Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Sommaire

Годишен доклад 2020 г.

Въведение

Емили О'Райли, Европейски омбудсман
Емили О'Райли, Европейски омбудсман

2020 г. беше трагична за много хора по целия свят, тъй като една голяма част от тях загубиха любими хора, а много други пострадаха и продължават да страдат от тежкото заболяване. Годината също така ясно показа важността на публичните администрации, в чиято компетентност и управленска отговорност можем да имаме доверие. Пандемията преобърна живота на хората и оказа сериозен натиск върху здравните системи, обществата и икономиките ни. На равнището на ЕС пандемията налагаше бързо вземане на решения относно финансирането от Съюза, доставките на продукти и услуги, с цел подпомагане на справянето с пандемията, както и относно това на кои политики трябва да се отдава приоритет.

Именно във времена, изпълнени с предизвикателства се изискват най-високи стандарти на доброто управление, за да се вдъхне доверие и спокойствие на обществеността, че предприетите мерки са точни и ще бъдат изпълнени по правилен начин.

Ролята на Европейския омбудсман е да подпомага този процес. Поради това през април напомнихме на Европейската комисия, че всички решения, свързани с пандемията трябва да се вземат по възможно най-прозрачния начин. Като следваща стъпка, през юли, с цел събиране на информация, отправихме искания до Европейската агенция по лекарствата, Европейската инвестиционна банка и Комисията, и извършихме две проверки по отношение на Съвета на ЕС и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Целта е да се гарантира, че целият процес на вземане на решения във връзка с пандемията, без значение дали тези решения се отнасят до оценяването на нови лекарства или до избора на проекти, които да бъдат финансирани, е ясен, достъпен и обоснован. В желанието си да гарантираме, че нашата работа по обработка на случаите няма да бъде прекъсвана, моята служба направи бърз преход към виртуално работно място – броят на новите жалби, които са били разгледани е сходен с броя на жалбите, разгледани през 2019 г.

През годината също така бяха извършени проверки, констатациите от които бяха много уместни за цялата администрация на ЕС. В един от случаите установихме лошо управление по отношение на начина, по който Европейският банков орган се е справил с преместването на изпълнителния директор в лобистка група на финансовия сектор. Нашата препоръка беше приета и изпълнена от ЕБО. По случай, отнасящ се до устойчивите финанси, установихме, че съответното законодателство на ЕС е твърде неясно и не предоставя възможност за адекватна оценка на конфликтите на интереси в контекста на решенията за възлагане на договори, финансирани от ЕС.

Извършихме няколко важни проверки, свързани с прозрачността на вземането на решения във връзка с екологичните въпроси. Те включват проверка на причината за това, че „оценката на въздействието върху устойчивостта“ не е била финализирана преди договарянето на търговската сделка между ЕС и Меркосур, както и проверка относно това дали Европейската инвестиционна банка предоставя достатъчно информация относно околната среда във връзка с проектите, които финансира.

Работата на Омбудсмана включва проследяване на предишни проверки, за да се гарантира, че препоръките, които са приети, биват изпълнявани. Поради това предприех последваща проверка с цел проучване на начина, по който работи на практика „механизмът за подаване на жалби“ на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), създаден след проверка на предишния Омбудсман.

Тази година беше специална за Европейския омбудсман, тъй като през 2020 г. отбелязахме нашата 25-та годишнина. Имахме възможността да отпразнуваме това, в което се е превърнала Службата: уважаван поддръжник на прозрачността и етичните стандарти на администрацията на ЕС. Също така направихме преглед на описанието на случаите през годините и на положителните промени, които институциите и органите на ЕС са осъществили в резултат на нашата работа. По някои от случаите наблюдавахме не само незабавен ефект, а също и по-общо положително въздействие с течение на времето. Прегледът, който извършихме също така засили осведомеността ни, както и благодарността ни по отношение на останалите източници на влияние, които съпътстват нашата работа, включващи ангажиран и подкрепящ Европейски парламент, активно гражданско общество, силни медии, както и институции на ЕС, които вярват в стойността на работата на Омбудсмана.

През 2021 г. очаквам да приложим нашата нова стратегия „С поглед към 2024 г.“, определяща начина, по който планирам да постигнем по-нататъшно положително въздействие по отношение на администрацията на ЕС, да поддържаме практическата приложимост на нашата работа в реалния живот чрез повишаване на обществената осведоменост относно дейностите, които извършваме, да дадем възможност на гражданите да продължат да упражняват правата, предоставени им съгласно Договорите и Хартата на основните права.

Емили О’Райли

Емили О’Райли

1. Кратък преглед на 2020 г.

2. Ключови теми

Европейският омбудсман оказва съдействие на гражданите, предприятията и организациите в отношенията им с институциите, органите и агенциите на ЕС. Проблемите, които са предмет на жалбите, варират от липса на прозрачност в процеса на вземане на решения до отказан достъп до документи, както и до нарушения на основните права и спорове във връзка с договорни отношения. Профилът на жалбите се променя в зависимост от притесненията и опасенията, които изпитват европейците през дадена година. Годишният доклад за тази година съдържа нови раздели относно проверките, свързани с COVID-19 и прозрачността при вземането на решения в областта на околната среда. В различните раздели е представен преглед на ключовите случаи, свързани с конкретна област.

2.1. Проверки и инициативи, свързани с COVID-19

Инфографика за действията на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19: примери за действия, предприети от ЕС.
Инфографика за действията на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19: примери за действия, предприети от ЕС.

В отговор на безпрецедентната ситуация, създадена от COVID-19, много от институциите, агенциите и органите на ЕС трябваше да приемат целенасочени мерки и да адаптират работните си процеси, за да се справят с предизвикателствата на извънредната ситуация. Тези мерки варираха от подпомагане на координирането на ответни действия в областта на общественото здраве в ЕС и одобряване на специални лекарства до икономически мерки за справяне със социалното и икономическото въздействие на кризата.

През април 2020 г. Омбудсманът започна прегледа на работата на администрацията на ЕС в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19. Той припомни на Европейската комисия и на Европейския съвет, че техните задължения по отношение на прозрачността са също толкова важни по време на криза.

През юли 2020 г. Омбудсманът изпрати три искания за събиране на информация до Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Комисията и започна две проверки във връзка с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Съвета на ЕС, като част от ролята на Службата, свързана с наблюдение на изпълнението от институциите на ЕС на първа линия на техните дейности по време на пандемията.

Омбудсманът проучи начина, по който ECDC събира и съобщава данни, свързани с пандемията от COVID-19. Освен проверката на документи, свързани с ролята на ECDC по отношение на управлението на информацията относно пандемията, екипът за проверки на Омбудсмана проведе също така и среща с представители на ECDC през октомври 2020 г. След това Омбудсманът поиска повече информация относно конкретни части от работата на ECDC, включително относно прозрачността на бързата оценка на риска, която центърът извършва. Целта на проверката е да се установят някои от проблемите, които може да са възпрепятствали ECDC при опитите му за справяне с пандемията.

При проверката по отношение на Съвета Омбудсманът извърши оценка на решението му за временна дерогация от стандартния начин на вземане на решения, както и на последиците от това за прозрачността на процеса.

Омбудсманът отправи запитване към Комисията относно прозрачността на научните становища, които получава, срещите ѝ с представители на интереси и нейните решения, свързани с обществени поръчки в условията на извънредна ситуация. ЕИБ предостави на Омбудсмана информация относно това как гарантира прозрачност и добро управление, като същевременно прие мерки за преодоляване на икономическите последици от кризата. В отговор на въпросите на Омбудсмана, EMA заяви, че е поела ангажимент да гарантира независимостта на начина, по който оценява лекарствата за COVID-19, както и да публикува клинични данни относно тези лекарства.

