• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Julkiset hankinnat

Tarjouskilpailut

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti Euroopan oikeusasiamiehen on käynnistettävä tarjouskilpailu tavara- ja palveluhankintoja varten.

Tällä sivulla on tietoja Euroopan oikeusasiamiehen käynnistämistä tarjouskilpailuista ja vähäisten hankintojen suunnittelusta sekä vuotuiset luettelot hankintasopimuksista ja kaikkiin vähäisiin hankintoihin sovellettavat yleiset ehdot.

Hankintasopimukset, joiden arvo on vähintään 15 000 euroa ja enintään 60 000 euroa

Varainhoitoasetuksessa tarkoitetaan vähäisillä hankinnoilla hankintasopimuksia, joiden arvo on vähintään 15 000 euroa ja enintään 60 000 euroa. Näiden hankintasopimusten tekemistä varten voidaan rajoitetun menettelyn puitteissa lähettää tarjouskilpailukutsu rajalliselle määrälle ehdokkaita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa oikeusasiamiehen toimiston yhteydenoton jälkeen. Oikeusasiamiehen toimisto voi myös kutsua tarjouskilpailuun muita tavarantoimittajia, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja joita pidetään sopivina. Jotta tavarantoimittajat voivat ilmaista kiinnostuksensa, vähäisiä hankintoja koskevista tarjouskilpailuista julkaistaan järjestelmällisesti tietoja hyvissä ajoin oikeusasiamiehen verkkosivustolla.

Alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot koskevat vähäisiä hankintoja, joista Euroopan oikeusasiamies tiedottaa varainhoitoasetuksen (asetus (EU) N:o 966/2012) soveltamissääntöjen 124 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Vuotuinen luettelo hankinnoista

Hankintasopimukset, joiden arvo on vähintään 15 000 euroa ja enintään 60 000 euroa. Tässä luettelossa täsmennetään jokaisen tehdyn hankintasopimuksen arvo. Tässä osiossa esitetyt tiedot julkaistaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 124 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Vähäisiin hankintoihin sovellettavat yleiset ehdot

Seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Euroopan oikeusasiamiehen käynnistämiin vähäisiin hankintoihin: