar 2024” gepubliceerd!

Onze hoofddoelstellingen:

 • een blijvende invloed op het EU-bestuur uitoefenen;
 • de relevantie voor de praktijk voor burgers van de Europese Unie waarborgen;
 • vergroten van de bekendheid van ons werk bij burgers;
 • onze efficiëntie blijven vergroten.

5. Klachten en onderzoeken: hoe wij de burger helpen

De Europese Ombudsman helpt mensen, bedrijven en organisaties die problemen hebben met het EU-bestuur door de klachten te behandelen die zij indienen, maar ook door zich proactief te buigen over bredere systemische vraagstukken in verband met de EU-instellingen.

Om het afhandelen van klachten en uitvoeren van onderzoeken in betere banen te leiden, zijn de activiteiten van de Ombudsman in verband met de behandeling van zaken in 2020 gestroomlijnd, met name door de oprichting van één enkel directoraat Onderzoeken. In dit directoraat is al het personeel ondergebracht dat klachten afhandelt binnen het mandaat van de Ombudsman, waardoor de consistentie en efficiëntie van de onderzoeken verder zijn verbeterd.

Ondanks de pandemie zijn de kernwerkzaamheden van de Europese Ombudsman niet vertraagd. Het onlinesysteem van de Ombudsman voor klachten zorgde ervoor dat het vermogen van het Bureau om klagers te helpen niet werd verstoord.

Om het voor het publiek eenvoudiger te maken de onderzoeken van de Ombudsman te volgen, en om nog transparanter te zijn, is de informatie over onderzoeken op de website van de Ombudsman in 2020 verbeterd en geherstructureerd. Er is nu onder meer een centrale „zaakpagina” voor ieder onderzoek, waar ook alle relevante documenten te vinden zijn. Op veel van die zaakpagina’s staat inmiddels ook een korte beschrijving van het onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen.

Het divers samengestelde team van zaakbehandelaren van het Bureau en de website weerspiegelen de toezegging van de Ombudsman om in alle 24 officiële talen van de EU te communiceren met hulpzoekenden. De website is in 2020 ook verder verbeterd om te voldoen aan de hoge toegankelijkheidsnormen voor mensen met een handicap.

Hoewel de Ombudsman niet altijd alle ontvangen klachten kan onderzoeken, probeert het Bureau toch iedereen te helpen die hulp zoekt, bijvoorbeeld door advies te geven over andere verhaalmogelijkheden.

5.1. Type en herkomst van de klachten

5.1.1. Overzicht van klachten en strategische onderzoeken

De Ombudsman opent alleen onderzoeken naar klachten die binnen zijn mandaat vallen en voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria, zoals een eerdere poging om de kwestie rechtstreeks met de betreffende instelling op te lossen. Het Bureau van de Ombudsman zet zich er echter wel voor in iedereen die een klacht indient van dienst te zijn. De nieuwe structuur van het Bureau heeft geleid tot verdere verbeteringen in de klachtenbehandelingsprocedure van de Ombudsman, waardoor de benodigde tijd om een onderzoek af te ronden weer verder is verkort.

De thema’s van de werkzaamheden van het Bureau zijn gebaseerd op het mandaat van de Ombudsman en de ontvangen klachten, aangezien de meeste zaken hieruit voortkomen. Net als voorgaande jaren blijft transparantie het grootste thema van de klachten, wat wordt weerspiegeld in de strategische werkzaamheden van het Bureau.

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020
Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020

Naast de kernwerkzaamheden van de Ombudsman op het gebied van klachten voert de Ombudsman ook bredere strategische onderzoeken en initiatieven uit met betrekking tot systemische problemen met EU-instellingen. In 2020 was er bijvoorbeeld een reeks onderzoeken en initiatieven met betrekking tot de reactie van verschillende EU-instellingen en -agentschappen in het kader van de COVID-19-crisis.

