Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 325 tuloksesta

Päätös asiassa 1402/2020/TE siitä, miten Euroopan komissio otti mukaan sidosryhmät ja hallinnoi eturistiriitoja torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointia koskevien erityisten suojelutavoitteiden uudelleentarkastelussa

Maanantaina | 08 marraskuuta 2021

Asia koski Euroopan komission meneillään olevaa torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointikriteereiden, niin kutsuttujen erityisten suojelutavoitteiden, tarkistusta. Kantelun tekijä, ympäristöjärjestö, piti ehdotettua menetelmää arveluttavana ja väitti, että menetelmän suunnitteluun osallistuneilla asiantuntijoilla oli eturistiriitoja.

Oikeusasiamies käynnisti tutkimuksen kantelun yhdestä näkökohdasta, joka koski komission tekemää asiantuntijan valintaa sidosryhmien työpajassa, joka järjestettiin tarkistamisen käynnistyessä syyskuussa 2019. Oikeusasiamies totesi, että komissio ei ollut pyytänyt asianomaista asiantuntijaa toimittamaan ilmoitusta sidonnaisuuksista ennen kyseistä työpajaa.

Oikeusasiamies katsoi, että komission olisi pitänyt vaatia asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista. Tämä johtuu työpajan luonteesta, joka koski EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa kiistanalaisella alalla, asiantuntijan roolia siinä ja tosiasiaa, että asiantuntijan esitettiin olevan riippumaton. Eturistiriitoja mahdollisesti aiheuttavien etunäkökohtien ilmoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset luottavat tällaisten prosessien tuloksena syntyviin toimintapolitiikkoihin ja että nämä politiikat ovat oikeutettuja kansalaisten silmissä.

Koska komissio on nyt pyytänyt asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista, oikeusasiamies katsoo, että asian käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa. Oikeusasiamies odottaa kuitenkin, että komissio edellyttää yksityishenkilöiden ominaisuudessa vastaaviin tuleviin tilaisuuksiin kutsutuilta asiantuntijoilta sidonnaisuusilmoitukset sekä arvioi ja julkaisee ne. Oikeusasiamies tekee tätä koskevan ehdotuksen.

Oikeusasiamies tutki myös kantelijan väitteet, jotka koskivat sidonnaisuusilmoituksen sisältöä, nimittäin sitä, että se oli puutteellinen ja että komissio ei ollut arvioinut sitä eturistiriitojen tunnistamiseksi. Oikeusasiamies katsoi, että komission arviointi oli ollut kohtuullinen. Näin ollen oikeusasiamies lopetti asian käsittelyn.

Päätös asiassa 360/2021/TE, joka koski EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville moottoriajoneuvojen päästöjä koskevia kolmikantaneuvotteluiden asiakirjoja

Maanantaina | 11 lokakuuta 2021

Asia koskee EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville asiakirjoja, jotka liittyvät neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiin ajoneuvojen päästöjä koskevaa lakiehdotusta käsitteleviin kolmikantaneuvotteluihin. Neuvosto oli antanut tutustuttavaksi ainoastaan pyynnön piiriin kuuluviksi katsoviansa asiakirjojen osia todeten, että muiden osien julkistaminen voisi vaarantaa meneillään olevan päätöksentekoprosessin.

Oikeusasiamiehen tutkintaryhmän suorittama asiakirjojen tarkastus osoitti, että asiakirjojen poistetut osat sisältävät neuvoston strategian parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Näitä osia ei ollut toimitettu parlamentille sinä ajankohtana, jona neuvosto epäsi kantelun tekijältä oikeuden tutustua asiakirjoihin.

Oikeusasiamies totesi, että tällaisten osien julkaiseminen neuvottelujen ollessa käynnissä saattaa vakavasti heikentää neuvoston asemaa neuvotteluissa. Poistot olivat sellaisinaan perusteluja tässä yhteydessä. Oikeusasiamies totesi kuitenkin, että kun kolmikantaneuvotteluissa on päästy näissä asioissa kompromisseihin, asiakirjojen kyseiset osat tulisi julkistaa.

Neuvosto nimesi tutkimuksen aikana kolme muuta asiakirjaa, jotka se oli toimittanut parlamentille ennen kolmikantakokousta. Oikeusasiamies katsoi niiden olevan tärkeitä lainsäädäntöasiakirjoja ja että niiden julkistaminen antaisi kansalaisille mahdollisuuden kolmikantaneuvottelujen seuraamiseen ja lainsäädäntöprosessiin vaikuttamiseen sen ratkaisevassa vaiheessa. Oikeusasiamies ehdotti tästä syystä neuvostolle, että sen olisi julkaistava nämä kolme asiakirjaa. Neuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kantelun tekijä ilmaisi tyytymättömyytensä tutkinnan tulokseen ja etenkin oikeusasiamiehen arvioon, jolla vahvistettiin neuvoston päätös olla julkistamatta asiakirjojen tiettyjä osia neuvottelujen aikana. Oikeusasiamies päätti näin ollen asian käsittelyn, vahvisti arvionsa ja esitti tekemänsä päätelmät yksityiskohtineen.