Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 204 tuloksesta

Päätös asiassa 1402/2020/TE siitä, miten Euroopan komissio otti mukaan sidosryhmät ja hallinnoi eturistiriitoja torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointia koskevien erityisten suojelutavoitteiden uudelleentarkastelussa

Maanantaina | 08 marraskuuta 2021

Asia koski Euroopan komission meneillään olevaa torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointikriteereiden, niin kutsuttujen erityisten suojelutavoitteiden, tarkistusta. Kantelun tekijä, ympäristöjärjestö, piti ehdotettua menetelmää arveluttavana ja väitti, että menetelmän suunnitteluun osallistuneilla asiantuntijoilla oli eturistiriitoja.

Oikeusasiamies käynnisti tutkimuksen kantelun yhdestä näkökohdasta, joka koski komission tekemää asiantuntijan valintaa sidosryhmien työpajassa, joka järjestettiin tarkistamisen käynnistyessä syyskuussa 2019. Oikeusasiamies totesi, että komissio ei ollut pyytänyt asianomaista asiantuntijaa toimittamaan ilmoitusta sidonnaisuuksista ennen kyseistä työpajaa.

Oikeusasiamies katsoi, että komission olisi pitänyt vaatia asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista. Tämä johtuu työpajan luonteesta, joka koski EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa kiistanalaisella alalla, asiantuntijan roolia siinä ja tosiasiaa, että asiantuntijan esitettiin olevan riippumaton. Eturistiriitoja mahdollisesti aiheuttavien etunäkökohtien ilmoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset luottavat tällaisten prosessien tuloksena syntyviin toimintapolitiikkoihin ja että nämä politiikat ovat oikeutettuja kansalaisten silmissä.

Koska komissio on nyt pyytänyt asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista, oikeusasiamies katsoo, että asian käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa. Oikeusasiamies odottaa kuitenkin, että komissio edellyttää yksityishenkilöiden ominaisuudessa vastaaviin tuleviin tilaisuuksiin kutsutuilta asiantuntijoilta sidonnaisuusilmoitukset sekä arvioi ja julkaisee ne. Oikeusasiamies tekee tätä koskevan ehdotuksen.

Oikeusasiamies tutki myös kantelijan väitteet, jotka koskivat sidonnaisuusilmoituksen sisältöä, nimittäin sitä, että se oli puutteellinen ja että komissio ei ollut arvioinut sitä eturistiriitojen tunnistamiseksi. Oikeusasiamies katsoi, että komission arviointi oli ollut kohtuullinen. Näin ollen oikeusasiamies lopetti asian käsittelyn.

Päätös asiassa 1777/2020/KR siitä, miten Euroopan komission käsitteli pääomamarkkinaunionia käsittelevän korkean tason foorumin kokoonpanoon liittyviä huolenaiheita ja joidenkin foorumin jäsenten väitettyjä eturistiriitoja

Keskiviikkona | 27 lokakuuta 2021

Kyseinen kantelun perusteella käynnistetty tutkimus koski ehdotettua pääomamarkkinaunionia käsittelevää korkean tason foorumia, joka on komission asiantuntijaryhmä. Foorumi kokosi yhteen alalla ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä sekä kansainvälisiä huippuasiantuntijoita ja tutkijoita kehittelemään aiheeseen liittyviä toimintapolitiikoita koskevia uusia ideoita ja toimittamaan ne komissiolle. Foorumi laati vuonna 2020 suosituksia sisältävän raportin.

Oikeusasiamies havaitsi komission asiakirjojen laajan tarkastuksen ja tutkimuksen osana olleen komission kanssa järjestetyn kokouksen jälkeen kaksi hallinnollista epäkohtaa:

1. Komissio katsoi useiden foorumin jäsenten, joilla oli yhteyksiä rahoituslaitoksiin, olevan riippumattomia ja edustavan yleistä etua Komissio sovelsi yleisiä toimenpiteitä havaitsemiensa eturistiriitojen riskien vähentämiseen. Oikeusasiamies arvioi näitä toimenpiteitä huolellisesti ja totesi ne riittämättömiksi.

2. Komissio julkisti foorumin jäsenten virheellisen luokittelun perusteella jaon foorumin jäseniin, joiden oletettiin olevan riippumattomia, ja foorumin jäseniin, jotka edustivat eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä etua, mikä poikkesi merkittävästi todellisuudesta.

Oikeusasiamies antoi suosituksen.

Komission vastaus oikeusasiamiehen suositukseen ei sisältänyt uutta tietoa eikä muuttanut tutkimuksessa saatuja tuloksia.

Näin ollen oikeusasiamies päättää tutkimuksen ja vahvistaa havaintonsa ja suosituksensa.

Suositus, joka koskee sitä, miten Euroopan puolustusvirasto käsitteli entisen hallintojohtajansa hakemuksia Airbusin johtotehtäviin (OI/3/2021/KR)

Keskiviikkona | 27 lokakuuta 2021

Oikeusasiamies toteutti omasta aloitteestaan tutkinnan, joka koski Euroopan puolustusviraston (EDA) päätöstä sallia entisen hallintojohtajansa ottaa vastaan kaksi johtotehtävää Airbusilta, ilmailu- ja avaruusalan yritykseltä.

Oikeusasiamiehen tutkinnassa selvitettiin myös, miten Euroopan puolustusvirasto käsitteli sitä seikkaa, että entinen hallintojohtaja aloitti uusissa tehtävissään ennen kuin Euroopan puolustusvirasto oli antanut hänelle siihen luvan, mikä on Euroopan puolustusviraston henkilöstösääntöjen vastaista.

Oikeusasiamies totesi, että ehdot, jotka Euroopan puolustusvirasto oli asettanut entiselle hallintojohtajalleen hyväksymispäätöksessään, olivat riskeihin nähden riittämättömät. Ehtojen noudattamista ei voitu valvoa, eikä ehtoja voitu panna täytäntöön. Myös siinä, miten Euroopan puolustusvirasto arvioi eturistiriitojen riskiä, oli puutteita.

Euroopan puolustusviraston olisi pitänyt asettaa tiukempia ehtoja ja kieltää entistä hallintojohtajaa ottamasta vastaan tehtävää, josta aiheutui suurin mahdollinen eturistiriita Euroopan puolustusviraston oikeutettuihin etuihin nähden. Koska näin ei tehty, Euroopan puolustusvirasto aiheutti toiminnallaan hallinnollisen epäkohdan.

Näiden havaintojen perusteella oikeusasiamies antoi kaksi suositusta:

i) Tulevaisuudessa Euroopan puolustusviraston olisi kiellettävä johtavassa asemassa olevia työntekijöitään ottamasta toimikautensa jälkeen vastaan sellaisia tehtäviä, joissa ilmenee selvä eturistiriita Euroopan puolustusviraston oikeutettuihin etuihin nähden.

ii) Euroopan puolustusviraston olisi määritettävä perusteet tällaisten toimien kieltämiseksi, jotta asia olisi johtavassa asemassa oleville työntekijöille selvä. Perusteista olisi kerrottava Euroopan puolustusviraston johtotehtävien hakijoille, kun nämä hakevat tehtäviä.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Tiistaina | 04 toukokuuta 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.