Омбудсманът също така започна няколко проверки, предприети на основание на жалби, свързани с COVID-19, включително решението на Комисията да не осигурява платено удължаване на проекти, засегнати от пандемията от COVID-19. Жалбоподателите – изследователите, които участват в действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) твърдят, че мерките, предприети от Комисията са недостатъчни, тъй като не им дават възможност да продължат своите научни изследвания без допълнително финансиране. В писмо, в което представя своите предварителни констатации, Омбудсманът е отправил искане до Комисията да обмисли възможността за предоставяне на специална онлайн платформа на научноизследователската общност, чрез която членовете ѝ да могат да поставят проблемите, пред които те са изправени поради ограниченията, свързани с COVID-19. Омбудсманът също така призова Комисията да продължи да полага усилия за намиране на решения за всички изследователи по действията „Мария Склодовска-Кюри“, чиято работа е била засегната от кризата, предизвикана от COVID-19, и да насърчава организациите, които са получили безвъзмездни средства да се възползват от тези решения. Проверката продължи и през 2021 г.

European Ombudsman

We have asked @EU_Commission how it ensures #transparency in relation to:

- Lobbying during the #COVID19 crisis
- Emergency public procurement
- Scientific advice concerning the pandemic

europa.eu/!Xk93Ry

COVID19

Попитахме Европейската комисия как гарантира прозрачност във връзка с:

 • Лобирането по време на кризата, предизвикана от COVID-19
 • Обществените поръчки в извънредна ситуация
 • Научните становища във връзка с пандемията

2.2. Етични въпроси

В резултат на жалби от членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество, Омбудсманът започна проверка на решението на Комисията да възложи на BlackRock Investment Management договор за извършване на проучване относно интегрирането на екологичните, социалните и управленските цели (ESG) в банковите правила на ЕС. Проверката на Омбудсмана има за цел да се направи преценка на начина, по който Комисията е извършила оценка на офертата на дружеството в контекста на поканата за подаване на оферти за извършване на проучването.

Омбудсманът констатира, че офертата на дружеството поражда опасения, тъй като в качеството си на най-голямото в световен мащаб предприятие за управление на активи, дружеството има финансов интерес по отношение на разглеждания в проучването сектор. Освен това ниската цена на офертата на дружеството би могла да се възприеме като част от стратегия за придобиване на информация и влияние по отношение на регулаторната среда в този сектор. Поради това Омбудсманът установи, че Комисията е трябвало да бъде по-строга, когато е проверявала дали дружеството не е било обект на конфликт на интереси, което може да се отрази отрицателно на способността му да изпълнява договора. Въпреки това, като се имат предвид ограниченията по отношение на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки, Омбудсманът установи, че това не представлява лошо управление.

Предложението на Омбудсмана е Комисията да актуализира своите насоки относно процедурите за възлагане на обществени поръчки за договори за услуги, свързани с политики, като предоставя яснота на персонала относно това кога да изключва от участие оференти поради конфликти на интереси, които могат да имат отрицателно въздействие върху изпълнението на договора. Омбудсманът също така предложи Комисията да разгледа възможността за усъвършенстване на разпоредбите относно конфликтите на интереси във Финансовия регламент – законодателният акт на ЕС, уреждащ начина, по който се провеждат финансирани от бюджета на ЕС процедури за възлагане на обществени поръчки. Омбудсманът изпрати писмо до законодателите на ЕС, за да привлече вниманието към своето решение, по-специално по отношение на Финансовия регламент.

European Ombudsman

Decision to award a contract to @BlackRock to study integrating sustainable finance #ESG objectives into @EU_Finance rules – @EU_Commission should have been more rigorous in verifying whether there was a #conflictofinterest

PRESS RELEASE: europa.eu/!Xk47Tx

Black Rock

Европейската комисия е трябвало да бъде по-строга, когато е проверявала дали е имало конфликт на интереси при взимането на решение за възлагане на договор на BlackRock за проучване на интегрирането на екологичните, социалните и управленските цели по отношение на устойчивото финансиране във финансовите правила на ЕС.

Емили О'Райли: „Трябвало е да бъдат зададени въпроси относно мотивацията, ценообразуването, стратегията и това дали вътрешната мярка, предприета от дружеството с цел предотвратяване на конфликт на интереси, са били наистина адекватни.“

2.3. Основни права

През ноември 2020 г. Омбудсманът започна проверка относно това как Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) разглежда предполагаеми нарушения на основните права. Целта на проверката е да се оцени ефективността и прозрачността на „механизма за подаване на жалби“ на Frontex за лицата, които считат, че правата им са били нарушени в контекста на операциите на Frontex по границите, както и ролята и независимостта на „служителя по въпросите на основните права“ на Frontex.

European Ombudsman

We have opened an inquiry into @Frontex.

We will assess:
- effectiveness & transparency of their ‘Complaints Mechanism’
- role and independence of their ‘Fundamental Rights Officer’

europa.eu/!Jx49Qv

Frontex

Започнахме проверка по отношение на функционирането на Frontex.

Ще извършим оценка на:

 • ефективността и прозрачността на техния „механизъм за разглеждане на жалби“,
 • ролята и независимостта на техния „служител по въпросите на основните права“.

При започването на проверката Омбудсманът изпрати на Frontex набор от подробни въпроси относно това как и кога Frontex ще актуализира механизма, за да отрази разширения си мандат; какво се случва с жалбоподатели, които са застрашени от принудително връщане, докато жалбата им все още са в процес на разглеждане; какви възможности за обжалване са достъпни за жалбоподателите; как Frontex осъществява мониторинг на жалбите срещу националните органи; как могат лицата, които са засегнати от операциите на Frontex, но се намират в държави извън ЕС, да се оплачат от предполагаеми нарушения на основните права; и ролята на служителя по въпросите на основните права в този процес.

Омбудсманът също така информира членовете на Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО) с оглед на възможното им участие в проверката.

Тази проверка по собствена инициатива е последващо действие във връзка с препоръката на Омбудсмана от 2013 г. Frontex да създаде механизъм за индивидуални жалби и нейният служител по въпросите на основните права да отговаря за механизма. Оттогава този механизъм беше въведен и усъвършенстван с цел да се осигурят гаранции за основните права в контекста на разширяването на мандата на Frontex, както и да се осигури по-голяма отчетност и правна защита за лицата, засегнати от нейните действия.

Друга ключова проверка, свързана с основните права, е насочена към начина, по който Комисията се стреми да гарантира, че хърватските органи зачитат основните права в контекста на операциите за управление на границите. Жалбоподателят Амнести Интернешънъл изразява опасения относно управлението на границите от хърватските органи, като привлича вниманието към твърденията за нарушения на правата на човека, свързани с „отблъскването“ на мигранти и други гранични операции. Жалбоподателят изразява съмнение относно това дали Хърватия е създала „механизъм за наблюдение“ – което е била задължена да направи в контекста на полученото от нея финансиране от ЕС – за да гарантира, че операциите по управление на границите са в пълно съответствие с основните права и правото на ЕС.

Омбудсманът отправи редица въпроси към Комисията с цел да установи естеството на механизма за наблюдение и това как Комисията е проверила факта, че такъв е бил създаден. Ако е създаден, целта на въпросите е да се установи как Комисията е проверила неговата ефективност, и в по-общ план, как Комисията гарантира, че операциите за управление на границите, които получават средства от ЕС, осигуряват зачитането на основните права.

2.4. Прозрачност при вземането на решения в областта на околната среда

През 2020 г. бяха проведени няколко проверки относно начина, по който се вземат решения, свързани с околната среда и устойчивостта. Група организации на гражданското общество се обърнаха към Омбудсмана, след като Комисията не успя да финализира актуализирана „оценка на въздействието върху устойчивостта“ (ОВУ) преди сключването на търговското споразумение между Меркосур и ЕС през юни 2019 г. Жалбоподателите твърдят, че предприемайки тази стъпка, Комисията не е спазила собствените си насоки относно ОВУ и е нарушила Договорите за ЕС, които съдържат цели за устойчивостта на търговията на ЕС. Жалбоподателите също така изразяват опасения относно факта, че междинната оценка на въздействието не е била публикувана при провеждането на обществени консултации относно търговските преговори и че към момента на нейното публикуване не е съдържала най-новата информация.

Омбудсманът отправи редица въпроси към Комисията, включително относно това как възнамерява да използва окончателния доклад и дали е следвана стандартната процедура за ОВУ.

