Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 147 tuloksesta

Päätös asiassa OI/4/2021/MHZ, joka koskee sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan ja varmistaa vastuullisuuden laajennettujen vastuualueidensa osalta

Maanantaina | 18 heinäkuuta 2022

Tässä oma-aloitteisessa tutkimuksessa arvioitiin sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia ja avoimuutta koskevia velvoitteitaan, jotka perustuvat asetukseen 2019/1896 (”Frontex-asetus”). Tällä asetuksella laajennettiin Frontexin toimeksiantoa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten Frontex varmistaa avoimuuden ”operatiivisissa suunnitelmissaan”, joissa määritetään sen operaatioiden parametrit, ja miten se tekee päätöksiä tehtävän keskeyttämisestä, lopettamisesta tai käynnistämättä jättämisestä perusoikeuksia koskevien huolenaiheiden vuoksi. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin perusoikeuksien noudattamisen valvontaa palautusten yhteydessä ja Frontexin ohjeistusta, joka koskee niiden paperittomien henkilöiden seulontaprosessia, jotka ylittävät tai yrittävät ylittää EU:n ulkorajan laittomasti.

Tutkimuksen perusteella oikeusasiamies teki Frontexille joukon ehdotuksia, joiden tavoitteena on parantaa sen vastuuvelvollisuutta. Oikeusasiamies kehottaa Frontexia ennakoivaan avoimuuteen operatiivisissa suunnitelmissa ja perusoikeuksien analyyseissa. Tämän perustella pääjohtaja päättää operaatioiden aloittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Oikeusasiamies ehdottaa, että Frontex antaisi erityisohjeet seulontatiimeille, jotka haastattelevat pakolaisia. Lisäksi oikeusasiamies kehottaa Frontexia parantamaan palautusten valvontaa silloin, kun palaajien saattajat ovat Frontexin henkilökuntaa, ja varmistamaan, että valvontaoperaatioista raportoidaan nykyistä paremmin.

Päätös OI/5/2020/MHZ Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) valitusmekanismin toiminnasta väitetyistä perusoikeuksien loukkauksista ja perusoikeusvaltuutetun roolista

Keskiviikkona | 08 kesäkuuta 2022

Oikeusasiamies käynnisti omasta aloitteestaan tutkimuksen selvittääkseen, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) käsittelee väitettyjä perusoikeuksien loukkauksia valitusmekanisminsa avulla, ja käsitelläkseen Frontexin perusoikeusvaltuutetun roolia ja riippumattomuutta tässä suhteessa.

Oikeusasiamies suositteli aiemman tutkimuksen yhteydessä riippumattoman mekanismin perustamista Frontexin operaatioita koskevien kantelujen käsittelemiseksi. EU:n lainsäätäjät hyväksyivät valitusmekanismin, ja se otettiin käyttöön vuonna 2016.

Valitusmekanismin avulla Frontex käsittelee sellaisten henkilöiden valituksia, jotka uskovat, että heidän perusoikeuksiaan on loukattu Frontexin operaatioiden yhteydessä. Perusoikeusvastaavan tehtävänä on käsitellä suoraan Frontexin henkilöstön jäsenten toimintaa koskevia valituksia ja varmistaa, että asiaankuuluvat viranomaiset käsittelevät asianmukaisesti Frontexin operaatioihin osallistuvien kansallisten viranomaisten henkilöstöä koskevat valitukset.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, miten Frontex on pannut täytäntöön valitusmekanismia ja perusoikeusvaltuutettua koskevat uudet säännöt, jotka tulivat voimaan marraskuussa 2019. Siinä pyrittiin myös arvioimaan valitusmekanismin yleistä tehokkuutta, kun otetaan huomioon yleinen huoli perusoikeuksien loukkauksista Frontexin operaatioiden yhteydessä.

Valitusmekanismilla on sen perustamisesta lähtien käsitelty hyvin vähän valituksia, eikä Frontexin henkilöstön toimista ole vielä tehty valituksia. Perusoikeusvaltuutettu oli vastaanottanut vuoden 2016 ja tammikuun 2021 välisenä aikana 69 valitusta, joista 22 otettiin käsiteltäväksi. Kun operaatiot koostuvat eri elinten henkilöstön jäsenistä, jotka ovat vastuussa eri viranomaisille, mahdollisten valitusten tekijöiden saattaa olla vaikea tunnistaa väitettyjä tekijöitä ja ymmärtää, miten ja kenelle he voivat ilmoittaa väitetyistä rikkomuksista, ja hakea oikaisua asianmukaisten kanavien kautta.

Oikeusasiamies tarkasteli tässä tutkimuksessa myös valitusmekanismilla käsiteltyjä valituksia ja havaitsi useita mahdollisia puutteita, joiden vuoksi yksityishenkilöiden saattaa olla vaikeampaa ilmoittaa väitetyistä perusoikeusloukkauksista ja hakea oikaisua. Oikeusasiamiehen tutkimuksessa havaittiin myös, että Frontex on viivytellyt valitusmekanismia ja perusoikeusvaltuutettua koskevien uusien velvoitteidensa täytäntöönpanossa.

Tutkimuksen perusteella oikeusasiamies esittää Frontexille useita parannusehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa valitusmekanismin käytettävyyttä mahdollisten perusoikeusrikkomusten uhrien kannalta ja vahvistaa Frontexin ja kaikkien siihen osallistuvien vastuuvelvollisuutta. Niihin sisältyy ehdotuksia siitä, miten perusoikeusrikkomusten mahdollisten uhrien olisi helpompi olla tietoisia muutoksenhakumahdollisuuksista ja ilmoittaa poikkeamista, sekä ehdotuksia valitusten käsittelyn ja seurannan parantamiseksi.