Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 23 tuloksesta

Decision in case 1270/2013/JAS on the European Commission's handling of a grant award procedure.

Tiistaina | 24 toukokuuta 2016

The European Commission funds research programmes in Europe through Framework Programmes for Research and Technological Development. This complaint concerns alleged irregularities in the evaluation of a proposal submitted by a consortium seeking such funding under the programme's energy section.

In February 2013, the Commission informed the complainant that its project proposal was rejected. The complainant then submitted a request for redress to the Commission. As it was unhappy with the results of that redress procedure, it complained to the Ombudsman that the Commission had erred in the evaluation of its proposal. It complained also that a Commission official, in a public forum, had disclosed the results of the selection procedure two weeks before the official results were notified. During the inquiry, the complainant argued that one of the independent expert evaluators had a conflict of interest.

The Ombudsman found no maladministration regarding the evaluation of the complainant's proposal. However, the Ombudsman found that the Commission's premature disclosure of the results of the selection procedure amounted to maladministration.

Furthermore, the Ombudsman found that the Commission failed to manage and address an appearance of a conflict of interest in the case of one of its expert evaluators. This failure amounted to maladministration. With a view to improving the Commission's procedures, the Ombudsman remarked that the Commission should ensure that it acquires, at the outset, all necessary information concerning relevant interests and that it should address any appearances of a conflict of interest which arise.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2275/2013/ANA against the European Commission

Tiistaina | 11 marraskuuta 2014

The case concerned access to documents relating to the EU's natural gas policy and, specifically, documents regarding the control of investments by third countries in the network infrastructure of the EU Member States. A British academic complained to the Ombudsman about the Commission's refusal to grant access to most of the documents sought. He complained also that the Commission relied on more than one exception in refusing access to some individual documents and that it did not specify which exception applied to which section of the particular document.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, while it could have been more transparent, no further inquiries were justified into the complainant's allegation that the Commission failed to specify the precise exception it applied in cases where it relied on more than one exception for refusing access. She also concluded that there was no maladministration by the Commission as regards the remainder of the complaint.

In her decision, the Ombudsman also made a further remark that the Commission, where it rejects a request for access to documents by relying on more than one of the exceptions set out in Regulation 1049/2001, should provide the applicant with sufficient information to allow him or her to understand which exception is invoked as regards specific sections of the document concerned.

Päätös asiassa 253/2013/JN - Euroopan laajuisiin energiainfrastruktuureihin liittyvän hankkeen hylkääminen

Maanantaina | 14 heinäkuuta 2014

Kantelija väitti, ettei Euroopan komissio ollut perustellut, miksi se oli hylännyt kantelijan hankkeet, jotka liittyivät Euroopan laajuisiin energiainfrastruktuureihin. Oikeusasiamies tutki asiaa ja katsoi, että tutkinnan aikana annettu komission selitys oli vakuuttava ja tyydyttävä.

Access to documents

Maanantaina | 06 tammikuuta 2014

Access to documents

Maanantaina | 06 tammikuuta 2014

Päätös asiassa 375/2013/ANA - Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevien asetusten uudelleentarkasteluun liittyviin asiakirjoihin tutustuminen

Perjantaina | 27 syyskuuta 2013

Kantelun aiheena oli mahdollisuus saada tutustua ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevien asetusten uudelleentarkasteluun liittyviin asiakirjoihin, ja sen tekijänä oli ympäristöjärjestö Greenpeace.

Kantelija oli pyytänyt komissiolta saada tutustua saksalaisten autonvalmistajien ja autokauppayhdistysten kanssa 15. toukokuuta 2012 – 15. heinäkuuta 2012 käytyyn kirjeenvaihtoon. Komissio oli antanut kaikki asiakirjat, joiden se katsoi kuuluvan kantelijan pyyntöön.

Oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa kantelija väitti, etteivät annetut asiakirjat muodostaneet johdonmukaisesti käytyä kirjeenvaihtoa. Kantelija väitti näin ollen, ettei komissio ollut antanut sille kaikkia pyydettyjä asiakirjoja.

Koska kantelun taustalla oli eriävä näkemys tiettyjen asiakirjojen olemassaolosta, oikeusasiamies päätti suorittaa tutkimuksessaan ensimmäiseksi asiakirjojen tarkastuksen. Oikeusasiamiehen toimiston henkilöstö tutki laajemman joukon asiakirjoja kuin mitä kantelijan pyyntöön kuului, selvittääkseen, oliko joitakin asiakirjoja joutunut väärään paikkaan.