Thema’s van strategische werkzaamheden in 2020
Thema’s van strategische werkzaamheden in 2020
Herkomst van door de Europese Ombudsman in 2020 geregistreerde klachten en geopende onderzoeken
Herkomst van door de Europese Ombudsman in 2020 geregistreerde klachten en geopende onderzoeken

5.1.2. Klachten buiten het mandaat van de Ombudsman

In 2020 heeft de Ombudsman meer dan 1 400 klachten verwerkt die buiten zijn mandaat vielen, voornamelijk omdat deze geen betrekking hadden op de werkzaamheden van het EU-bestuur. De meeste van die klachten kwamen uit Spanje, Polen en Duitsland.

De klachten buiten het mandaat hielden vooral verband met problemen die burgers ondervonden met nationale, regionale of lokale overheidsinstanties, nationale of internationale rechtbanken (zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en privaatrechtelijke organen (waaronder luchtvaartmaatschappijen, banken en onlinebedrijven of -platformen). Over het algemeen klaagden burgers over problemen in verband met rechtszaken, gezondheidszorg, consumentenbescherming, werkgelegenheid en gelijke behandeling.

De Ombudsman heeft ook allerlei klachten buiten het mandaat ontvangen in verband met de COVID-19-crisis, bijvoorbeeld over gezondheidszorg, reizen, werkgelegenheid, onderwijs en maatregelen van nationale autoriteiten als reactie op de pandemie.

Andere klachten buiten het mandaat hadden wel betrekking op EU-instellingen, maar hielden verband met politieke of wetgevende werkzaamheden.

De Ombudsman heeft alle hulpzoekenden in de taal van hun klacht geantwoord. In deze antwoorden werd het mandaat van de Ombudsman toegelicht en werd de klagers waar mogelijk geadviseerd zich tot andere organen te wenden die hen konden helpen. Daarbij ging het met name om nationale en regionale ombudsmannen, de Commissie, het Parlement en andere organisaties en nationale instanties. Met instemming van de klager heeft de Ombudsman ook klachten doorgegeven aan leden van het Europees netwerk van ombudsmannen (ENO).

Wanneer klagers ontevreden waren over specifieke EU-wetgeving, adviseerde de Ombudsman hen meestal om zich tot de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement te wenden. Degenen die kwesties aan de orde stelden in verband met de uitvoering van EU-wetgeving, werden doorverwezen naar nationale of regionale ombudsmannen of naar EU-netwerken als Solvit. Als alternatief wees de Ombudsman klagers op de mogelijkheid om een inbreukklacht in te dienen bij de Commissie.

Aantal klachten 2016-2020
Aantal klachten 2016-2020

5.2. Tegen wie?

De door de Europese Ombudsman in 2020 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
De door de Europese Ombudsman in 2020 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

5.3. Waarover?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken
Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken

5.4. Behaalde resultaten

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2020 behandelde nieuwe klachten
Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2020 behandelde nieuwe klachten
Ontwikkeling van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman
Ontwikkeling van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman in 2020
Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken
Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken
Duur van de onderzoeken in zaken die door de Europese Ombudsman zijn afgesloten
Duur van de onderzoeken in zaken die in 2020 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten

5.5. Invloed en prestaties

Een van de overkoepelende doelen van de Europese Ombudsman is om, via onderzoeken en andere werkzaamheden, concrete verbeteringen van het EU-bestuur te realiseren voor klagers en het publiek. Dit doel kan gedeeltelijk worden gemeten via statistieken, in termen van hoe de instellingen op de voorstellen van de Ombudsman hebben gereageerd. Met een puur statistische benadering komt de bredere invloed van de onderzoeken van de Ombudsman echter niet tot uitdrukking. In het jaarlijkse verslag Putting it Right? van de Ombudsman, waarin wordt teruggeblikt op de invloed in het afgelopen jaar, is dit jaar (2019) voor het eerst geprobeerd deze bredere invloed vast te leggen.

5.5.1. Bredere invloed

Bij deze invloed zijn ook onderzoeken meegenomen waarvan het positieve resultaat pas duidelijk werd nadat het onderzoek al was afgesloten. Sommige onderzoeken van de Ombudsman zijn verstrekkend, brengen veel werk met zich mee en kunnen leiden tot hervorming van procedures en praktijken die al tientallen jaren bestaan. In andere gevallen kan het externe momentum waarvan na sluiting van een onderzoek sprake is, in een later stadium tot veranderingen leiden, zelfs als de instelling tijdens het onderzoek negatief op een voorstel heeft gereageerd.

