Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Tekstihaku

Asiakirjatyyppi

Toimielin, jota kantelu koskee

Ratkaisutyyppi

Kantelun numero

Kieli

Aikaväli

Asiasanat

Eturistiriitaa koskevien kysymysten epäasianmukainen käsittely

Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 193 tuloksesta

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Tiistaina | 04 toukokuuta 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Euroopan oikeusasiamiehen päätös yhteisessä tutkimuksessa 853/2020/KR Euroopan komission päätöksestä tehdä BlackRock Investment Managementin kanssa sopimus tutkimuksen tekemiseksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tavoitteiden sisällyttämisestä EU:n pankkisääntöihin

Maanantaina | 23 marraskuuta 2020

Asia koski Euroopan komission päätöstä tehdä BlackRock Investment Managementin kanssa sopimus tutkimuksen tekemiseksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tavoitteiden sisällyttämisestä EU:n pankkisääntöihin. Oikeusasiamies käynnisti tutkimuksen saatuaan kanteluita Euroopan parlamentin jäseniltä ja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymältä. Tutkimuksessa arvioitiin, miten komissio arvioi yrityksen tarjousta tutkimuksen tekemistä koskevan tarjouspyynnön yhteydessä.

Oikeusasiamies havaitsi, että yrityksen tarjous antoi aihetta huoleen. Ensinnäkin, jos tarjoajalla on suoria tai epäsuoria taloudellisia intressejä markkinoiden kehityksen kannalta, koska se sijoittaa kyseisille markkinoille tai hallinnoi sijoituksia kyseisille markkinoille, on olemassa selkeä riski siitä, että kyseiset intressit voivat vaikuttaa sen työn tuloksiin sille itselleen suotuisasti. Tämä pätee kyseessä olevaan yritykseen. Toiseksi, komission arvioinnissaan käyttämän painotuksen vuoksi yrityksen tarjoama alhainen hinta paransi sen mahdollisuuksia saada sopimus. Sopimuksen saamisen ansiosta yritys voi saada tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia kasvavalla sijoitusalalla, joka on sen asiakkaille ja siten itse yritykselle tärkeä ja yhä merkittävämpi.

Oikeusasiamies on samaa mieltä siitä, että on olemassa eturistiriitaa koskevia perusteltuja huolenaiheita, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti sopimuksen täytäntöönpanoon, koska on selkeästi yrityksen etujen mukaista olla mukana kehittämässä tulevaa EU:n sääntelyä, joka vaikuttaa siihen ja sen asiakkaisiin. Hän totesi, että komission olisi pitänyt olla tarkempi ja sen olisi pitänyt soveltaa laajempaa näkökulmaa, kun se alkoi sääntöjen mukaisesti tarkastaa, että yrityksellä ei ollut eturistiriitaa, joka voi vaikuttaa kielteisesti yrityksen kykyyn panna sopimus täytäntöön. Se, että komissio ei toiminut näin, ei kuitenkaan täytä hallinnollisen epäkohdan edellytystä, koska sopimusten tekemistä koskevissa EU:n säännöissä on tällaisissa tilanteissa puutteita sopimuksen tekevän komission henkilöstön osalta.

Oikeusasiamies ehdottaa, että komissio päivittää ohjeitaan toimintapolitiikkaan liittyviä palvelusopimuksia koskevista julkisista hankintamenettelyistä, jotta henkilöstö saa selvyyden siitä, milloin tarjoajat on suljettava pois sopimuksen täytäntöönpanoon mahdollisesti kielteisesti vaikuttavien eturistiriitojen vuoksi. Oikeusasiamies ehdottaa myös, että komissio pohtii, onko sovellettavia sääntöjä myös päivitettävä siten, että ne saadaan vastaamaan paremmin EU:n nykyisiä toimintapoliittisia tavoitteita. EU:ssa valmistellaan parhaillaan menoja ja investointeja ennennäkemättömällä tasolla, ja niillä on väistämättä merkittäviä yhteyksiä yksityiseen sektoriin.

Tämä päätös välitetään myös EU:n lainsäätäjille. Lainsäätäjien tehtävänä on sopia ”vihreää siirtymää” tukevasta lainsäädännöstä, ja myös asianmukaisesta tavasta, jolla sen kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikutetaan.

Päätös asiassa 2168/2019/KR Euroopan pankkiviranomaisen päätöksestä hyväksyä sen pääjohtajan pyyntö taloudellisen eturyhmän toimitusjohtajaksi ryhtymisestä

Keskiviikkona | 18 marraskuuta 2020

Asia koski Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) päätöstä, jonka mukaan sen pääjohtaja voi ryhtyä eturyhmän toimitusjohtajaksi.

Oikeusasiamies havaitsi kaksi hallinnollista epäkohtaa ja antoi kolme suositusta, jotta samanlaisia ongelmia ei tulisi jatkossa.

Ensinnäkin EPV:n pitäisi tarpeen mukaan turvautua vaihtoehtoon kieltää johtohenkilöstöään ottamasta vastaan tiettyjä tehtäviä toimikautensa jälkeen. Tällaisten kieltojen kesto olisi rajattava, esimerkiksi kahteen vuoteen.

Toiseksi EPV:n pitäisi esittää perusteet siitä, missä tapauksissa siirrot kielletään, jotta asia olisi selvä johtohenkilöstölle. Perusteista olisi kerrottava EPV:n johtotehtävien hakijoille, kun nämä hakevat tehtäviä.

Kolmanneksi EPV:n pitäisi ottaa käyttöön sisäisiä menettelyjä, jotta toiseen työhön siirtyvän johtohenkilöstön pääsy luottamuksellisiin tietoihin estetään välittömästi, kun siirrosta saadaan tieto.

Oikeusasiamies lopetti tutkimuksen, kun EPV oli hyväksynyt hänen suosituksensa ja ryhtynyt toimenpiteisiin niiden panemiseksi täytäntöön.

Oikeusasiamies luottaa siihen, että EPV:n käyttöön ottamilla toimintalinjoilla autetaan jatkossa välttämään haitallista pyöröovi-ilmiötä. Muiden EU:n toimielinten ja virastojen pitäisi hyödyntää näitä uusia EPV:n suojatoimia omia sääntöjensä tarkistamisessa.