Омбудсманът разгледа също така и начина, по който Комисията гарантира, че устойчивостта на газовите проекти се оценява преди включването им в списъка на ЕС на проектите от общ интерес (ПОИ) – трансгранични проекти в областта на енергийната инфраструктура, предназначени да спомогнат за постигането на целите на политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата. Комисията признава, че оценката на устойчивостта на кандидатстващите газови проекти не е оптимална поради липса на данни и поради несъответстващи методологии, и заявява, че ще актуализира критерия, използван за оценка на устойчивостта на проектите, кандидатстващи за включване в следващия списък на ПОИ, който тя ще изготви през 2021 г. Въпреки че Омбудсманът изрази съжаление, че газовите проекти са били включени в предишни списъци на ПОИ, без да е извършена надлежна оценка на тяхната устойчивост, той приветства ангажимента на Комисията да гарантира, че това актуализиране е извършено преди да бъде взето решението относно следващия списък на ПОИ.

European Ombudsman

We made three suggestions to @EU_Commission to improve approval process of ‘active substances’ in pesticides:

- Approve only for uses deemed safe by @EFSA_EU
- Explain decisions in clear language
- Further limit use of the ‘confirmatory data procedure’

https://europa.eu/!pg87PB

Пестициди

Отправихме три предложения към Европейската комисия с цел подобряване на процеса на одобрение на „активните вещества“, използвани в пестицидите:

 • Одобряване само на вещества за употреба, считана за безопасна от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
 • Обясняване на решенията чрез използване на ясен език
 • Допълнително ограничаване на използването на „процедурата на потвърждаващите данни“

През юли Омбудсманът започна три проверки въз основа на жалби, отправени от група по околната среда, във връзка с оповестяването от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на информация относно околната среда. Едната проверка се отнася до отказа на ЕИБ да предостави публичен достъп до протоколите от заседанията, на които нейният управителен комитет е обсъждал финансирането на проект за биомаса. Другите две проверки се отнасят до това дали ЕИБ предоставя достатъчна и навременна информация относно околната среда във връзка с проектите, които финансира пряко или непряко.

През ноември Омбудсманът приключи проверка относно начина, по който Комисията одобрява „активните вещества“, използвани в пестицидите. По-специално Омбудсманът разгледа практиката на Комисията по одобряване на активни вещества, за които Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) – органът на ЕС, който отговаря за научната оценка на безопасността – е установил ключовите области на безпокойство или не е установил безопасна употреба. Омбудсманът също така преразгледа практиката на Комисията по одобряване на вещества, за които са необходими допълнителни данни, потвърждаващи тяхната безопасност („процедурата на потвърждаващите данни“). В контекста на своята проверка Омбудсманът изложи подробно пред Комисията причините, поради които счита, че настоящите практики на Комисията пораждат безпокойство. Омбудсманът приключи тази проверка с три предложения към Комисията: да одобрява вещества въз основа само на употреби, за които ЕОБХ е потвърдил, че са безопасни; процесът на одобрение да бъде напълно прозрачен и използването от Комисията на процедурата на потвърждаващите данни да бъде допълнително ограничено.

През април Омбудсманът потвърди своята констатация за наличие на лошо управление по жалба срещу Съвета, въз основа на това, че не е съгласен с предложения за подобряване на прозрачността на процеса на вземане на решения във връзка с приемането на годишни регламенти за определяне на риболовни квоти. Омбудсманът обаче приветства самостоятелното действие от страна на Комисията да предостави публичен достъп до документи, свързани с предложения относно възможностите за риболов, след предаването им на Съвета.

2.5. Отчетност при вземане на решения

Омбудсманът започна няколко проверки, насочени към подобряване на прозрачността на процеса на вземане на решения, по-специално от страна на държавите членки в рамките на Съвета. Основната ѝ проверка в тази област доведе до препоръки за подобряване на законодателната прозрачност в рамките на Съвета, които бяха широко подкрепени от Европейския парламент и много национални парламенти. Това доведе до някои малки, но конкретни подобрения през 2020 г.: Съветът се съгласи да започне проактивно да публикува доклади за напредъка по преговорите относно законопроектите, мандата на Съвета за преговори с Европейския парламент и графика на тристранните срещи. Тези промени са знак за напредък по отношение на една от ключовите цели на Омбудсмана – да се гарантира, че гражданите знаят какви решения вземат правителствата от тяхно име в Брюксел. Омбудсманът продължава да насърчава Съвета да продължи своите усилия за подобряване на законодателната прозрачност, по-специално чрез документиране на идентичността на отделните държави членки, когато те изразяват позиции по законопроекти.

Mário Centeno

This week we have launched the #Eurogroup document register, making it easier to access available documents. This step completes the list of measures to increase #transparency that were agreed in last September’s EG, and were welcomed by @EUombudsman

През тази седмица стартирахме работата на регистъра на документите на Еврогрупата, с което улесняваме достъпа до наличните документи. Тази стъпка допълва списъка с мерки за повишаване на прозрачността, договорени на заседанието на Еврогрупата през септември миналата година и приветствани от Европейския омбудсман.

При друга проверка с важни последици по отношение на отчетността при вземане на решения, Комисията се съгласи да засили прозрачността и да подобри полезността на своята база данни, в която е представено подробно описание на планираните от държавите членки национални технически регламенти. Съгласно Директивата на ЕС за прозрачността в рамките на единния пазар Комисията и държавите членки могат да разглеждат националните технически регламенти, които други държави членки възнамеряват да въведат. Комисията поддържа база данни, чрез която се предоставя публичен достъп до информация относно проектомерките. Държавите членки обаче могат да поискат предложените от тях мерки да останат поверителни. Комисията заяви, че възнамерява да предостави подробно обяснение на своя уебсайт относно начина, по който ще разглежда коментарите на заинтересованите страни. Комисията възнамерява също така да подчертае най-добрите практики по отношение на нотификациите от държавите членки и ще предприеме по-решителни действия в случай на подозрения, че дадена държава членка злоупотребява с правото си да отправя поверителни нотификации.

През март Омбудсманът приключи проверка относно начина, по който Комисията гарантира, че не е налице конфликт на интереси що се отнася до научните експерти, които ѝ предоставят съвети. Проверката се основава на жалба от организация на гражданското общество, която е изразила опасения по отношение на независимостта на експертите, дали своя принос за изготвянето на доклад относно пестицидите.

Принципно проучването е насочено към системите, чрез които Комисията проверява независимостта на експертите, оказващи принос в съответствие с нейния „Механизъм за научни становища“. Омбудсманът установи, че тези системи са подходящи, но поиска от Комисията да гарантира, че в бъдеще всички финансови интереси ще фигурират в декларациите за интереси на експертите и че всички такива декларации ще бъдат публикувани.

2.6. Прозрачност при лобирането

Предизвикателствата във връзка с така наречената „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ – в случаите, в които длъжностни лица на ЕС биват назначени на позиции в частния сектор или когато лица постъпват на работа в институциите на ЕС от частния сектор – е област, на която Омбудсманът обръща особено внимание. Случаите на „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ могат в някои случаи да навредят на самите институции, както и на обществените възприятия за ЕС.

През януари Омбудсманът започна проверка относно решението на Европейския банков орган (ЕБО) да позволи на тогавашния изпълнителен директор да заеме поста главен изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) – сдружение, представляващо банки и други финансови институции.

European Ombudsman

Our inquiry has found that @EBA_News should not have allowed its Executive Director to become CEO of a financial lobby association.

Press release: europa.eu/!rj86rV

ЕБО

Нашата проверка установи, че Европейският банков орган не е трябвало да позволява на изпълнителния му директор да заеме поста главен изпълнителен директор на лобистка финансова асоциация.

Емили О'Райли: „Ако това конкретно преместване не може да обоснове използването на възможността, предвидена в законодателството на ЕС, за налагане на забрана на някого да се премести на такава позиция, то тогава никое преместване не би го обосновало.“

Омбудсманът установи, че ЕБО е трябвало да забрани преместването на друга позиция и че въведените от него мерки за предотвратяване на конфликти на интереси не са били достатъчни за справяне със свързаните рискове. Тя също така констатира, че след като ЕБО е бил уведомен за планираното преместване, той е трябвало незабавно да отнеме правото на достъп на изпълнителния директор до поверителна информация.