Een specifiek voorbeeld hiervan was het onderzoek van de Ombudsman naar het benoemingsproces voor de secretaris-generaal van de Europese Commissie, de hoogste ambtenaar van de EU. De Ombudsman had de Commissie gevraagd een specifieke procedure in te voeren voor de benoeming van haar secretaris-generaal. In haar antwoord aan de Ombudsman heeft de Commissie die aanbeveling afgewezen en in eerste instantie geweigerd veranderingen door te voeren. Tegen het einde van 2019 heeft de Commissie echter toch gedaan wat de Ombudsman had aangeraden, door een specifieke benoemingsprocedure in te voeren voor de functie van secretaris-generaal, inclusief kennisgeving van vacature en een duidelijke planning. De nieuwe secretaris-generaal is in januari 2020 gekozen, na een transparante en eerlijke procedure.

Een ander voorbeeld heeft betrekking op het probleem van „draaideurconstructies” bij de Commissie. In 2018 heeft de Ombudsman een onderzoek afgesloten naar de manier waarop de Commissie was omgegaan met de baan van een voormalig voorzitter van de Commissie na zijn mandaat, en de rol van haar ethische commissie daarbij. De Commissie heeft twee aanbevelingen en vier van de vijf suggesties van de Ombudsman afgewezen. In 2019 heeft de Ombudsman, in het kader van een volgend onderzoek naar de manier waarop de Commissie omgaat met „draaideurconstructies”, echter 25 voorstellen gedaan voor een systematischer en doeltreffender aanpak bij de omgang met voormalig personeelsleden die naar de particuliere sector overstappen of mensen die vanuit de particuliere sector naar de Commissie overstappen. In reactie hierop heeft de Commissie beloofd vrijwel alle voorstellen van de Ombudsman door te voeren in de manier waarop zij de regels voor draaideurconstructies toepast. Zo zal iemand die overstapt naar de particuliere sector, om meer informatie worden gevraagd over de organisatie waar hij of zij naartoe gaat, en over de aard van de nieuwe baan.

5.5.2. Aanvaardingspercentage

In het jaarlijkse verslag Putting it Right? van de Ombudsman is ook het statistische „aanvaardingspercentage” voor 2019 opgenomen, waaruit bleek dat de EU-instellingen in 79 % van de gevallen positief reageerden op de voorstellen van de Ombudsman (oplossingen, aanbevelingen en suggesties). Dit is een verbetering ten opzichte van een jaar eerder en een positief gegeven over de EU-instellingen, die dus probeerden recht te zetten wat zij verkeerd deden en, meer in het algemeen, hun administratieve werkwijzen te verbeteren.

In totaal hebben de EU-instellingen positief gereageerd op 93 van de 118 voorstellen van de Ombudsman om hun administratieve werkwijzen te corrigeren of te verbeteren. Van de 17 instellingen die voorstellen van de Ombudsman hebben ontvangen, hebben er tien alle oplossingen, suggesties en aanbevelingen volledig doorgevoerd.

6. Communicatie en samenwerking

6.1. Communicatie

Het gebruik van officiële talen van de EU
De Europese Ombudsman is in de zomer een campagne gestart met tien aanbevelingen over het gebruik van de 24 officiële talen van de EU.

De digitale communicatie van de Ombudsman is in 2020 verder ontwikkeld en verbeterd. Zo is de website omgevormd tot een dynamischer informatiehub voor het werk van de Ombudsman. De website kent nu een nieuwsgedeelte, met gemakkelijk leesbare nieuwsartikelen over ontwikkelingen in belangrijke onderzoeken of over andere aspecten van het werk van de Ombudsman. Om het gemakkelijker te maken de onderzoeken van de Ombudsman te volgen heeft ieder onderzoek nu een centrale „zaakpagina”, waarop in veel gevallen ook een korte tekst staat met een toelichting van het onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen. Ook is er een nieuw speciaal gedeelte over toegang van het publiek tot documenten opgezet.

