Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 126 tuloksesta

Decision on the European Border and Coast Guard Agency's (Frontex) refusal to give public access to a document containing information on return operations in a machine-readable format (case 1877/2022/NH)

Torstaina | 16 maaliskuuta 2023

The case concerned a request for public access to documents held by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) concerning return operations. The complainant specifically asked to receive the requested documents in a machine-readable format. Frontex disclosed the requested documents, but in a different format.

The Ombudsman asked Frontex to explain in more detail its reasons for providing the complainant with a non-machine readable format. In reply, Frontex disclosed the documents in a machine-readable file format.

Since Frontex settled the problem, the Ombudsman closed the inquiry.

Päätös asiassa 4/2022/SF, joka koskee Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tapaa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, joihin se oli antanut tutustua aiempien asiakirjapyyntöjen perusteella

Perjantaina | 09 syyskuuta 2022

Kantelija on toimittaja, joka pyysi saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka Frontex oli julkistanut tutustumispyyntöjen perusteella vuosina 2016–2018 ja marraskuusta 2020 alkaen siihen päivään saakka, jona hän esitti pyyntönsä joulukuussa 2021. Hän pyysi myös saada tutustua esitettyihin pyyntöihin.

Frontex piti pyyntöä laajana ja ehdotti kantelijalle, että tämä jakaisi pyynnön useaan yksittäiseen hakemukseen, jotka käsitellään peräkkäin. Kantelija kieltäytyi ja kääntyi oikeusasiamiehen puoleen.

Tutkinnan aikana kantelija rajoitti pyyntönsä jo luovutettuihin asiakirjoihin, jotka Frontex toimitti hänelle, vaikkakin hieman viiveellä. Näin ollen oikeusasiamies päätti lopettaa asian käsittelyn, vaikka ei olekaan vakuuttunut siitä, että Frontex käsitteli pyynnön niiden normien mukaisesti, joita kansalaisilla on oikeus odottaa EU:n viranomaisilta. Oikeusasiamies pyysi kuitenkin Frontexia ilmoittamaan, miten se aikoo tulevaisuudessa asettaa julkiseen rekisteriinsä saataville asiakirjat, jotka on julkistettu tutustumispyyntöjen perusteella.

Päätös asiassa 815/2022/MIG, jonka aiheena oli Euroopan unionin neuvoston kieltäytyminen antamasta yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä epävirallisia järjestelyjä siirtolaisten palauttamiseksi (takaisinottosopimukset)

Torstaina | 01 syyskuuta 2022

Asia koski kahden tutkijan pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka liittyvät sellaisiin epävirallisiin sopimuksiin laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta ja takaisinotosta, jotka Euroopan unioni on tehnyt kuuden EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Euroopan unionin neuvosto epäsi tutustumisoikeuden sillä perusteella, että tietojen julkaiseminen voisi vahingoittaa kansainvälisiä suhteita.

Oikeusasiamiehen tutkimusryhmä tutki kyseiset asiakirjat ja sai neuvostolta lisäselvityksiä, myös luottamuksellisia tietoja. Tämän tutkimuksen perusteella ja ottaen huomioon sen laajan harkintavallan, joka EU:n toimielimillä on, kun ne katsovat kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun olevan vaarassa, oikeusasiamies katsoi, että neuvoston päätös evätä oikeus tutustua asiakirjoihin ei ollut ilmeisen virheellinen. Koska kyseessä olevaa yleistä etua ei voi korvata toisella yleisellä edulla, joka katsotaan tärkeämmäksi, oikeusasiamies lopetti tapauksen tutkinnan ja totesi, että hallinnollista epäkohtaa ei ollut. Tästä huolimatta on kuitenkin pyrittävä kaikin tavoin vakuuttamaan kansalaiset siitä, että maahanmuuttajien perusoikeuksia kunnioitetaan ja että sen toteutumiseksi on käytössä riittävät suojatoimet.