Омбудсманът препоръча на ЕБО в бъдеще: да забранява на висшите служители да заемат определени длъжности след изтичане на мандата им; да определи критерии по отношение на това кога би забранил такива премествания и да въведе вътрешни процедури, така че след като стане известно, че член на персонала се премества на друга длъжност, правото му на достъп до поверителна информация незабавно да бъде отнето.

В отговор на препоръките на Омбудсмана, ЕБО заяви, че възнамерява да забрани на висшите служители да заемат определени длъжности, след напускане. ЕБО също така прие процедура за оценка на задълженията на персонала след приключване на трудовите правоотношения, както и политика, съгласно която ще преустанови достъпа до поверителна информация на персонала, за който е известно, че се премества в частния сектор. Омбудсманът приветства стъпките, предприети от ЕБО и приключи случая.

Важно е също така институциите да наблюдават случаите на „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ на равнище служители в институциите на ЕС, като отговорните служителите трябва да имат достъп до информация за политиките, която може да бъде полезна за частния сектор. При една проверка журналист се обърна към Омбудсмана, тъй като е поискал публичен достъп до документи, свързани с корпоративно събитие, на което са присъствали служители на Комисията. Той заяви, че документите са му необходими, за да проведе разследване относно това дали бивш началник-отдел на Комисията, който е заемал длъжност в многонационално дружество, е действал в съответствие със законовите си задължения да не лобира сред свои бивши колеги. Въпреки че Комисията предостави достъп до части от исканите от жалбоподателя документи, тя отказа да оповести името на бившия началник-отдел. Омбудсманът установи, че бившият началник-отдел на Комисията би трябвало да приеме определена степен на обществен контрол по отношение на професионалната си дейност след преместването си в частния сектор и че следователно отказът на Комисията да разкрие името на бившия си служител представлява лошо управление.

Някои проверки касаят степента, до която представителите на сектора или други заинтересовани групи имат достъп до лицата, отговорни за вземането на решения в Комисията, както и начина, по който този достъп бива документиран. Една такава проверка включваше журналист, който търси документи, свързани с презентация, направена от биофармацевтично дружество по време на среща с председателя на Комисията през март 2020 г. Проверката на Омбудсмана има за цел да установи дали Комисията: не е предоставила достатъчно широк достъп до презентация, направена на заседанието, не е идентифицирала всички документи, свързани с тази видеоконференция и не е идентифицирала никакви документи, свързани с други видеоконференции, проведени през април 2020 г.

Извършената от Омбудсмана проверка относно корпоративното спонсориране на председателствата на Съвета на ЕС приключи успешно през юни 2020 г., след като Съветът се съгласи да изготви насоки за държавите членки. Жалбоподателят, германска организация на гражданското общество, се обърна към Омбудсмана след спонсориране на румънското председателство на ЕС (през първата половина на 2019 г.), предоставено от голямо дружество за безалкохолни напитки. Омбудсманът разгледа в по-общ план въпроса относно спонсорството на председателствата. В своята препоръка Омбудсманът отбеляза, че тъй като председателството е част от Съвета, е вероятно неговата дейност да се възприема от широката общественост в Европа като свързана със Съвета и ЕС като цяло. С оглед на това Омбудсманът установи, че спонсорството на председателствата носи рискове за репутацията, които Съветът следва да разгледа. В допълнение към положителната реакция на Съвета, редица държави членки (включително германското председателство през втората половина на 2020 г. и бъдещите председателства) посочиха, че вече няма да приемат спонсорство в контекста на своите председателства.

2.7. Достъп до документи

Инфографика за действията на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19: примери за действия, предприети от ЕС.
Схема, показваща стъпките, които трябва да се следват, за да се отправи искане за публичен достъп до документи на ЕС.

Гражданите на ЕС имат широки права на достъп до документи, съхранявани от институциите на ЕС. Омбудсманът изпълнява ролята на механизъм за защита за лицата, които срещат трудности при получаване на публичен достъп до документи.

В резултат от различни проверки на Омбудсмана, проведени през 2020 г., е предоставен достъп до документи, които са от по-широк обществен интерес. Омбудсманът приключи проверка през ноември, след като Комисията се съгласи да предостави информация относно различни разходи в размер на 8  320 EUR, направени по време на официално посещение на тогавашния председател на Европейската комисия в Буенос Айрес, за да присъства на срещата на върха на Г-20. Комисията също така се съгласи проактивно да оповестява информация относно естеството на други подобни разходи в бъдеще.

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) се съгласи да предостави информация, например данни за полетите, цените на билетите и класа на местата за сядане, във връзка с бизнес пътуване на делегация на ЕИСК в Шанхай, Китай през юли 2019 г. След приключване на проверката Омбудсманът насърчи ЕИСК да създаде политика на проактивна прозрачност относно пътните разходи на членовете.

Друга проверка се отнася до искане на журналист за достъп до оценките на етичните, правните и социалните аспекти на офертите, които Европейската агенция по отбрана (EDA) е получила за осъществяване на научноизследователски проекти в областта на отбраната. Омбудсманът установи, че EDA не е трябвало да прилага толкова ограничителен подход по отношение на оценяването на офертите, получили финансиране от ЕС. EDA изрази съгласие, че успешните предложения не следва да се ползват със същото равнище на защита, както неуспешните, и предостави на жалбоподателя почти неограничен достъп до въпросните документи.

Омбудсманът разгледа отказа на Европол (Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането) да предостави достъп до различни споразумения, които е сключила с държавите членки за създаване на „съвместни екипи за разследване“ за борба с трансграничната престъпност, както и до документи за регулиране на съвместна работна група за връзка за борба с контрабандата на мигранти. Омбудсманът установи, че Европол има основание да откаже пълен достъп до повечето документи, но следва да предостави частичен достъп до документ, озаглавен „Съвместна работна група за връзка – контрабанда на мигранти, проект на описание на процеса“, в който е описана дейността на работната група. Впоследствие Европол предостави частичен достъп до документа, с направени поправки, които Омбудсманът счете за основателни.

European Ombudsman

In response to our proposals to improve transparency, notably regarding public access to documents, @Europol has set out a number of steps it intends to take or has taken: europa.eu/!uB68KW

ЕВРОПОЛ

В отговор на нашите предложения за подобряване на прозрачността, по-специално по отношение на публичния достъп до документи, Европол посочи редица стъпки, които възнамерява да предприеме или вече е предприела.

Проверка по отношение на Европейския съвет повдигна важни въпроси относно съхранението на данни във връзка с текстови съобщения и съобщения в реално време. Жалбата се отнася до искане за публичен достъп до текстови съобщения по мобилен телефон, изпратени през 2018 г. от тогавашния председател на Европейския съвет до държавните и правителствените ръководители. Генералният секретариат на Съвета заяви, че не съхранява съобщения, които съгласно правилата на ЕС относно публичния достъп до документи представляват „документ“. Жалбоподателите оспориха това твърдение. Омбудсманът не установи лошо управление, но отбеляза, че институциите на ЕС следва да обмислят начина, по който да гарантират необходимото съхранение на данни, когато за предаване на съществена информация се използва комуникация в реално време с други лица чрез напечатан текст (съобщения и текстове в реално време).

През октомври Омбудсманът започна проверка относно начина, по който Frontex обработва искания за публичен достъп до документи, след като получи две жалби относно затруднения със специалния онлайн портал на Frontex за разглеждане на такива искания. Служителите за разглеждане на случаи на Омбудсмана се срещнаха с представители на Frontex, за да обсъдят как е създаден порталът, как функционира той и защо обществеността не може да подаде искания за достъп до документи чрез други средства, като например електронна поща.

Омбудсманът извърши преглед на „ускорената процедура“ за разглеждане на жалби, свързани с публичен достъп до документи, съхранявани от институциите на ЕС. Този преглед показа, че понастоящем тези жалби се разглеждат много по-бързо: четири пъти по-бързо през 2019 г., отколкото през 2014 г. Това е важно, като се има предвид тяхното естество, което често е силно чувствително към фактора време. При прегледа обаче бяха установени и проблеми по отношение на ориентировъчния график, както и по отношение на спазването на препоръките на Омбудсмана от страна на институциите. Това ще ни помогне да оптимизираме процедурата и да подобрим начина, по който тя е изготвена в полза на потенциалните жалбоподатели.