Naast de reguliere inhoud op de website is het Bureau van de Ombudsman ook andere interactieve onlinevormen voor publicaties gaan gebruiken om zijn werk interessanter en toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Ter ere van het 25-jarig bestaan van de Ombudsman is er een dynamisch scrollbaar webverhaal over de Europese Ombudsman ontwikkeld. Dit is een vorm waarmee het Bureau van de Ombudsman in de toekomst meer hoopt te doen.

De Ombudsman heeft zijn gebruik van sociale media uitgebreid om op een duidelijke en aansprekende wijze informatie te verstrekken over wat het Bureau doet en wie het helpt, en om updates over en inkijkjes in de nieuwste ontwikkelingen over onderzoeken te geven. Met name op Twitter is de Ombudsman gebruik gaan maken van innovatievere manieren om het werk van het Bureau toe te lichten, onder meer via collecties. De aanwezigheid van de Ombudsman op de belangrijkste platformen – Twitter, LinkedIn en Instagram – is toegenomen. Hoogtepunten van het jaar waren de activiteiten rondom het 25-jarig bestaan van de Ombudsman, die konden worden gevolgd via de hashtag #EO25years.

In het kader van het werk van de Ombudsman in verband met de EU-respons op de COVID-19-crisis heeft het Bureau daarnaast een overzichtelijke infographic en een bijbehorend nieuwsartikel gemaakt, waarin een overzicht wordt geboden van de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende EU-instellingen en -agentschappen. Ook heeft het Bureau een campagne uitgevoerd om de richtsnoeren van de Ombudsman voor het EU-bestuur over het gebruik van de officiële talen van de EU bij de communicatie met het publiek te promoten.

Het snelst groeiende kanaal in 2020 was Instagram. Het publiek groeide in de loop van het jaar met 71 % (1 068 nieuwe volgers). Op LinkedIn groeide het aantal volgers met 34 % (+ 1 237), en op Twitter, waar de Ombudsman het grootste publiek heeft, bereikte het aantal in december 2020 de 29 200, wat neerkomt op een stijging van 11 % (+ 2 870).

De belangrijkste gebeurtenis op communicatiegebied was de jaarlijkse conferentie, een gelegenheid om het 25-jarig bestaan van de Europese Ombudsman te vieren. De Ombudsman moest innovatief zijn om de ruim 240 deelnemers een online-evenement van hoge kwaliteit te bieden. Voor de conferentie is gebruikgemaakt van het platform Interactio en zijn tolkvoorzieningen verzorgd door het Europees Parlement om te zorgen dat er in realtime werd getolkt. Ook heeft de Ombudsman Slido gebruikt, een onlineplatform voor virtuele evenementen waarmee deelnemers in realtime vragen kunnen stellen en op polls kunnen reageren. Zo werd de conferentie, ondanks de uitdagingen in verband met het virtuele karakter ervan, toch echt interactief.

Nieuwsgedeelte
Het nieuwsgedeelte biedt snelle toegang tot de verschillende hoogtepunten van het werk van de instelling.

6.2. Betrekkingen met de instellingen van de Europese Unie

6.2.1. Europees Parlement

Na haar herverkiezing aan het eind van 2019 is Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly de sterke banden tussen haar Bureau en het Europees Parlement, een zeer belangrijke partner voor de Ombudsman, blijven onderhouden. In 2020 heeft de ombudsvrouw een plenaire vergadering van het Europees Parlement toegesproken en is zij, ondanks de belemmeringen door COVID-19, regelmatig videovergaderingen blijven houden met leden van het Europees Parlement, uit alle kanten van het politieke spectrum. Ook is de ombudsvrouw uitgenodigd om te spreken op bijeenkomsten van verschillende commissies van het Parlement en tijdens workshops die relevant waren voor het werk van het Bureau. Vanwege de pandemie is het jaarverslag van de Ombudsman op 5 mei 2020 via e-mail aan de voorzitter van het Europees Parlement overhandigd.