Päätös asiassa 1271/2022/MIG, joka koskee Euroopan komission kieltäytymistä antaa julkisesti saataville tietoja Gambian kanssa sovitusta siirtolaisten palauttamista koskevasta epävirallisesta järjestelystä

Torstaina | 01 syyskuuta 2022

Asia koski pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka liittyivät EU:n Gambian kanssa tekemään epäviralliseen sopimukseen laittomien muuttajien palauttamisesta ja takaisinotosta. Komissio epäsi oikeuden tutustua asiakirjoihin sillä perusteella, että tietojen julkistaminen voisi vahingoittaa kansainvälisiä suhteita.

Oikeusasiamiehen tutkintaryhmä tutustui kyseessä olevaan asiakirjaan sekä rinnakkaisen tutkimuksen yhteydessä viiteen samankaltaiseen sopimukseen, jotka oli solmittu muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, sekä niihin liittyviin asiakirjoihin. Näiden tutkimusten perusteella ja ottaen huomioon sen laajan harkintavallan, joka EU:n toimielimillä on, kun ne katsovat kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun olevan vaarassa, oikeusasiamies katsoi, että komission päätös evätä oikeus tutustua asiakirjoihin ei ollut ilmeisen virheellinen. Koska kyseessä olevaa yleistä etua ei voi korvata toisella yleisellä edulla, joka katsotaan tärkeämmäksi, oikeusasiamies lopetti tapauksen tutkinnan ja totesi, että hallinnollista epäkohtaa ei ollut. Hän totesi, että on kuitenkin pyrittävä kaikin tavoin vakuuttamaan kansalaiset siitä, että maahanmuuttajien perusoikeuksia kunnioitetaan ja että sen toteutumiseksi on käytössä riittävät suojatoimet.

Päätös siitä, miten Euroopan komissio käsitteli pyyntöä saada tutustua Kreikkaan sijoittautuneiden edustajiensa sähköpostiviesteihin, jotka koskevat muuttoliiketilannetta kahdessa järjestelykeskuksessa (asia 211/2022/TM)

Tiistaina | 28 kesäkuuta 2022

Kantelija pyysi Euroopan komissiolta pääsyä Kreikkaan sijoittautuneiden edustajiensa sähköpostiviesteihin, jotka koskivat muuttoliiketilannetta kahdessa järjestelykeskuksessa. Näiden sähköpostiviestien ja muiden tietojen perusteella komissio laatii päivittäisiä raportteja ja muuttoliikkeen hallintakertomuksia. Vastauksena kantelijan pyyntöön komissio antoi laajan pääsyn päivittäisiin raportteihin ja muuttoliikkeen hallintakertomuksiin, mutta se ei yksilöinyt paikan päällä toimivien edustajiensa lähettämiä sähköpostiviestejä pyynnön piiriin kuuluviksi.

Tutkinnan aikana komissio selvensi, että se ei pitänyt kyseisiä sähköpostiviestejä ”asiakirjoina” yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevan unionin lainsäädännön merkityksessä. Komissio ei myöskään katsonut, että sähköpostiviestit täyttivät sen asiakirjahallintajärjestelmään kirjaamisen edellytykset. Komissio vahvisti myös, että kantelijan pyytämiä sähköpostiviestejä ei enää ole, koska ne poistettiin tietojen säilyttämistä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Koska kantelijan pyytämät sähköpostiviestit olivat yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettuja asiakirjoja, komission olisi pitänyt yksilöidä ne ja arvioida, olisiko voitu antaa pääsy niihin asiakirjoihin, jotka olivat vielä olemassa tutustumispyynnön esittämisajankohtana. Se, ettei komissio tehnyt näin, oli hallinnollinen epäkohta.

Koska komissio ilmoitti oikeusasiamiehelle, että kyseisiä asiakirjoja ei ole enää olemassa, suositus, jossa komissiota pyydettäisiin nyt yksilöimään ja arvioimaan ne, ei olisi hyödyllinen eivätkä asiaa koskevat lisätutkimukset ole perusteltuja.

Oikeusasiamies kehottaa komissiota yksilöimään ja arvioimaan kaikki asiakirjat, jotka kuuluvat mahdollisten tulevien pyyntöjen piiriin, asiakirjojen julkisuutta koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti ja ottaen oikeusasiamiehen tässä tapauksessa tekemät havainnot huomioon.