3. Службата на Европейския омбудсман става на 25 години

Scrollie
Последна страница на специалната уебстраница с функция „превъртане на екрана“, представяща историята на Европейския омбудсман, създадена по повод 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман.

Европейският омбудсман отбеляза 25-тата си годишнина през 2020 г. От създаването си през 1995 г. насам Службата е разгледала повече от 57  000 жалби, извършила е повече от 7  300 проверки и е повишила етичните стандарти и стандартите за отчетност в редица области и институции на ЕС.

Конференция в дигитална среда по повод 25-тата годишнина
Емили О’Райли председателства конференцията в дигитална среда по повод 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман от ЕП в Страсбург, а някои от ораторите бяха в ЕП в Брюксел.

През годините различни нововъведения помагаха на Омбудсмана да продължи да оказва въздействие, както и да отговаря на потребностите на гражданите. Тези нововъведения включват създаването на Европейска мрежа на омбудсманите, определяне на част от служителите за разглеждане на случаи, които да провеждат стратегически разследвания, както и въвеждането на ускорена процедура за достъп до жалби относно документи.

Основните области на работа на Омбудсмана са свързани с достъпа до информация и документи, отчетността и участието на обществеността в процеса на вземане на решения в ЕС, проблемите, свързани с обществените поръчки и безвъзмездните средства на ЕС, както и зачитането на основните и процесуалните права.

European Commission

For 25 years, the @EUombudsman has been working to ensure that citizens’ rights are respected – as enshrined in the #EUCharter of Fundamental Rights.

This is essential for maintaining public trust in the EU.

We are committed to working together ever more closely. #EO25Years

Конференция по повод 25-тата годишнина

От 25 години Европейският омбудсман работи за гарантиране на зачитането на правата на гражданите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС.

Това е от съществено значение за запазване на общественото доверие в ЕС.

Наш приоритет е да работим в още по-тясно сътрудничество.

Разглеждането на индивидуални жалби е в основата на работата на Службата. През последните години обаче Омбудсманът все по-често използва правомощията си по собствена инициатива, за да подпомогне решаването на системни проблеми в администрацията на ЕС.

В резултат от проверките на Омбудсмана е постигната по-голяма прозрачност на търговските преговори на ЕС, резултатите от клиничните изпитвания на лекарства, оценени в ЕС се оповестяват публично, създадени са механизми за подаване на жалби за лица, търсещи убежище, които считат, че основните им права са били нарушени и са укрепени етичните правила, отнасящи се до членовете на Европейската комисия.

Омбудсманът се съсредоточи също така върху широки области, свързани с доброто управление, като например подобряване на прозрачността на законотворчеството и гарантиране на правилното прилагане на правилата относно кадрова въртележка между държавния и частния сектор.

Службата е оказала влияние върху поведението на администрацията на ЕС, публикувайки насоки по различни въпроси, например: доброто административно поведение; използването на 24-те официални езика на ЕС от институциите на ЕС и начина, по който служителите на ЕС следва да взаимодействат с представителите на интереси. Наградата за добро управление, която се присъжда от 2016 г. насам, насочи светлината на прожекторите към проекти и действия на администрацията на ЕС, носещи реални ползи за обществеността, и насърчава обмена на добри идеи между всички членове на публичната служба на ЕС.

Службата отбеляза 25-тата годишнина в социалните медии чрез специално предназначена уебстраница и с брошура, в която са представени основните постижения от създаването ѝ досега. Мобилна изложба, представяща основни моменти от работата на Омбудсмана от 1995 г. насам, беше изложена пред кметството в Страсбург в периода от месец октомври до месец ноември, като на церемонията по откриването ѝ присъства кметът на Страсбург Jeanne Barseghian. След това изложбата пътува виртуално и физически до други публични места в града. Специална конференция по повод 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман събра високопоставени оратори за обсъждане на бъдещето на Службата. Сред широкия набор от обсъждани въпроси бяха ползите от предоставянето на задължителни правомощия на Омбудсмана във връзка с достъпа до искания за документи, както и ролята на Омбудсмана в подкрепа на националните омбудсмани, които са подложени на натиск, докато полагат усилия за спазване на принципите на правовата държава.

Изложба по повод 25-тата годишнина
Европейският омбудсман с Jeanne Barseghian (вляво), кмет на Страсбург, и Julia Dumay (вдясно), заместник-кмет по въпросите на европейските отношения и институциите на ЕС по време на церемония по откриването на изложбата по повод 25-тата годишнина, която се състоя пред кметството в Страсбург при спазване на мерките за социално дистанциране.

4. „С поглед към 2024 г.“

През 2020 г. Службата изготви нова стратегия „С поглед към 2024 г.“, в която са определени целите и приоритетите за настоящия мандат. Тя се основава на успешната стратегия „С поглед към 2019 г.“ за предишния мандат, която има за цел увеличаване на въздействието, видимостта и значението на Службата.

В стратегията е описана мисията на Омбудсмана – да подпомага оказването на подкрепа на европейските граждани, работейки съвместно с институциите на ЕС за създаване на по-прозрачно, по-етично и по-ефективно управление. В стратегията се отбелязват променящите се обстоятелства, в които функционира Службата и как те са променили разбирането на обществеността по отношение на това какво е добро управление.

Обръща се внимание на основните политически въпроси пред ЕС, а именно изменението на климата, миграционната криза и проблемите в областта на върховенството на закона в рамките на ЕС, като се подчертава колко е важно да се поддържат високи етични стандарти в институциите на ЕС, така че гражданите да имат доверие в решенията и законите, които ще бъдат приети през следващите години.

Стратегията има за цел постигането на четири цели:

 • Постигане на трайно положително въздействие върху администрацията на ЕС – приоритетите включват разработване на по-систематични и по-съществени последващи действия във връзка с работата на Омбудсмана и засилване на сътрудничеството и диалога с институциите на ЕС.
 • Поддържане на практическата приложимост в реалния живот на работата на Омбудсмана – приоритетите включват определяне на системните тенденции в публичната администрация на равнището на ЕС и на национално равнище и оценяване на последиците от тях за европейската демокрация.
 • Повишаване на осведомеността на гражданите относно работата на Омбудсмана – приоритетите включват разработване на подход на участие със заинтересованите страни и разпространителите на информация, например организации на гражданското общество, медии, предприятия и други организации.
 • Допълнително увеличаване на ефективността на работата на Службата – приоритетите включват структуриране на службата, работните процеси и информационните дейности по гъвкав и адаптивен начин.

Конкретните действия за постигане на целите ще се планират и оценяват всяка година.

European Ombudsman

We just published our strategy ‘Towards 2024’!

Our core objectives:
- achieve lasting impact on the EU administration
- ensure real-life relevance to citizens
- increase citizens’ awareness of our work
- keep improving our efficiency

europa.eu/!Hc33bu

Стратегия

Току-що публикувахме нашата стратегия „С поглед към 2024 г.“!

Нашите основни цели:

 • да постигнем трайно въздействие върху администрацията на ЕС;
 • да гарантираме практическата приложимост в реалния живот за гражданите на Европейския съюз;
 • да повишаваме осведомеността на гражданите относно нашата работа;
 • да продължим да подобряваме ефективността си.

5. Жалби и проверки: как помагаме на обществеността

Европейският омбудсман помага на хората, предприятията и организациите, изправени пред проблеми с администрацията на ЕС, като разглежда подадените от тях жалби, но също така и като проактивно разглежда по-мащабни системни въпроси, засягащи институциите на ЕС.

С цел да бъде рационализиран начинът, по който Службата разглежда жалбите и извършва проверки, през 2020 г. действията на Омбудсмана по обработка на случаи бяха рационализирани, по-специално чрез създаването на единна дирекция „Проверки“. Тази дирекция обединява всички служители, които разглеждат жалби в рамките на правомощията на Омбудсмана, което спомогна за по-нататъшното подобряване на последователността и ефективността на проверките на Омбудсмана.

Въпреки пандемията не беше отбелязан спад в основната работа на Европейския омбудсман. Онлайн системата за подаване на жалби на Омбудсмана послужи за това жалбоподателите да не станат свидетели на никакви нарушения на способността на Службата да им помага.