6.2.2. Commissie verzoekschriften

De Ombudsman en de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement werken samen om de zorgen van Europese burgers weg te nemen over de verantwoordingsplicht van de EU-instellingen. In 2020 zijn de betrekkingen tussen de Commissie verzoekschriften en de Ombudsman verder versterkt. De Ombudsman heeft deelgenomen aan verschillende commissievergaderingen, en er was voortdurend contact tussen het Bureau van de Ombudsman en de commissie. In verschillende resoluties van de commissie is verwezen naar het werk van de Ombudsman, met name in verband met de rechten van mensen met een beperking tijdens de COVID-19-crisis. Emily O’Reilly was verheugd dat zij, in het kader van het 25-jarig bestaan van het Bureau van de Europese Ombudsman, felicitaties en gelukwensen over haar werk ontving van verschillende leden van het Europees Parlement, en in het bijzonder van de voorzitter van de Commissie verzoekschriften, die ook deelnam aan de conferentie ter ere van deze gelegenheid.

Dolors Montserrat
Dolors Montserrat, voorzitter van de Commissie verzoekschriften, hoogwaardige spreker tijdens de digitale conferentie ter ere van het 25-jarig bestaan van de Europese Ombudsman.

6.2.3. Europese Commissie

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU en heeft de grootste administratie van alle EU-organen. Het is logisch dat het grootste deel van de klachten die de Ombudsman ontvangt, betrekking heeft op de werkzaamheden van de Commissie. De samenwerking tussen de Commissie en de Ombudsman was ook in 2020 weer zeer constructief, en vicevoorzitter Maroš Šefčovič was een van de hoofdsprekers tijdens de conferentie ter ere van het 25-jarig bestaan van de Ombudsman. Ook op administratief niveau zijn nauwe contacten onderhouden, zodat op effectieve wijze met de zorgen van klagers kon worden omgegaan.

Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, was hoofdspreker tijdens de digitale conferentie ter ere van het 25-jarig bestaan van de Ombudsman.

6.2.4. Andere instellingen, agentschappen en organisaties

Het is voor de Ombudsman belangrijk om ook nauwe betrekkingen te onderhouden met de andere instellingen, organen en instanties. In 2020 heeft de Ombudsman contact gehad met de hoofden van de Europese Investeringsbank, de Europese Rekenkamer en het Europees Geneesmiddelenbureau. De betrekkingen met verschillende onderdelen van het EU-bestuur vormen een integraal onderdeel van de strategie „Op weg naar 2024” van de Ombudsman. Alleen via nauwe samenwerking kan een langdurige en positieve invloed op het EU-bestuur worden gerealiseerd.

6.2.5. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

Als lid van het EU-kader voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap beschermt, bevordert en monitort de Ombudsman de uitvoering van dit verdrag. In 2020 was de Ombudsman voorzitter van het EU-kader.

Samen met het Europees Gehandicaptenforum, het Europees Parlement en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft de Ombudsman een brief aan de Europese Commissie gestuurd met daarin de standpunten van het EU-kader over hoe een ambitieuzere en uitgebreidere Europese strategie inzake handicaps voor na 2020 eruit zou moeten zien. In verband daarmee heeft het EU-kader in juli 2020 een bijeenkomst gehouden met commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli, om de dialoog over de komende Europese strategie inzake handicaps voort te zetten. Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly heeft ook gesproken tijdens een workshop over de strategie inzake handicaps die was georganiseerd door de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement.

In juni 2020 heeft de Ombudsman een strategisch initiatief gestart over de manier waarop de Commissie voorziet in de bijzondere behoeften van medewerkers met een beperking in het kader van de COVID-19-noodsituatie. De Ombudsman heeft de Commissie een brief gestuurd met daarin een reeks vragen over kwesties als de genomen maatregelen voor thuiswerken en zorgverzekering, evenals mogelijke lessen voor de bredere interactie van de Commissie met burgers met een beperking. Momenteel beoordeelt de Ombudsman het antwoord van de Commissie, na input te hebben gevraagd van organisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen.

