Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Konformità mar-regoli tal-Kummissjoni dwar il-kunflitti tal-interess qabel il-ħatra ta' Konsulent Speċjali għall-President tal-Kummissjoni

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Il-kwistjoni f'dan l-ilment hija l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea, fil-ħatra ta' Konsulent Speċjali, li tikkonforma mar-regoli tagħha stess dwar il-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interessi.

F'Settembru 2015, żewġ NGOs ilmentaw lill-Ombudsman li l-Kummissjoni kienet naqset milli tikkonforma mar-Regoli tagħha meta ħatret Konsulent Speċjali biex jgħin lill-President tal-Kummissjoni.  Fit-18 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni ħarġet stqarrija għall-istampa fejn ħabbret il-ħatra tas-Sur Edmund Stoiber bħala Konsulent Speċjali tal-President tal-Kummissjoni. Din it-tħabbira saret tliet xhur qabel ma s-Sur Stoiber kien maħtur b'mod uffiċjali fl-4 ta' Marzu 2015, mingħajr l-ebda dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà dwar ir-rekwiżiti amministrattivi pendenti li kien għad fadlilhom jiġu sodisfatti. L-ilmentaturi argumentaw li din it-tħabbira prematura kkompromettiet il-kapaċità tal-Kummissjoni li twettaq valutazzjoni kritika u mhux preġudikata dwar jekk il-persuna speċifika kellhiex kwalunkwe kunflitt ta' interess. Huma lmentaw ukoll li d-"dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni" tal-Kummissjoni, parti essenzjali mill-proċess ta' ħatra, naqset milli ssemmi l-pożizzjonijiet li l-Konsulent Speċjali kellu ma' Nürnberger, grupp kbir ta' assigurazzjoni.

L-Ombudsman investigat il-kwistjoni u sabet li l-istqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni ma kinitx korretta u kienet qarrieqa. L-Ombudsman sabet ukoll li t-tħabbira prematura tal-ħatra, mingħajr l-ebda dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà, qajmet dubji leġittimi għall-pubbliku interessat dwar jekk wara t-tħabbira kinitx twettqet eżaminazzjoni kritika u mhux preġudikata tal-mistoqsija dwar il-kunflitt ta' interess. L-Ombudsman sabet amministrazzjoni ħażina mill-Kummissjoni fiż-żewġ sitwazzjonijiet. L-Ombudsman sabet ukoll li l-Kummissjoni kienet naqset milli tispjega għalfejn il-pożizzjonijiet li l-Konsulent Speċjali maħtur kellu fil-grupp ta' assigurazzjoni ma ssemmewx fid-"dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni". Hija sabet li dan ukoll ammonta għal amministrazzjoni ħażina