С цел да се улесни проследяването от страна на обществеността на проверките на Омбудсмана и да се осигури още по-голяма прозрачност, информацията относно проверките, публикувана на уебсайта на Омбудсмана беше подобрена и реорганизирана през 2020 г. Промените включват заглавна „страница на случаите“ за всяка проверка, която осигурява достъп до всички необходими документи. Много от тези страници на случаите вече съдържат и кратък описателен преглед на проверката и последните развития.

Многообразният екип от служители за разглеждане на случаи и уебсайтът на Омбудсмана отразяват неговия ангажимент да осигурява комуникация с търсещите помощ на всичките 24 официални езика на ЕС. Уебсайтът беше допълнително подобрен по такъв начин, че да отговаря на най-високите стандарти за достъпност за хората с увреждания.

Въпреки че Омбудсманът невинаги е в състояние да извърши проверка по всички получени жалби, Службата все пак се опитва да помогне на всички, които са потърсили помощ, например като предоставя съвети относно други възможности за правна защита.

5.1. Тип и източник на жалбите

5.1.1. Преглед на жалбите и стратегическите проверки

Омбудсманът може да започне проверка само в отговор на жалби, попадащи в обхвата на нейния мандат и отговарящи на задължителните „критерии за допустимост“, например жалбоподателят да е направил опит да разреши проблема пряко със съответната институция. Едновременно с това службата на Омбудсмана се стреми да подпомага всички жалбоподатели, които са се обърнали към нея. Новата вътрешна организация на Службата доведе до допълнителни подобрения по отношение на начина, по който Омбудсманът разглежда жалбите, като допълнително се намалява времето, необходимо за приключване на проверките.

Насоките в работата на Службата се определят от правомощията на Омбудсмана и от характера на внесените жалби, когато те се отнасят към мнозинството случаи. Както и през предходните години прозрачността продължава да е основна тема на жалбите и съответно е отразена в стратегическата дейност на Службата.

Съвети, жалби и проверки през 2020 г.
Съвети, жалби и проверки през 2020 г.

В допълнение към основната работа на Омбудсмана по жалбите, Службата провежда и разширени стратегически проверки и инициативи във връзка със системни въпроси, засягащи институциите на ЕС. През 2020 г. това включваше редица проучвания и инициативи във връзка с действията на различните институции и агенции на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19.

Теми на стратегическата дейност през 2020 г.
Теми на стратегическата дейност през 2020 г.
Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2020 г.
Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2020 г.

5.1.2. Жалби, попадащи извън правомощията на омбудсмана

През 2020 г. Европейският омбудсман обработи над 1  400 жалби, попадащи извън неговите правомощия, основно поради това, че те не се отнасят до работата на администрацията на ЕС. Най-много такива жалби постъпиха от Испания, Полша и Германия.

Тези жалби се отнасяха най-вече до проблеми на жалбоподателите възникнали при взаимодействието им с национални, регионални или местни публични органи, национални или международни съдилища (например Европейския съд за правата на човека) и частноправни субекти (включително авиокомпании, банки или онлайн търговци и платформи). Като цяло гражданите се оплакаха от въпроси, свързани със съдебни дела, здравеопазване, защита на потребителите, заетост и равно третиране.

Омбудсманът получи също така различни жалби, попадащи извън правомощията му, свързани с кризата, предизвикана от COVID-19, като например по въпроси като здравеопазването, пътуванията, заетостта и образованието, свързани с мерките, въведени от националните органи в отговор на пандемията.

Други жалби, попадащи извън правомощията на Омбудсмана се отнасят до институции на ЕС, но са свързани с политическа или законодателна дейност.

Омбудсманът отговори на всички граждани, потърсили неговата помощ, на езика, на който е написана тяхната жалба. В отговори бяха предоставени разяснение относно правомощията на Омбудсмана и, доколкото е възможно, съвети към жалбоподателите да се обърнат към други органи, които биха могли да помогнат. Тези органи са главно институциите на националните и регионалните омбудсмани, Комисията, Парламентът и други организации и национални институции. Освен това, със съгласието на жалбоподателите Омбудсманът пренасочи някои жалби към членове на Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО).

Жалбоподателите, които са недоволни от определени законодателни актове на ЕС, обикновено бяха съветвани от Омбудсмана да се обърнат към Комисията по петиции на Европейския парламент. Омбудсманът пренасочи лицата, които повдигаха въпроси, свързани с прилагането на законодателство на ЕС, към национални или регионални омбудсмани или към мрежи на ЕС като СОЛВИТ (мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар). Като алтернативна мярка Омбудсманът информира жалбоподателите относно възможността да подадат жалба за нарушение до Комисията.

Брой на жалбите през периода 2016-2020 г.
Брой на жалбите през периода 2016-2020 г.

5.2. Срещу кого?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2020 г., се отнасяха до следните институции
Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2020 г., се отнасяха до следните институции

5.3. Относно какво?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.
Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.

5.4. Постигнати резултати

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2020 г.
Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2020 г.
Изменение на броя на проверките от Европейския омбудсман
Изменение на броя на проверките от Европейския омбудсман през 2020 г.
Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.
Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2020 г.
Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман
Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман

5.5. Въздействие и постижения

Една от основните цели на Европейския омбудсман е да постигне, чрез своите проверки и друга работа, осезаеми подобрения по отношение на администрацията на ЕС в полза на жалбоподателите и обществеността. Тези постижения могат да бъдат измерени отчасти чрез статистическите данни, касаещи реакцията на институциите по отношение на предложенията на Омбудсмана. Чисто статистическият подход обаче не успява да обхване по-широкото въздействие на проверките на Омбудсмана. В годишния доклад на Омбудсмана Отстраняване на слабостите, който разглежда въздействието през предходната година, в тазгодишния доклад (2019 г.) за първи път се прави опит да бъде обхванато това по-широко въздействие.

5.5.1. По-широко въздействие

Това въздействие включва проверки, при които положителният резултат е бил очевиден едва след приключването на проверката. Някои от предложенията на Обудсмана са широкообхватни, изискват значителни усилия и може да предполагат реформиране на процедурите и практиките, които се прилагат от десетилетия. В други случаи текущата външна динамика след приключване на проверката може да доведе, на по-късен етап, до промени, въпреки че институцията може да е реагирала отрицателно на дадено предложение, докато проверката е била в процес на извършване.

Конкретен пример за такова развитие беше проверката на Омбудсмана по отношение на процеса на назначаването на генералния секретар на Европейската комисия – най-високопоставеният служител на ЕС. Омбудсманът е отправил искане към Комисията да въведе специална процедура за назначаване на своя генерален секретар. В отговора си до Омбудсмана Комисията отхвърли неговата препоръка и първоначално отказа да извърши промени. Впоследствие, в края на 2019 г. обаче Комисията се съобрази с препоръката на Омбудсмана, като въведе специална процедура за назначаване на заемащия длъжността генерален секретар, която включва правила относно публикуването на обявлението за свободна длъжност и изрично посочен срок. Новият генерален секретар бе избран през януари 2020 г. след прозрачна и справедлива процедура.

Друг пример се отнася до въпроса за „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ в Комисията. През 2018 г. Омбудсманът приключи проверка относно подхода на Комисията по отношение на заемането на длъжност от бившия председател на Комисията след приключване на неговия мандат, както и на ролята на нейния „Комитет по етика“ в тази връзка. Комисията отхвърли две препоръки и четири от общо пет предложения, отправени от Омбудсмана. През 2019 г. обаче, в контекста на последваща проверка относно начина, по който Комисията управлява „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“, Омбудсманът направи 25 предложения за обезпечаване на по-систематичен и ефективен подход към бивши членове на персонала, които преминават на работа в частния сектор, или към лица, които преминават на работа от частния сектор в Комисията. В отговор Комисията пое ангажимент да реализира почти всички предложения на Омбудсмана относно начина, по който Комисията изпълнява своите правила във връзка със случаите на кадровата въртележка между държавния и частния сектор. Тези предложения включват изискването лицата, които преминават на работа в частния сектор да предоставят по-подробна информация за организациите, в които ще постъпят на работа, както и за характера на бъдещата си работа.