De Ombudsman heeft een klacht onderzocht over het gebruik van Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor de bouw van zorginstellingen voor mensen met een beperking in Hongarije en Portugal. De klager was van mening dat de Commissie actie had moeten ondernemen in verband met deze projecten, omdat die niet strookten met de verplichtingen van de EU om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking worden ondersteund om in een gemeenschapsgerichte omgeving te leven. Na de door de Commissie genomen maatregelen zorgvuldig te hebben onderzocht, heeft de Ombudsman het onderzoek afgesloten. De Ombudsman heeft suggesties gedaan voor verbeteringen en zal deze belangrijke kwestie blijven monitoren.

European Ombudsman

Today is the International Day of Persons with Disabilities #IDPD2020

The Ombudsman is committed to protecting, promoting, and monitoring the EU administration’s implementation of the @UN Convention on Rights of Persons with Disabilities #UNCRPD

europa.eu/!UQ76uR

Dag van personen met een handicap

Vandaag is de Internationale Dag van Personen met een Handicap.

De Europese Ombudsman zet zich in voor de bescherming, bevordering en monitoring van de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap door het EU-bestuur.

Emily O’Reilly: „De gezondheid van een democratie is af te meten aan de mate waarin deze het zelfs voor de kwetsbaarste mensen mogelijk maakt zo volledig mogelijk deel te nemen aan alle onderdelen van het leven in die democratie.”

Op ditzelfde terrein heeft de Commissie positief gereageerd op suggesties van de Ombudsman op basis van een onderzoek naar de wijze waarop zij was omgegaan met beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in een instelling voor sociale zorg voor mensen met een beperking. Naar aanleiding van de suggestie van de Ombudsman heeft de Commissie verklaard dat EU-fondsen zoveel mogelijk moeten worden gebruikt om deïnstitutionalisering te ondersteunen in plaats van instellingen in stand te houden.

Daarnaast heeft de Ombudsman een klacht behandeld over vertragingen bij de toepasselijke procedure voor de re-integratie van een personeelslid met een beperking. De Ombudsman heeft de zaak gesloten nadat de Commissie had verklaard de procedure voor re-integratie van de klager opnieuw te hebben geactiveerd.

6.3. Europees netwerk van ombudsmannen

De pandemie heeft duidelijk gevolgen gehad voor de werkwijzen en procedures van veel publieke instanties en transnationale entiteiten. Dit gold uiteraard ook voor het Europees netwerk van ombudsmannen (ENO), een informeel netwerk dat bestaat uit 96 vestigingen in 36 Europese landen en waarvan ook de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement deel uitmaakt.

Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly heeft vanaf een vroeg stadium van de crisis rechtstreeks contact gehad met leden van het ENO om te bepalen hoe het netwerk zijn leden het best van dienst kon zijn. Hierop voortbouwend heeft de Europese Ombudsman op 12 mei 2020 een webinar georganiseerd en geleid over de gevolgen van COVID-19 voor ombudsmannen. Daarbij kwamen ombudsmannen of het equivalent daarvan uit 33 lidorganisaties bijeen om ervaring uit te wisselen en beste praktijken voor de crisisrespons te bevorderen.

Het gebruikelijke jaarlijkse contactmoment van het ENO, de jaarlijkse conferentie, heeft ook in digitale vorm plaatsgevonden. Op 26 oktober (dezelfde dag als de conferentie ter ere van het 25-jarig bestaan van de Ombudsman) namen 106 mensen uit heel Europa virtueel deel aan de netwerkconferentie. Naast het jubileum en de discussie over de toekomst van de Europese Ombudsman is tijdens de netwerkconferentie ook gesproken over de toekomstige samenwerking in de komende termijn en over mogelijke onderwerpen en modaliteiten voor toekomstige parallelle onderzoeken. De conferentie, met een hoofdtoespraak van commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten Nicholas Schmit, bood ook een volgende gelegenheid om de COVID-19-crisis te bespreken en in te spelen op de gevolgen daarvan voor het werk van ombudsmannen in de komende jaren.

