Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 208 tuloksesta

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Maanantaina | 11 lokakuuta 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Päätös OI/5/2020/MHZ Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) valitusmekanismin toiminnasta väitetyistä perusoikeuksien loukkauksista ja perusoikeusvaltuutetun roolista

Tiistaina | 15 kesäkuuta 2021

Oikeusasiamies käynnisti omasta aloitteestaan tutkimuksen selvittääkseen, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) käsittelee väitettyjä perusoikeuksien loukkauksia valitusmekanisminsa avulla, ja käsitelläkseen Frontexin perusoikeusvaltuutetun roolia ja riippumattomuutta tässä suhteessa.

Oikeusasiamies suositteli aiemman tutkimuksen yhteydessä riippumattoman mekanismin perustamista Frontexin operaatioita koskevien kantelujen käsittelemiseksi. EU:n lainsäätäjät hyväksyivät valitusmekanismin, ja se otettiin käyttöön vuonna 2016.

Valitusmekanismin avulla Frontex käsittelee sellaisten henkilöiden valituksia, jotka uskovat, että heidän perusoikeuksiaan on loukattu Frontexin operaatioiden yhteydessä. Perusoikeusvastaavan tehtävänä on käsitellä suoraan Frontexin henkilöstön jäsenten toimintaa koskevia valituksia ja varmistaa, että asiaankuuluvat viranomaiset käsittelevät asianmukaisesti Frontexin operaatioihin osallistuvien kansallisten viranomaisten henkilöstöä koskevat valitukset.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, miten Frontex on pannut täytäntöön valitusmekanismia ja perusoikeusvaltuutettua koskevat uudet säännöt, jotka tulivat voimaan marraskuussa 2019. Siinä pyrittiin myös arvioimaan valitusmekanismin yleistä tehokkuutta, kun otetaan huomioon yleinen huoli perusoikeuksien loukkauksista Frontexin operaatioiden yhteydessä.

Valitusmekanismilla on sen perustamisesta lähtien käsitelty hyvin vähän valituksia, eikä Frontexin henkilöstön toimista ole vielä tehty valituksia. Perusoikeusvaltuutettu oli vastaanottanut vuoden 2016 ja tammikuun 2021 välisenä aikana 69 valitusta, joista 22 otettiin käsiteltäväksi. Kun operaatiot koostuvat eri elinten henkilöstön jäsenistä, jotka ovat vastuussa eri viranomaisille, mahdollisten valitusten tekijöiden saattaa olla vaikea tunnistaa väitettyjä tekijöitä ja ymmärtää, miten ja kenelle he voivat ilmoittaa väitetyistä rikkomuksista, ja hakea oikaisua asianmukaisten kanavien kautta.

Oikeusasiamies tarkasteli tässä tutkimuksessa myös valitusmekanismilla käsiteltyjä valituksia ja havaitsi useita mahdollisia puutteita, joiden vuoksi yksityishenkilöiden saattaa olla vaikeampaa ilmoittaa väitetyistä perusoikeusloukkauksista ja hakea oikaisua. Oikeusasiamiehen tutkimuksessa havaittiin myös, että Frontex on viivytellyt valitusmekanismia ja perusoikeusvaltuutettua koskevien uusien velvoitteidensa täytäntöönpanossa.

Tutkimuksen perusteella oikeusasiamies esittää Frontexille useita parannusehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa valitusmekanismin käytettävyyttä mahdollisten perusoikeusrikkomusten uhrien kannalta ja vahvistaa Frontexin ja kaikkien siihen osallistuvien vastuuvelvollisuutta. Niihin sisältyy ehdotuksia siitä, miten perusoikeusrikkomusten mahdollisten uhrien olisi helpompi olla tietoisia muutoksenhakumahdollisuuksista ja ilmoittaa poikkeamista, sekä ehdotuksia valitusten käsittelyn ja seurannan parantamiseksi.

Päätös asioissa 320/2021/DDJ ja 599/2021/DDJ, jotka koskevat Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) kieltäytymistä antamasta yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka liittyvät sen ja kahden yrityksen, jotka tarjoavat data-analyysialustan, väliseen vuorovaikutukseen

Maanantaina | 14 kesäkuuta 2021

Tapaukset koskivat kahta pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, joissa esitettiin yksityiskohtaiset tiedot Europolin sopimussuhteista ja yhteydenpidosta kahden viraston tietojen analysointialustan tarjoavan yrityksen kanssa. Europol epäsi osittain tai kokonaan oikeuden tutustua useimpiin ensimmäisessä pyynnössä yksilöityihin asiakirjoihin ja väitti lähinnä, että tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi yleistä turvallisuutta koskevan yleisen edun suojaa. Europol epäsi yleisön oikeuden tutustua kaikkiin toisessa pyynnössä yksilöityihin asiakirjoihin yleisen turvallisuuden ja sisäisen päätöksentekomenettelynsä suojaamiseksi.

Oikeusasiamies katsoi pyydettyjen asiakirjojen tarkastuksen perusteella, että suurin osa niiden sisältämistä tiedoista olisi omiaan vaarantamaan yleistä turvallisuutta koskevan yleisen edun suojaa, jos ne julkistettaisiin. Oikeusasiamies ei katsonut, että hänen tutkintaansa olisi ollut perusteltua jatkaa niiden hyvin vähäisten tietojen osalta, joita kyseinen poikkeus ei koskenut.

Oikeusasiamies havaitsi useita puutteita siinä, miten Europol oli käsitellyt asiaa, mutta kaiken kaikkiaan hän totesi, ettei Europol ollut syyllistynyt hallinnolliseen väärinkäytökseen evätessään oikeuden tutustua riidanalaisiin asiakirjoihin.