Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Efterlevnad av kommissionens bestämmelser om intressekonflikter innan utnämningen av särskild rådgivare till kommissionens ordförande

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Sakfrågan i detta klagomål är Europeiska kommissionens påstådda underlåtenhet att följa sina egna regler om förebyggande av intressekonflikter när de utsåg en särskild rådgivare.

I september 2015 riktade två icke-statliga organisationer ett klagomål till ombudsmannen om att kommissionen underlåtit att följa sina egna regler när de utsåg en särskild rådgivare som skulle bistå kommissionens ordförande.  Kommissionen skickade ut ett pressmeddelande den 18 december 2014 där de meddelade att Edmund Stoiber utsetts till särskild rådgivare till kommissionens ordförande. Meddelande publicerades tre månader innan Edmund Stoiber utsågs officiellt den 4 mars 2015 utan någon friskrivningsklausul om att alla administrativa krav ännu inte hade uppfyllts. Klaganden hävdade att detta för tidiga meddelande äventyrade kommissionens förmåga att genomföra en opartisk och kritisk bedömning av om personen i fråga hade några intressekonflikter. De klagade också på att kommissionens "försäkran", en viktig del i utnämningsförfarandet, underlät att nämna de befattningar den särskilda rådgivaren innehade vid Nürnberger, en stor försäkringskoncern.

Ombudsmannen undersökte ärendet och fann att kommissionens pressmeddelande var felaktigt och vilseledande. Ombudsmannen fann också att det för tidiga meddelandet om utnämningen, utan någon friskrivningsklausul, hos den intresserade allmänheten gav upphov till rimligt tvivel om huruvida en opartisk och kritisk bedömning av frågan om intressekonflikter hade genomförts efter meddelandet. Ombudsmannen fann att kommissionen gjort sig skyldigt till administrativt missförhållande i båda fallen. Ombudsmannen ansåg också att kommissionen underlåtit att förklara varför den utnämnde särskilda rådgivarens befattningar i försäkringskoncernen utelämnades i "försäkran". Hon fann att även detta utgjorde ett administrativt missförhållande.