5.5.2. Процент на приемане

Годишният доклад на Омбудсмана Отстраняване на слабостите също съдържа статистически данни относно процента на приемане за 2019 г., които показват, че институциите на ЕС са реагирали положително на предложенията на Омбудсман (решения, препоръки и предложения) в 79 % от случаите. Този процент бележи подобрение спрямо предходната година и показва по положителен начин институциите на ЕС, които се стремят да отстранят слабостите, допуснати от тях, и в по-общ план – да подобрят своите административни практики.

Като цяло институциите на ЕС реагираха положително на 93 от 118-те предложения, отправени от Омбудсмана за коригиране или подобряване на техните административни практики. От общо 17 институции, към които Омбудсманът е отправил предложения, 10 са се съобразили изцяло с всички решения, предложения и препоръки.

6. Комуникация и сътрудничество

6.1. Комуникация

Използването на официални езици на ЕС
През лятото Европейският омбудсман стартира кампания с 10  препоръки относно използването на 24-те официални езика на ЕС.

Цифровата комуникация на Омбудсмана продължи да се развива и подобрява през 2020 г., като уебсайтът се превърна в по-динамичен център за съдържание относно работата на Омбудсмана. В уебсайта вече е наличен раздел с новини, включващ лесни за четене новинарски статии, които подробно разглеждат развитията по отношение на важни проверки или проучват други аспекти на работата на Омбудсмана. С цел да се улесни проследяването на проверките, извършвани от Омбудсмана, за всяка проверка вече е налична заглавна „страница на случаите“, много от които включват и кратко разяснение във връзка с проверката и последните развития. Създаден е и нов специално предназначен раздел за публичен достъп до документи.

В допълнение към обичайното съдържание на уебсайта службата на Омбудсмана започна да използва други интерактивни формати за онлайн публикации, за да направи нашата работа по-интересна и достъпна за по-широка аудитория.

За отбелязване на 25-тата годишнина на службата на Омбудсмана беше разработена динамична уебстраница с функция „превъртане на екрана“, представяща историята на Европейския омбудсман. Това е формат, който Службата на омбудсмана се надява да използва в бъдеще.

Омбудсманът продължи да разширява използването на социалните медии за предоставяне на информация по ясен и ангажиращ начин относно дейността на Службата и относно това кой ѝ оказва съдействие, както и да предоставя актуализирана информация и мнения относно последните развития по отношение на проверките. По-специално в Twitter Омбудсманът започна да използва по-новаторски начини за разясняване на работата на службата, включително чрез използването на нишки (Twitter threads). Присъствието на Омбудсмана на нашите основни платформи – Twitter, LinkedIn и Instagram – се увеличи. Сред основните акценти през годината бяха дейностите, свързани с 25-тата годишнина на службата на Омбудсмана, които могат да бъдат проследени като се използва хаштаг #EO25years.

В контекста на работата на Омбудсмана във връзка с действията на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, службата също така предостави накратко инфографика и свързана с нея новинарска статия, в която се прави преглед на ролите и отговорностите на различните институции и агенции на ЕС. Службата също така проведе кампания за популяризиране на Насоките на Омбудсмана сред служителите от администрацията на ЕС относно използването на официалните езици на ЕС при комуникиране с обществеността.

През 2020 г. измежду тези канали най-бързо се развиваше Instagram. Аудиторията се е увеличила със 71 % през годината (1  068 нови последователи). В LinkedIn броят на последователите се е увеличил с 34 % (+ 1  237), докато в Twitter, където Омбудсманът има най-голяма аудитория, броят на последователите е достигнал 29  200 през декември 2020 г., което представлява увеличение с 11 % (+ 2  870).

Основната комуникационна проява през годината беше годишната конференция, която се състоя по повод отбелязването на 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман. Тъй като броят на участниците надвишаваше 240, Омбудсманът трябваше да направи нововъведения, за да предложи онлайн събитие с високо качество. Конференцията се проведе чрез платформата Interactio, като бяха използвани съоръжения за устен превод, предоставени от Европейския парламент, за да се осигури устен превод в реално време. Омбудсманът също така използва Slido – онлайн платформа за виртуални събития, която дава възможност на участниците да задават въпроси и да участват в обществени допитвания в реално време. Това спомогна конференцията да бъде наистина интерактивна, въпреки предизвикателствата, породени от нейния виртуален характер.

Раздел с новини
Разделът с новини предоставя бърз достъп до различни акценти от работата на институцията.

6.2. Отношения с институциите на ЕС

6.2.1. Европейски парламент

След преизбирането ѝ в края на 2019 г. Европейският омбудсман Емили О'Райли продължи да укрепва силните връзки между нейната служба и Европейския парламент – основен партньор на Омбудсмана. През 2020 г. Омбудсманът говори пред пленарната сесия на Европейския парламент и въпреки трудностите, свързани с пандемията от COVID-19, продължи да провежда редовни срещи чрез видео конференции с членове на Европейския парламент от всички страни на политическия спектър. Омбудсманът беше поканен също така да говори на няколко заседания на различни парламентарни комисии, както и на семинари, свързани с работата на Службата. Поради пандемията годишният доклад на Омбудсмана беше предаден на председателя на Европейския парламент по електронната поща на 5 май 2020 г.

6.2.2. Комисия по петициите

Омбудсманът и Комисията по петициите на Европейския парламент си сътрудничат, за да отговорят на опасенията на европейските граждани по отношение на отчетността на институциите на ЕС. През 2020 г. отношенията между Комисията по петициите и Омбудсмана бяха допълнително укрепени. Омбудсманът взе участие в различни заседания на Комисията по петициите, като между нея и службата на Омбудсмана се поддържаше непрекъсната комуникация. Различни резолюции на комисията се позовават на работата на Омбудсмана, по-специално относно правата на хората с увреждания по време на кризата, предизвикана от COVID-19. Във връзка с 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман Емили О'Райли имаше честта да получи съобщения за отправяне на поздравления и най-добри пожелания за нейната работа от няколко членове на ЕП, и по-специално от председателя на Комисията по петициите, който също участва в конференцията, организирана с цел отбелязване на повода.

Dolors Montserrat
Dolors Montserrat, председател на Комисията по петициите, високопоставен оратор, участвала в конференцията в дигитална среда по повод 25-тата годишнина.

6.2.3. Европейска комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС и разполага с най-голямата администрация от всички органи на ЕС. Съвсем естествено е по-голямата част от жалбите до Омбудсмана да се отнасят до работата на Комисията. Работните отношения между Комисията и Омбудсмана отново бяха много градивни през 2020 г., а заместник-председателят Maroš Šefčovič беше основен оратор на конференцията по повод 25-тата годишнина. Тесни контакти бяха поддържани и на ниво услуги, за да се гарантира, че опасенията на жалбоподателите могат да бъдат разгледани по ефективен начин.

Maroš Šefčovič
Основният оратор на конференцията в дигитална среда по повод 25-тата годишнина беше Maroš Šefčovič, заместник-председател на Европейската комисия.

6.2.4. Други институции, агенции и организации

Важно е Омбудсманът също така да поддържа плодотворни отношения с другите институции, агенции, органи и служби. През 2020 г. Омбудсманът установи контакт с ръководителите на Европейската инвестиционна банка, Европейската сметна палата и Европейската агенция по лекарствата. Отношенията с различни части на администрацията на ЕС са неразделна част от стратегията на Омбудсмана „С поглед към 2024 г.“. Единствено чрез тясно сътрудничество може да се постигне дълготрайно и положително въздействие върху администрацията на ЕС.

6.2.5. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

Като член на мрежата на ЕС Омбудсманът защитава, насърчава и наблюдава прилагането от администрацията на ЕС на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КООНПХУ). През 2020 г. Омбудсманът председателства мрежата на ЕС.

Заедно с Европейския форум на хората с увреждания, Европейския парламент и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Омбудсманът изпрати съвместно писмо до Европейската комисия, в което представи становищата на мрежата на ЕС относно това какво следва да съдържа една по-амбициозна и всеобхватна Европейска стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г. С тази цел през юли 2020 г. мрежата на ЕС се срещна с комисаря по въпросите на равнопоставеността, Helena Dalli, за да продължи диалога относно предстоящата Европейска стратегия за хората с увреждания. Европейският омбудсман Емили О'Райли също направи обръщение на работен семинар, организиран от Комисията по петициите на Европейския парламент във връзка със стратегията за хората с увреждания.