Asiakirjojen tarkastuksen perusteella oikeusasiamies havaitsi kaksi asiakirjaa, jotka komission olisi pitänyt mainita kantelijan pyyntöön vastatessaan. Ottaen kuitenkin huomioon, että komissio oli jo antanut ensimmäisen asiakirjoista ja että toisen asiakirjan sisältö oli paljastettu kantelijalle kokonaisuudessaan tutkimuskertomuksessa, oikeusasiamies katsoi, ettei näistä kahdesta asiakirjasta ollut aiheellista tehdä lisätutkimuksia.

Oikeusasiamies totesi yleisemmällä tasolla, ettei mikään viitannut siihen, että komissiolla olisi hallussaan muita autonvalmistajilta ja autokauppayhdistyksiltä peräisin olevia asiakirjoja kuin ne, jotka oli jo annettu kantelijalle. Oikeusasiamies katsoi lisäksi, että tarkastettujen asiakirjojen sisällöstä selvisi, miksi annetut asiakirjat eivät vaikuttaneet johdonmukaisilta.

Näiden seikkojen perusteella oikeusasiamies totesi, etteivät lisätutkimukset olleet tarpeen, ja päätti asian käsittelyn.

Päätös asiassa 1151/2008/(DK)ANA - Puolueettomuus ja moniarvoisuus komission politiikanteossa biopolttoaineiden alalla

Tiistaina | 09 heinäkuuta 2013

Eurooppalainen biopolttoaineiden teknologiafoorumi (jäljempänä ”foorumi”) on komissiosta erillinen elin, jolla on kuitenkin läheiset yhteydet komissioon. Foorumi vaikuttaa suoraan komission biopolttoaineiden tutkimuspolitiikkaan ja välillisesti komission yleiseen energiapolitiikkaan.

Eräs kansalaisjärjestö oli huolissaan siitä, ettei komissio ottanut riittävästi huomioon yleisen edun mukaisia seikkoja biopolttoaineiden alalla, ja kanteli näin ollen Euroopan oikeusasiamiehelle.

Oikeusasiamies otti tutkimuksensa pääkohteeksi väitteen, jonka mukaan komissio ei ollut ottanut asianmukaisesti huomioon kantelijan huolta sidosryhmien tasapuolisesta edustuksesta foorumissa.

Oikeusasiamies totesi alustavassa arviossaan, että vaikka komissio oli selventänyt foorumin toimintaa biopolttoaineiden tutkimuspolitiikan ja yleisemmin komission yleisen politiikan yhteydessä, se ei ollut kuitenkaan ottanut asianmukaisella tavalla huomioon kaikkia kantelijan huolenaiheita. Oikeusasiamies ehdotti sovintoratkaisuna, että komissio voisi harkita täsmentävänsä, onko olemassa mekanismeja, joilla varmistetaan, että (i) foorumin suositukset ovat puolueettomia ja että (ii) huomiota kiinnitetään yleisen edun mukaisiin kysymyksiin, sekä (iii) missä määrin komissio ottaa ulkopuolisten esittämiä kantoja huomioon.

Analysoidessaan komission vastausta ehdotukseensa oikeusasiamies antoi tunnustuksen komission aloitteille, jotka koskivat foorumin suositusten puolueettomuutta ja sidosryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Oikeusasiamies havaitsi kuitenkin joitakin puutteita ja esitti näin ollen suositusluonnokset, joiden mukaan komission pitäisi harkita toteuttavansa (i) tarvittavat aloitteet foorumin suositusten puolueettomuuden lisäämiseksi biopolttoaineiden tutkimuspolitiikan alalla ja (ii) lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että se saa moniarvoista ja puolueetonta tietoa politiikan aloitteista uusiutuvan energian alalla.

Vaikka komissio ei hyväksynyt oikeusasiamiehen toteamusta hallinnollisesta epäkohdasta, se toi esiin oikeusasiamiehen suositusluonnosten noudattamiseksi toteutettuja aloitteita.

Oikeusasiamies totesi, että vaikkeivät aloitteet olleet riittävän yksityiskohtaisia, ne olivat askel oikeaan suuntaan. Oikeusasiamies ilmoitti luottavansa siihen, että komission pyrkimyksistä syntyisi konkreettisia toimia ja käytäntöjä uuden Horizon 2020 ‑ohjelman täytäntöönpanoa varten.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella oikeusasiamies totesi, ettei kantelun tutkimista ollut aiheellista jatkaa.

Access to documents

Torstaina | 26 heinäkuuta 2012

Access to documents

Torstaina | 26 heinäkuuta 2012