Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Vastavus huvide konflikte käsitlevatele komisjoni eeskirjadele enne komisjoni presidendi erinõuniku määramist

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Kaebus käsitleb Euroopa Komisjoni väidetavat suutmatust järgida erinõuniku ametisse nimetamisel komisjoni enda kehtestatud huvide konflikti vältimise eeskirju.

Septembris 2015 esitasid kaks vabaühendust ombudsmanile komisjoni vastu kaebuse, mille kohaselt rikuti komisjoni presidenti abistava erinõuniku ametisse nimetamisel sise-eeskirju.  Komisjon avaldas 18. detsembril 2014 pressiteate, et Edmund Stoiber on määratud komisjoni presidendi erinõunikuks. Teade avaldati kolm kuud enne Edmund Stoiberi ametlikku ametisse nimetamist 4. märtsil 2015, kuid see ei sisaldanud reservatsiooni haldusnõuete kohta, mille täitmist pidi kandidaat veel tõendama. Kaebuse esitajate väitel oli sellise ennatliku teate tõttu komisjonil raske kõnealuse isikuga seotud huvide konflikti olemasolu objektiivselt ja kriitiliselt hinnata. Samuti ei maininud kaebuse esitajate sõnul komisjon oma kinnitavas avalduses, mis on hindamisprotsessi põhielement, erinõuniku seoseid suure kindlustuskontserniga Nürnberger.

Probleemi uurimise järel leidis ombudsman, et komisjoni pressiteade oli ebatäpne ja eksitav. Ombudsman leidis ka, et selle ennatliku, reservatsioonita teate avaldamisel järel tekkis huvitatud isikutel põhjendatud kahtlus, kas kandidaadi huvide konflikti tõepoolest hinnati erapooletul ja kriitilisel viisil. Seoses mõlema küsimusega tuvastas ombudsman komisjoni haldusomavoli. Samuti ei suutnud komisjon ombudsmani väitel põhjendada, miks ei mainitud kinnitavas avalduses erinõuniku ja kindlustuskontserni seoseid. Ombudsman pidas ka seda haldusomavoliks.