European Ombudsman

We now start the European Network of Ombudsman annual conference, discussing the impact of COVID-19 on its members, future parallel inquiries and #ENOnetwork cooperation: europa.eu/!tj97tX #EO25Years

Europees netwerk van ombudsmannen

We beginnen nu met de jaarlijkse conferentie van het Europees netwerk van ombudsmannen, waar we het gaan hebben over de gevolgen van COVID-19 voor de leden van het netwerk, toekomstige parallelle onderzoeken en samenwerking binnen het ENO. Ook vieren we dat de Europese Ombudsman 25 jaar bestaat.

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2020 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten
Klagers die door de Europese Ombudsman in 2020 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten

7. Middelen

7.1. Begroting

De begroting van de Ombudsman vormt een afzonderlijke afdeling in de begroting van de Europese Unie. De begroting is onderverdeeld in drie titels. Salarissen, toelagen en andere uitgaven voor personeel zijn ondergebracht in titel 1. Titel 2 betreft gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven. Titel 3 bevat de uitgaven die voortvloeien uit de algemene taken van de instelling. De begrotingskredieten in 2020 bedroegen 12 348 231 EUR.

Om een doeltreffend beheer van de middelen te waarborgen controleert de intern controleur van het Bureau van de Europese Ombudsman op gezette tijden de internecontrolesystemen en de financiële verrichtingen van het Bureau. Net zoals de andere EU-instellingen wordt ook de Ombudsman gecontroleerd door de Europese Rekenkamer.

7.2. Gebruik van middelen

Elk jaar stelt de Ombudsman een beheerplan op waarin concrete acties worden beschreven die het Bureau verwacht te ondernemen om uitvoering te geven aan de doelstellingen en prioriteiten van de vijfjarenstrategie van de Ombudsman „Op weg naar 2019”. Het jaarlijkse beheerplan voor 2020 is het zesde plan dat op deze strategie is gebaseerd. In december 2020 heeft de Ombudsman een nieuwe strategie vastgesteld: „Op weg naar 2024”.

De Ombudsman beschikt over hooggekwalificeerde en meertalige medewerkers. Hierdoor kan het Bureau klachten in de 24 officiële talen van de EU behandelen en de bekendheid van het werk van de Ombudsman in de gehele EU vergroten. In maart 2020 heeft het Bureau van de Ombudsman, als reactie op de COVID-19-pandemie, efficiënt en snel de overstap gemaakt naar een digitale werkplek, zonder onderbreking van de kernwerkzaamheden, namelijk de behandeling van klachten. In 2020 waren er 69 posten in de personeelsformatie van de Ombudsman. Daarnaast werkten er gemiddeld nog acht arbeidscontractanten samen met het Bureau en deden in de loop van het jaar 13 stagiairs hier werkervaring op.

In september 2020 is Rosita Hickey, die sinds 2001 bij het Bureau van de Ombudsman werkt, na een algemeen vergelijkend onderzoek aangesteld als directeur Onderzoeken.

Gedetailleerde informatie over de organisatiestructuur van het Bureau van de Ombudsman en de taken van de verschillende afdelingen is beschikbaar op de website van de Ombudsman.

Rosita Hickey
Rosita Hickey is in 2020 aangesteld als directeur Onderzoeken.

Hoe men zich tot de Europese Ombudsman kan wenden

Telefonisch

+33 (0)3 88 17 23 13

Per e-mail

eo@ombudsman.europa.eu

Online
Onze kantoren
Ons kantoor
Straatsburg
Postadres

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Bezoekadres

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Brussel
Postadres

Médiateur européen
Rue Wiertz / Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles / Brussel

Bezoekadres

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer / Montoyerstraat 30
B-1000 Bruxelles / Brussel

Alle foto’s en afbeeldingen zijn © Europese Unie, met uitzondering van de omslag (© erikreis/iStock). Reproductie ten behoeve van educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits met bronvermelding.

HTML ISBN 978-92-9483-228-3 ISSN 1680-3981 doi:10.2869/122787 QK-AA-21-001-NL-Q