През юни 2020 г. Омбудсманът стартира стратегическа инициатива, която имаше за предмет начина, по който Комисията отговаря на специалните нужди на служителите с увреждания в контекста на извънредната ситуация във връзка с COVID-19. Омбудсманът изпрати писмо до Комисията, в което изложи редица въпроси относно проблеми, като например въведените мерки по отношение на дистанционната работа и здравното осигуряване, както и относно поуките, които могат да бъдат извлечени в полза на по-широкото взаимодействие на Комисията с представители на обществеността с увреждания. Понастоящем Омбудсманът извършва оценка на отговора на Комисията, след като потърси мнението на организациите, представляващи хората с увреждания.

Омбудсманът извърши проверка по жалба относно използването на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за целите на изграждането на заведения за институционални грижи за хора с увреждания в Унгария и Португалия. Жалбоподателят счита, че Комисията е трябвало да предприеме действия по отношение на тези проекти, тъй като те са в противоречие със задълженията на ЕС да гарантира, че хората с увреждания получават подкрепа, за да живеят в общности. След като внимателно разгледа мерките, предприети от Комисията, Омбудсманът приключи проверката, като отправи предложения за подобрения, и ще продължи да следи този важен въпрос.

European Ombudsman

Today is the International Day of Persons with Disabilities #IDPD2020

The Ombudsman is committed to protecting, promoting, and monitoring the EU administration’s implementation of the @UN Convention on Rights of Persons with Disabilities #UNCRPD

europa.eu/!UQ76uR

Ден на хората с увреждания

Днес е Международният ден на хората с увреждания.

Европейският омбудсман е поел ангажимент да защитава, насърчава и наблюдава прилагането от страна на администрацията на ЕС на Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания.

Емили О'Райли: „Здравето на една демокрация може да бъде измерено със степента, в която тя дава възможност дори на най-уязвимите лица да участват във възможно най-голяма степен във всяка част от живота на тази демокрация.“

В същия аспект Комисията отговори положително на предложенията, отправени от Омбудсмана в нейната проверка относно начина, по който Комисията се е справила с твърденията за нарушения на правата на човека в институция за социални грижи за хора с увреждания. След предложението на Омбудсмана, Комисията заяви, че средствата на ЕС не следва да се използват във възможно най-голяма степен за поддържане на институциите, а вместо това следва да се използват за подпомагане на деинституционализирането.

Омбудсманът също така разгледа жалба относно забавяне в приложимата процедура за реинтеграция на служител с увреждания. Омбудсманът приключи случая, след като Комисията заяви, че е възобновила процедурата за повторно реинтегриране на жалбоподателя.

6.3. Европейска мрежа на омбудсманите

Последиците от пандемията очевидно засегнаха методите на работа и процедурите на много публични органи и транснационални предприятия. Естествено такъв беше случаят и с Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО), която е неформална мрежа, състояща се от 96 служби в 36 европейски държави и включва също така Комисията по петициите на Европейския парламент.

Европейският омбудсман Емили О'Райли поддържаше директен контакт с членовете на ЕМО още на ранен етап от кризата, за да установи как мрежата би могла в най-голяма степен да бъде от полза на своите членове. Въз основа на това на 12 май 2020 г. Европейският омбудсман организира и беше домакин на уебинар относно последиците от COVID-19 за омбудсманите. Този уебинар събра омбудсмани или техни еквиваленти от 33 членуващи организации с цел споделяне на опит и насърчаване на най-добрите практики по отношение на действията в отговор на кризата.

Обичайно главното събитие през годината за ЕМО – годишната конференция – също се проведе в цифров формат. На 26 октомври (датата на конференцията по повод 25-тата годишнина на службата Омбудсмана) 106 участници от цяла Европа се присъединиха във виртуална среда към конференцията на мрежата. В допълнение към годишнината и дебата относно бъдещето на Европейския омбудсман, на конференцията на мрежата беше обсъдено бъдещото сътрудничество през предстоящия мандат и възможните теми и условия за провеждането на бъдещи паралелни проверки. Конференцията, на която основното изказване беше направено от комисаря, отговарящ за работните места и социалните права Никола Шмит, също така предостави друга възможност да бъде обсъдена кризата, предизвикана от COVID-19, както и да бъде предвиден начинът, по който това ще се отрази върху работата на омбудсманите през следващите години.

European Ombudsman

We now start the European Network of Ombudsman annual conference, discussing the impact of COVID-19 on its members, future parallel inquiries and #ENOnetwork cooperation: europa.eu/!tj97tX #EO25Years

Европейска мрежа на омбудсманите

Започваме годишната конференция на Европейската мрежа на омбудсманите, на която обсъждаме въздействието на COVID-19 върху членовете на мрежата, бъдещите паралелни проверки и сътрудничеството в рамките на мрежата на ЕМО. Отбелязваме и 25-тата годишнина на службата на Европейския омбудсман.

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2020 г. и прехвърлени жалби
Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2020 г. и прехвърлени жалби

7. Ресурси

7.1. Бюджет

Бюджетът на Омбудсмана представлява самостоятелен раздел от бюджета на ЕС. Бюджетът е разпределен в три дяла. Дял 1 съдържа заплати, надбавки и други разходи, свързани с персонала. Дял 2 обхваща сгради, обзавеждане, оборудване и различни административни разходи. Дял 3 обхваща разходите, произтичащи от общите функции, изпълнявани от институцията. През 2020 г. бюджетните кредити бяха в размер на 12  348  231 EUR.

С цел да се гарантира ефективно управление на ресурсите, вътрешният одитор на Омбудсмана осъществява редовни проверки на системите за вътрешен контрол на институцията и на финансовите операции, извършвани от Службата. Както и останалите институции на ЕС, институцията на Омбудсмана е обект на одити, извършвани от Европейската сметна палата.

7.2. Използване на ресурсите

Всяка година Омбудсманът приема Годишен план за управление, определящ конкретни действия, които службата трябва да предприеме, за да осигури изпълнението на целите и приоритетите, залегнали в петгодишната стратегия на омбудсмана „С поглед към 2019 г.“. Годишният план за управление за 2020 г. е шестият подобен документ, изготвен въз основа на тази стратегия. През декември 2020 г. омбудсманът прие нова стратегия – „С поглед към 2024 г.“.

Омбудсманът разполага с висококвалифициран, многоезичен персонал. Това гарантира, че службата може да разглежда жалби за лошо управление на 24-те официални езика на ЕС и да работи за повишаване на осведомеността относно работата на Омбудсмана в целия ЕС. През март 2020 г., в отговор на пандемията от COVID-19, службата на Омбудсмана направи ефективен и бърз преход, превръщайки се във виртуално работно място, като основната дейност по разглеждане на жалби не беше прекъсната. През 2020 г. щатното разписание на Омбудсмана включваше 69 длъжности, в допълнение към които са работили средно осем договорно наети служители, работещи в Службата, а 13 стажанти са придобили трудов опит.

През септември 2020 г. Rosita Hickey, която работи в службата на Омбудсмана от 2001 г., беше назначена на поста директор на дирекция „Проверки“ след открит конкурс.

Подробна информация относно структурата на службата на Омбудсмана и задачите на всеки отдел може да се намери на уебсайта на Омбудсмана.

Rosita Hickey
Rosita Hickey беше назначена на поста директор на дирекция „Проверки“ през 2020 г.

Как да се свържем с Европейския омбудсман

По телефон

+33 (0)3 88 17 23 13

По електронна поща:

eo@ombudsman.europa.eu

Онлайн
Нашите служби
Нашата служба
Страсбург
Адрес за кореспонденция

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Адрес за посещения

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Брюксел
Адрес за кореспонденция

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Адрес за посещения

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Всички снимки и изображения: © Европейски съюз, с изключение на корицата (© erikreis / iStock). Възпроизвеждането е разрешено за образователни и нетърговски цели при посочване на източника.

HTML ISBN 978-92-9483-214-6 ISSN 1831-4015 doi:10.2869/9629 QK-AA-21-001-BG-Q