Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 97 tuloksesta

Päätös asiasta, joka koskee innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) kieltäytymistä antamasta tutustua Lyon-Torino-pohjatunnelihanketta koskevaan asiakirjaan kokonaisuudessaan (asia 465/2021/VB)

Torstaina | 27 tammikuuta 2022

Asiassa oli kyse siitä, että innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) kieltäytyi antamasta Lyon-Torino-pohjatunnelihanketta koskevaa asiakirjaa kokonaisuudessaan tutustuttavaksi. INEAn mukaan asiakirjan antaminen tutustuttavaksi kokonaisuudessaan heikentäisi hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen kaupallisia etuja ja loukkaisi henkilöiden yksityisyyttä ja koskemattomuutta.

Tutkittuaan kyseisen asiakirjan oikeusasiamies katsoi, että hankkeen päätökseen saattamiseen liittyviä viiveitä koskevien tietojen julkistaminen oli erittäin tärkeä yleinen etu. Näin ollen oikeusasiamies ehdotti Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirastolle (CINEA) – joka on INEAn seuraaja ja korvannut sen 1. huhtikuuta 2021 alkaen – harkitsemaan uudelleen kantaansa kantelijan pyyntöön, jotta asiakirjaan saisi tutustua mahdollisimman laajasti.

Vastauksessaan CINEA ilmoitti antavansa aiempaa laajemman oikeuden tutustua asiakirjaan. Se kuitenkin totesi, että tietojen julkistaminen tätä laajemmin heikentäisi yleistä turvallisuutta. Lisäksi CINEA katsoi, että yleistä turvallisuutta koskeva poikkeus EU:n laissa, joka koskee oikeutta tutustua toimielinten asiakirjoihin, on ehdoton, eikä sitä voida ohittaa yleisen edun perusteella.

Oikeusasiamies totesi, ettei virasto ollut aiemmin vedonnut yleistä turvallisuutta koskevaan poikkeukseen, ja piti CINEAn perusteluja riittämättöminä. Hän ehdotti, että CINEA antaisi kantelijalle asianmukaisen lausunnon perusteista, jotka tukevat yleistä turvallisuutta koskevan poikkeuksen soveltamista.

Vastauksessaan CINEA ilmoitti, että se antaa kantelijalle lisätietoja. Oikeusasiamies pitää lisätietoja riittävinä varmistamaan perustelut, joihin CINEA vetoaa soveltaessaan yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta. Näiden lisätietojen pohjalta oikeusasiamies katsoo myös, että CINEAn kannalta on perusteltua soveltaa yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta tässä asiassa.

Koska CINEA ilmoitti noudattavansa oikeusasiamiehen suositusta, hän lopetti asian tutkimisen ja totesi, ettei tarkemmille tutkimuksille ole perusteita.

Päätös asiassa 360/2021/TE, joka koski EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville moottoriajoneuvojen päästöjä koskevia kolmikantaneuvotteluiden asiakirjoja

Maanantaina | 11 lokakuuta 2021

Asia koskee EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville asiakirjoja, jotka liittyvät neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiin ajoneuvojen päästöjä koskevaa lakiehdotusta käsitteleviin kolmikantaneuvotteluihin. Neuvosto oli antanut tutustuttavaksi ainoastaan pyynnön piiriin kuuluviksi katsoviansa asiakirjojen osia todeten, että muiden osien julkistaminen voisi vaarantaa meneillään olevan päätöksentekoprosessin.

Oikeusasiamiehen tutkintaryhmän suorittama asiakirjojen tarkastus osoitti, että asiakirjojen poistetut osat sisältävät neuvoston strategian parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Näitä osia ei ollut toimitettu parlamentille sinä ajankohtana, jona neuvosto epäsi kantelun tekijältä oikeuden tutustua asiakirjoihin.

Oikeusasiamies totesi, että tällaisten osien julkaiseminen neuvottelujen ollessa käynnissä saattaa vakavasti heikentää neuvoston asemaa neuvotteluissa. Poistot olivat sellaisinaan perusteluja tässä yhteydessä. Oikeusasiamies totesi kuitenkin, että kun kolmikantaneuvotteluissa on päästy näissä asioissa kompromisseihin, asiakirjojen kyseiset osat tulisi julkistaa.

Neuvosto nimesi tutkimuksen aikana kolme muuta asiakirjaa, jotka se oli toimittanut parlamentille ennen kolmikantakokousta. Oikeusasiamies katsoi niiden olevan tärkeitä lainsäädäntöasiakirjoja ja että niiden julkistaminen antaisi kansalaisille mahdollisuuden kolmikantaneuvottelujen seuraamiseen ja lainsäädäntöprosessiin vaikuttamiseen sen ratkaisevassa vaiheessa. Oikeusasiamies ehdotti tästä syystä neuvostolle, että sen olisi julkaistava nämä kolme asiakirjaa. Neuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kantelun tekijä ilmaisi tyytymättömyytensä tutkinnan tulokseen ja etenkin oikeusasiamiehen arvioon, jolla vahvistettiin neuvoston päätös olla julkistamatta asiakirjojen tiettyjä osia neuvottelujen aikana. Oikeusasiamies päätti näin ollen asian käsittelyn, vahvisti arvionsa ja esitti tekemänsä päätelmät yksityiskohtineen.